reklama

Připravujeme do Medicíny pro praxi 3/2017:

Zánět jako podstata žilního onemocnění

Pneumonie v praxi všeobecného lékaře a její léčba

Choroby kůže vyvolané vláknitými houbami

Alergická rýma – možnosti samoléčby

Komplexní léčba pacienta s ICHS – kazuistické případy

Posuzování způsobilosti k držení zbrojního pasu
MEDICÍNA PRO PRAXI - XV. kongres praktických lékařů v Olomouci; 27. – 28. dubna 2017

Zavítejte v jarních dnech na vzdělávací kongres pro praktické lékaře do malebné Olomouce. Jubilejní XV. ročník kongresu praktických lékařů v Olomouci se koná 27.–28. 4. 2017 tradičně v Clarion Congress hotelu. Díky Vašim ohlasům z anket minulých ročníků jsme mohli spolu s odborníky různých lékařských oblastí připravit pestrý odborný program. Věříme, že oceníte interaktivní přednášky, workshopy, nové zkušenosti i příjemné zázemí, že se aktivně zapojíte do diskuzí o problémech, které Vás aktuálně zajímají. Těšit se můžete na témata z nefrologie, pracovního lékařství, kardiologie, imunologie. Zaměříme pozornost také na bolesti hlavy či gastrointestinální trakt. Rezervujte si tedy tento termín a přijďte si užít uvolněných vzdělávacích dní.
Anketa pro lékaře - psychická a somatická závažnost mentální anorexie u dospělých žen

Anketa je sondou do názorů odborné veřejnosti na psychickou a somatickou závažnost mentální anorexie u dospělých žen. Rozhodování o potřebě urgentní pomoci odráží nejen vlastní závažnost klinického stavu pacientky, která je vyjádřená v základních fyzikálních a biochemických parametrech, ale odráží také názor lékaře na závažnost a léčitelnost nemoci samotné. Výsledky ankety nám přispějí k lepší orientaci lékaře při rozhodovávání o dalších krocích v léčbě. Děkuji předem za Váš čas při kompletaci ankety. Doc. MUDr. Libuše Stárková CSc., Psychomed s.r.o., Vídeňská 10, Olomouc


Z posledního čísla

Motivace pacienta k celoživotnímu užívání léků u arteriální hypertenze

doc. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.

Compliance neboli dodržování léčby se skládá z perzistence a adherence. Compliance celoživotní léčby arteriální hypertenze je velkým problémem současné doby. V článku jsou uvedeny informace o compliance nemocných s hypertenzí a možnosti jejího zlepšení. Jsou prezentovány výhody kombinační terapie hypertenze, ale i potenciální nebezpečí lékových interakcí u nemocných s polypragmazií.

Je reálný důvod k obavám z bezpečnosti léčby statinem ve vysoké dávce?

doc. MUDr. Otto Mayer, CSc.

Léčba statinem ve vysoké dávce je jedním ze základních opatření sekundární prevence aterovaskulárních chorob i primární prevence u ještě asymptomatických osob s vysokým kardiovaskulárním rizikem. V klinické praxi má však preskribce statinu ve vysoké dávce daleko k optimálnímu rozsahu a důvodem může být i obava z bezpečnosti této léčby. Článek shrnuje fakta o riziku statinem-indukované myotoxicity, jakožto nejvíce obávaného nežádoucího efektu této léčby.

Přehled polékových exantémů

MUDr. Hana Mičaníková

Se stoupající spotřebou léků a zaváděním nových léčiv dochází k četnějším vedlejším reakcím a novým nežádoucím účinkům. Při jejich řešení je nutné řádně odebrat anamnézu s pečlivým zápisem v dokumentaci, znát vlastnosti podezřelého léčiva a včas rozpoznat indikátory závažné lékové reakce. Článek se zaměřuje na nejčastější polékové exantémy po systémovém podání léčiva.

Vybrané články

Kdo by myslel na plicní hypertenzi v ambulanci praktického lékaře?

doc.MUDr.Pavel Jansa, Ph.D.

Plicní hypertenze zahrnuje stavy charakterizované zvýšením středního tlaku v plicnici ≥ 25 mmHg. Nejčastěji se vyskytuje u onemocnění srdce nebo plic. Vzácněji je plicní hypertenze důsledkem primárního postižení plicních cév (zejména plicní arteriální hypertenze při postižení plicních arteriol a chronická tromboembolická plicní hypertenze související s nedostatečnou reperfuzí po akutní plicní embolii). V léčbě plicní hypertenze u srdečních onemocnění je klíčová především léčba základního srdečního onemocnění. Specifická vazodilatační léčba není u plicní hypertenze u srdečních a plicních onemocnění indikována. Léčbou volby u chronické tromboembolické plicní hypertenze je endarterektomie plicnice u pacientů s chirurgicky dosažitelnou trombotickou obstrukcí. V léčbě plicní arteriální hypertenze dominuje farmakoterapie. Nemocní s pozitivním vazodilatačním testem jsou indikováni k léčbě vysokými dávkami blokátorů kalciových kanálů. V případě negativního testu je vedle chronické antikoagulační léčby indikována léčba prostanoidy, antagonisty endothelinových receptorů a inhibitory fosfodiesterázy 5, stimulátory solubilní guanylátcyklázy.

Je reálný důvod k obavám z bezpečnosti léčby statinem ve vysoké dávce?

doc. MUDr. Otto Mayer, CSc.

Léčba statinem ve vysoké dávce je jedním ze základních opatření sekundární prevence aterovaskulárních chorob i primární prevence u ještě asymptomatických osob s vysokým kardiovaskulárním rizikem. V klinické praxi má však preskribce statinu ve vysoké dávce daleko k optimálnímu rozsahu a důvodem může být i obava z bezpečnosti této léčby. Článek shrnuje fakta o riziku statinem-indukované myotoxicity, jakožto nejvíce obávaného nežádoucího efektu této léčby.

Pozitivní emoce a zdraví

MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.