Aktuality

reklama

Pozvánka na Medicínu PRO PRAXI - III. kongres praktických lékařů v Plzni

Do plzeňského Parkhotelu se bude v letošním roce vracet kongres Medicíny pro praxi již potřetí, a to v termínu 24.–25. listopadu. Souběžně s kongresem praktických lékařů bude probíhat také kongres pediatrů. Toto spojení nabízí ideální příležitost pro mezioborovou diskuzi nad společnými problémy. V letošním ročníku se můžete těšit na témata z kardiologie, hematologie, očkování. Zajímavým zpestřením bude určitě psychosomatický vhled do ordinace praktických lékařů, těšit se můžete na zajímavé kazuistiky. Věříme, že oceníte také přednášku zaměřenou na novelizovanou úhradovou vyhlášku pro rok 2017. Budeme se těšit na společné setkání.
Připravujeme do Medicíny pro praxi 5/2016:

Meningokoková onemocnění a jejich prevence

Péče o pacienta se stabilní anginou pectoris v ordinaci PL

Kdo by myslel na plicní hypertenzi v ambulanci PL

Potravinové alergie z pohledu alergologa

Hyponatremie - častá příčina hospitalizací, nejen u starších nemocných

Dekubity v praxi
Odpovídá spotřeba antibiotik potřebě? - Prim. MUDr. Václava Adámková, Ph.D., MUDr. Zuzana Blechová Ph.D.

V rámci XIV. KONGRESU PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ V OLOMOUCI (28. - 29. 4. 2016), zazněla i tato přednáška věnující se problematice "potřeby a spotřeby" antibiotik. My Vám ji nyní nabízíme ke shlédnutí, ať si na problematiku můžete udělat vlastní názor. Více informací o dalších vzdělávacích akcích pro lékaře naleznete na www.solen.cz.Z posledního čísla

Chronická spontánní kopřivka – aktuální pohled na problematické onemocnění

MUDr.Iva Karlová

Kopřivka je kožní onemocnění charakterizované výsevem pomfů, angioedémem nebo kombinací obojího. Pomfy se vyvíjejí rychle během minut, mizí do 24 hodin, angioedémy mohou přetrvávat až 72 hodin. Výsev pomfů může pokračovat dny, týdny i měsíce. U chronické kopřivky symptomy přetrvávají více než 6 týdnů. Chronická kopřivka se dělí na kopřivku indukovatelnou (CINDU) a chronickou spontánní kopřivku (CSU). Příčinou chronické spontánní kopřivky mohou být infekce, pseudoalergie, autoreaktivita nebo její příčina zůstává neznámá. Aktivita kopřivky je hodnocena tzv. UAS (urticaria aktivity score). Lékem první volby jsou nesedativní H1-antihistaminika ve standardní dávce, při nedostatečném efektu této léčby je standardní dávka H1-antihistaminik navýšena až na čtyřnásobek. Při přetrvávání projevů kopřivky i přes tuto terapii je indikována biologická léčba omalizumabem.

Praktický přístup k léčbě průjmových onemocnění u dospělých v podmínkách České republiky

MUDr. Pavel Polák, Ph.D., prof.MUDr. Hana Matějovská-Kubešová, CSc.

Práce je zaměřena na přístup k pacientovi se zažívacími obtížemi v ambulanci lékaře prvního kontaktu. Důraz je kladen na přesnou a cílenou anamnézu při znalostech základních epidemiologických dat posledních let v České republice a dále na důkladné fyzikální vyšetření. Na základě takto získaných údajů lze klasifikovat typ onemocnění (gastritida, enteritida, kolitida či jejich kombinace), průběh onemocnění (akutní, subakutní či chronické) a lze zúžit základní diferenciální diagnostickou rozvahu mezi nejčastějšími příčinami infekčních a neinfekčních stavů.

Fotodermatózy

MUDr.Marie Policarová

Fotodermatózy jsou kožní choroby způsobené zvýšenou citlivostí kůže vůči slunečnímu záření. Dělíme je do 4 hlavních kategorií: 1) imunologicky zprostředkované fotodermatózy, mezi které řadíme polymorfní světelnou erupci, aktinické prurigo, hydroa vacciniforme, solární kopřivku a chronickou aktinickou dermatitidu, 2) léky indukovaná a chemicky indukovaná fotosenzitivita, kam patří fototoxické a fotoalergické reakce, porfyrie, 3) dermatózy, které se zhoršují světlem, 4) fotodermatózy v souvislosti s poruchou reparace DNA. Přes velmi široké spektrum nemocí je jejich terapie podobná, základ spočívá v důsledné fotoprotekci prostředky obsahující ochranné faktory proti UVB i UVA záření, vhodným oděvem.

Vybrané články

Ekonomické předpoklady poskytování zdravotní péče v ČR

Mgr.Lenka Kalábová, Ing.Jana Bellová, Ph.D., Ing.Jaroslav Zlámal, Ph.D.

ekonomickým růstem ekonomiky státu a možností financování zdravotnictví. Zdravotnictví v celém svém rozsahu přispívá k prevenci či obnově lidského zdraví a tvoří tak významnou složku bohatství lidí. V ČR se vydává na potřeby rozvoje zdravotní péče množství peněz, které je srovnatelné s vyspělými státy Evropy, za poslední desetiletí však podíl celkových prostředků vkládaných do zdravotnictví relativně klesá. Lidské zdroje v ČR patří k základním faktorům růstu, k nejcennějším druhům bohatství státu.

Antibiotikum není antipyretikum

 

Onemocnění z nachlazení

PharmDr. Jana JurušováMedicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.