Aktuality

reklama

Odpovídá spotřeba antibiotik potřebě? - Prim. MUDr. Václava Adámková, Ph.D., MUDr. Zuzana Blechová Ph.D.

V rámci XIV. KONGRESU PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ V OLOMOUCI (28. - 29. 4. 2016), zazněla i tato přednáška věnující se problematice "potřeby a spotřeby" antibiotik. My Vám ji nyní nabízíme ke shlédnutí, ať si na problematiku můžete udělat vlastní názor. Více informací o dalších vzdělávacích akcích pro lékaře naleznete na www.solen.cz.
Získejte slevu 50% na kongresy MEDICÍNY PRO PRAXI!

Zúčastníte-li se v roce 2016 některého z našich kongresů pro praktické lékaře, získáváte slevu 50% z ceny registračního poplatku na všechny ostatní kongresy Medicíny pro praxi 2016! Kongresy jsme pro Vás v letošním roce přichystali v 6 krajských městech po celé České republice. Jejich kompletní seznam a informace, jak slevu uplatnit, naleznete ZDEZ posledního čísla

Únava u roztroušené sklerózy a možnosti jejího ovlivnění

doc.MUDr.Martin Vališ, Ph.D., MUDr.Zbyšek Pavelek, doc.MUDr.Jiří Masopust, Ph.D.

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé onemocnění, které je charakterizováno infiltrací leukocytů do centrálního nervového systému, lokální destrukcí myelinových obalů nervových vláken a postupnou ztrátou oligodendrocytů a axonů. Je řazena mezi autoimunitní onemocnění. RS je nejčastější neurologickou příčinou invalidity u mladší a střední věkové populace. Únava patří mezi velmi častý příznak onemocnění, který významně snižuje kvalitu života pacientů s RS. Příčina patologické únavy je nejednotná a nejpravděpodobnější je multifaktoriální etiologie. Diagnostika únavy u RS a její kvantifikace je obtížná.

Plané neštovice a jejich možné komplikace

MUDr.Hana Roháčová, Ph.D.

Plané neštovice jsou zatím nejčastějším hlášeným infekčním onemocněním v České republice. Přestože patří k nemocem, u nichž je možné očkování, je procento vakcinace proti tomuto onemocnění zatím velmi nízké. Jedním z důvodů je to, že naprostá většina nemocných prodělá plané neštovice v lehké formě. Onemocnění však může být provázeno řadou komplikací, a to nejen u rizikových skupin, kterými jsou imunosuprimované osoby a novorozenci, ale i u lidí zcela zdravých.

Případ pacienta s hypertenzí a vysokým kardiovaskulárním rizikem

MUDr.Jaroslav Brotánek

Hypertenzní nemoc je jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů aterosklerózy ve vyspělém světě a představuje celosvětově jednu z častých příčin předčasného úmrtí. Závažným problémem je i léčba hypertenze u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem. Hlavním cílem v léčbě vysokého tlaku se dnes jeví ovlivnění osy renin-angiotenzin-aldosteron. Avšak i léčba blokátory RAAS nemusí být vždy zcela jednoznačná a může mít svá úskalí. Uvedená kazuistika představuje hypertonika s již rozvinutým subklinickým orgánovým postižením. Dokumentuje úvahu o jeho léčbě s ohledem na co možná nejvyšší kardiovaskulární protekci.

Vybrané články

Alergie, anafylaxe, anafylaktický šok

MUDr.Božena Kalabusová

Anafylaxe je závažná, život ohrožující, systémová reakce, která se téměř vždy vyvíjí neočekávaně a může vést k úmrtí v důsledku obstrukce dýchacích cest nebo selhání krevního oběhu. Nejčastější příčinou anafylaxe jsou potraviny, léky a hmyzí jed. Základem léčby je intramuskulární aplikace adrenalinu na počátku rozvoje anafylaxe – předtím, než se dostaví respirační selhání nebo oběhová nedostatečnost. Tuto terapii lze vhodně doplnit antagonisty histaminových receptorů H1 a kortikosteroidy. Všichni pacienti ohrožení recidivou anafylaxe by měli být poučeni o používání adrenalinových autoinjektorů a léčiv pro první pomoc.

Neuromyelitis optica (Devicova nemoc) – vzácnější demyelinizace

MUDr.Petra Nytrová, MUDr.Jana Kopecká, MUDr.Dana Horáková

Neuromyelitis optica, známá také jako Devicova nemoc, je autoimunitní onemocnění centrálního nervového systému charakterizované atakami optické neuritidy a myelitidy. Po objevu protilátek proti akvaporinu 4 (AQP4-IgG/NMO-IgG) specifických pro tuto chorobu se rozšířilo spektrum klinických příznaků tohoto onemocnění. Zejména se jedná o singultus se zvracením, parézu hlavových nervů a poruchy osmotické rovnováhy při postižení hypotalamu. Stanovení AQP4-IgG v séru spolu s magnetickou rezonancí mozku a míchy mají nezastupitelný význam v diagnostice tohoto onemocnění již v okamžiku první manifestace choroby. Na druhou stranu negativita protilátek AQP4-IgG diagnózu NMO nevylučuje, což pak v klinické praxi vyžaduje širší diferenciálně diagnostický postup.

Podpůrná léčba acne vulgaris – součást komplexní terapie

MUDr.Eliška Langerová

Akné je chronické zánětlivé androgen-dependentní onemocnění pilosebaceózní jednotky. Patří mezi jedno z nejčastějších onemocnění vůbec. Touto chorobou je postiženo v průběhu života dle odhadů až 100 % populace. Na významu nabývá zejména svým společenským dopadem. Etiopatogeneze akné je multifaktoriální. Klinický obraz se liší pacient od pacienta. Existuje mnoho klasifikačních systému, podle kterých se dále řídí léčba, která bývá většinou kombinovaná, zacílená na všechny etiologické faktory. Kromě klasické terapie místní, systémové a fyzikální je neméně důležitá i terapie podpůrná. Tato terapie nezahrnuje pouze používání kosmetických přípravků, ale zaměřuje se na jednotlivce jako takového od jeho životosprávy, hygienických návyků, přes psychické nastavení až po možnosti terapie následků onemocnění. Konkrétní metody podpůrné léčby zahrnují dietní opatření, péči o pleť a kštici, metody korektivní dermatologie a prevenci rizikových faktorů.Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.