Aktuality

reklama

Odpovídá spotřeba antibiotik potřebě? - Prim. MUDr. Václava Adámková, Ph.D., MUDr. Zuzana Blechová Ph.D.

V rámci XIV. KONGRESU PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ V OLOMOUCI (28. - 29. 4. 2016), zazněla i tato přednáška věnující se problematice "potřeby a spotřeby" antibiotik. My Vám ji nyní nabízíme ke shlédnutí, ať si na problematiku můžete udělat vlastní názor. Více informací o dalších vzdělávacích akcích pro lékaře naleznete na www.solen.cz.Z posledního čísla

Chronická spontánní kopřivka – aktuální pohled na problematické onemocnění

MUDr.Iva Karlová

Kopřivka je kožní onemocnění charakterizované výsevem pomfů, angioedémem nebo kombinací obojího. Pomfy se vyvíjejí rychle během minut, mizí do 24 hodin, angioedémy mohou přetrvávat až 72 hodin. Výsev pomfů může pokračovat dny, týdny i měsíce. U chronické kopřivky symptomy přetrvávají více než 6 týdnů. Chronická kopřivka se dělí na kopřivku indukovatelnou (CINDU) a chronickou spontánní kopřivku (CSU). Příčinou chronické spontánní kopřivky mohou být infekce, pseudoalergie, autoreaktivita nebo její příčina zůstává neznámá. Aktivita kopřivky je hodnocena tzv. UAS (urticaria aktivity score). Lékem první volby jsou nesedativní H1-antihistaminika ve standardní dávce, při nedostatečném efektu této léčby je standardní dávka H1-antihistaminik navýšena až na čtyřnásobek. Při přetrvávání projevů kopřivky i přes tuto terapii je indikována biologická léčba omalizumabem.

Jaké jsou současné možnosti ambulance bolesti a kdy tam posílat pacienty?

MUDr. Jan Procházka, Ph.D.

Ambulance bolesti jsou odborná zařízení určená pro poskytování péče pacientům s chronickou bolestí, kterou není možné zvládnout v ordinacích praktických lékařů nebo jiných odborníků základních oborů. K potlačení chronické bolesti se využívají opioidní i neopioidní analgetika spolu s tzv. adjuvantními analgetiky s preferencí retardovaných forem. Specifikem ambulancí bolesti je i možnost využití metod intervenční algeziologie. Mezioborová spolupráce je nezbytná.

Praktický přístup k léčbě průjmových onemocnění u dospělých v podmínkách České republiky

MUDr. Pavel Polák, Ph.D., prof.MUDr. Hana Matějovská-Kubešová, CSc.

Práce je zaměřena na přístup k pacientovi se zažívacími obtížemi v ambulanci lékaře prvního kontaktu. Důraz je kladen na přesnou a cílenou anamnézu při znalostech základních epidemiologických dat posledních let v České republice a dále na důkladné fyzikální vyšetření. Na základě takto získaných údajů lze klasifikovat typ onemocnění (gastritida, enteritida, kolitida či jejich kombinace), průběh onemocnění (akutní, subakutní či chronické) a lze zúžit základní diferenciální diagnostickou rozvahu mezi nejčastějšími příčinami infekčních a neinfekčních stavů.

Vybrané články

Význam léčby anémie u pacienta se srdečním selháním

prof.MUDr.Jiří Vítovec, CSc., FESC, prof.MUDr.Jindřich Špinar, CSc., prof.MUDr.Lenka Špinarová, Ph.D., FESC

Anémie z nedostatku železa (Iron Deficiency – ID) je důležitou komorbiditou u nemocných se srdečním selháním a hlavním faktorem v patogenezi anémie se závažnými klinickými následky (např. snížená zátěžová kapacita) a zhoršenou prognózou nemocných se srdečním selháním. Klinické studie demonstrují příznivý vliv nitrožilně (i.v.) podávaného Fe na funkční stav, kvalitu života a zátěžovou kapacitu u nemocných se srdečním selháním. Nitrožilní podávání Fe se stává novou léčbou u srdečního selhání při nedostatku železa.

Kde mohlo pomoci očkování...

MUDr.Šárka Rumlarová

Výskyt černého kašle v posledních letech stoupá, zejména u adolescentů a dospělých. Pertuse u nich často není rozpoznána a tito nemocní jsou zdrojem infekce pro nejmladší děti, kterým může hrozit až fatální průběh onemocnění. Rozšíření očkování na dospělou populaci a tzv. coccon strategie by mohla účinně ochránit malé kojence před onemocněním pertusí.

Jak mluvit s pacientem se sexuálními problémy

MUDr.Zlatko Pastor, Ph.D.

Cílem sdělení je upozornit na skutečnost, že sexuálním problémům pacientů není věnována adekvátní péče. Praktičtí lékaři i specialisté o sexuálních dysfunkcích většinou s pacienty nemluví vůbec nebo jim věnují pouze marginální pozornost. Článek pojednává o nejčastějších mužských sexuálních dysfunkcích a poukazuje na komunikační problémy, se kterými se setkávají pacienti, ale i jejich ošetřující lékaři. Informuje o výskytu poruchy erekce a předčasné ejakulace v populaci a uvádí jejich přesné definice. Sdělení upozorňuje na nutnost aktivního vyhledávání pacientů se sexuálními problémy lékaři první linie. Poskytuje základní instrukce a rady, jakým způsobem i při jakých příležitostech hovořit s pacienty o intimních potížích. Upozorňuje, jak se vyhnout nevhodně formulovaným dotazům, které odradí pacienta od otevřeného rozhovoru. Kriticky komentuje a shrnuje důvody, proč se lékaři vyhýbají rozhovorům o sexuálních otázkách. Zdůrazňuje, ačkoliv si to mnozí lékaři neuvědomují, že alespoň základní dotaz na pacientovu sexualitu patří mezi důležité součásti všeobecné anamnézy. Erektilní dysfunkce může být prvním signálem vážné choroby, zejména kardiovaskulárního onemocnění.Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.