Aktuality

reklama

III. kongres praktických lékařů v Hradci Králové (10.-11. 6. 2016, Hotel Nové Adalbertinum)

Ještě nejste přihlášeni na 3. ročník MEDICÍNY PRO PRAXI - III. kongres praktických lékařů v Hradci Králové, který se bude konat v termínu 10.-11. 6. 2016 v hotelu Nové Adalbertinum? Tak neváhejte a přihlaste se na tuto poslední jarní vzdělávací akci pro praktické lékaře. Konec možnosti přihlášení je v neděli 5.6. v 23.59. Zazní přednášky z oboru kardiologie, hematologie, psychiatrie, infektologie a další. Pokud jste v letošním roce již nějaký z kongresů Medicíny pro praxi navštívili, můžete navíc využít slevu 50 % z ceny registračního poplatku.
Odpovídá spotřeba antibiotik potřebě? - Prim. MUDr. Václava Adámková, Ph.D., MUDr. Zuzana Blechová Ph.D.

V rámci XIV. KONGRESU PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ V OLOMOUCI (28. - 29. 4. 2016), zazněla i tato přednáška věnující se problematice "potřeby a spotřeby" antibiotik. My Vám ji nyní nabízíme ke shlédnutí, ať si na problematiku můžete udělat vlastní názor. Více informací o dalších vzdělávacích akcích pro lékaře naleznete na www.solen.cz.
Základy obecné urologie nejen pro sestry - Mgr. Nataša Sochorová, MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D., FEBU

Publikace, jak již samotný název napovídá, je určená nejen pro zdravotní sestry, které se rozhodly pracovat na urologii, ale i pro studenty ošetřovatelství na vyšších zdravotnických školách, studenty bakalářského, magisterského a specializačního studia v chirurgických oborech nebo pro posluchače certifikovaných kurzů v oblasti urologie a endourologie, všem ostatním, kdo se chtějí seznámit s obecnou urologickou problematikou. Díky této publikaci může získat čtenář či student přehled o základech anatomie močového ústrojí, seznámí se s historií urologie i obecnou urologií, včetně možností péče o derivace moči. Pozornost je věnována také správným hygienickým pravidlům při péči o pacienty, základní edukaci nemocných s urologickým onemocněním i správným dietám, aby se uzdravování „ubíralo správným směrem“. V závěru publikace je obecně popsaná ošetřovatelská péče u pacientů s urologickým onemocněním. Uvedené ošetřovatelské problémy slouží jako vodítko k vypracování ošetřovatelského plánu v praxi u jednotlivých pacientů a daných onemocněních. Věříme, že publikace „Základy obecné urologie nejen pro sestry“ bude přínosem při studiu urologické problematiky. Usnadní všem více proniknout do tajemství urologie a pochopit závažnost onemocnění urogenitálního traktu, což povede ke zkvalitnění ošetřovatelské péče o urologické pacienty.
Získejte slevu 50% na kongresy MEDICÍNY PRO PRAXI!

Zúčastníte-li se v roce 2016 některého z našich kongresů pro praktické lékaře, získáváte slevu 50% z ceny registračního poplatku na všechny ostatní kongresy Medicíny pro praxi 2016! Kongresy jsme pro Vás v letošním roce přichystali v 6 krajských městech po celé České republice. Jejich kompletní seznam a informace, jak slevu uplatnit, naleznete ZDEZ posledního čísla

Případ pacienta s hypertenzí a vysokým kardiovaskulárním rizikem

MUDr.Jaroslav Brotánek

Hypertenzní nemoc je jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů aterosklerózy ve vyspělém světě a představuje celosvětově jednu z častých příčin předčasného úmrtí. Závažným problémem je i léčba hypertenze u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem. Hlavním cílem v léčbě vysokého tlaku se dnes jeví ovlivnění osy renin-angiotenzin-aldosteron. Avšak i léčba blokátory RAAS nemusí být vždy zcela jednoznačná a může mít svá úskalí. Uvedená kazuistika představuje hypertonika s již rozvinutým subklinickým orgánovým postižením. Dokumentuje úvahu o jeho léčbě s ohledem na co možná nejvyšší kardiovaskulární protekci.

Oportunní patogen Sarcina ventriculi

Ing.Věra Bunešová, Ph.D., MUDr.Barbora Drnková, prof.Ing.Eva Vlková, Ph.D.

Bakterie rodu Sarcina jsou morfologicky velice zajímavé mikroorganizmy. Přirozeně se vyskytují v půdě, blátě a na obilných zrnech. Jejich nález v trávicím traktu člověka a zvířat je často spojován s různými patologiemi, zejména stavy souvisejícími se zpomaleným vyprazdňováním žaludku a posunem potravy dále do střeva. Můžeme je však nalézt i ve stolici lidí, kteří žádnými akutními ani chronickými obtížemi netrpí. Patogenita tohoto organizmu není zcela jistá a je zajímavým předmětem budoucího zkoumání.

Plané neštovice a jejich možné komplikace

MUDr.Hana Roháčová, Ph.D.

Plané neštovice jsou zatím nejčastějším hlášeným infekčním onemocněním v České republice. Přestože patří k nemocem, u nichž je možné očkování, je procento vakcinace proti tomuto onemocnění zatím velmi nízké. Jedním z důvodů je to, že naprostá většina nemocných prodělá plané neštovice v lehké formě. Onemocnění však může být provázeno řadou komplikací, a to nejen u rizikových skupin, kterými jsou imunosuprimované osoby a novorozenci, ale i u lidí zcela zdravých.

Vybrané články

Triplixam v ordinaci praktického lékaře

MUDr.Kateřina Študentová

Dosažení cílových hodnot krevního tlaku u pacientů s arteriální hypertenzí je klíčové pro snížení kardiovaskulární mortality. Na nedostatečné korekci hypertenze se podílí nízká compliance pacienta. Ta se snižuje s narůstajícím množstvím užívaných léků a složitostí jejich dávkování. Současná medicína však nabízí moderní kombinované léky, které zjednodušují léčbu hypertenze. Menší množství užívaných tablet je pacientem lépe akceptováno, dochází k lepší spolupráci a tedy i větší úspěšnosti léčby. Příkladem fixní kombinace léčiv je Triplixam. Obsahuje perindopril arginin, amlodipin a indapamid. Je účinný a bezpečný u velké populace hypertoniků s vysokým a velmi vysokým kardiovaskulárním rizikem.

Léčba arteriální hypertenze u pacienta s metabolickým syndromem

prof.MUDr.Martin Haluzík, DrSc.

Metabolický syndrom je definován jako kombinace obezity, arteriální hypertenze, dyslipidemie, porucha glukózového metabolizmu a dalších odchylek, jejichž společná přítomnost výrazně zvyšuje kardiovaskulární riziko. Léčba arteriální poruchy hypertenze u pacienta s metabolickým syndromem je proto součástí komplexních režimových a léčebných opatření směřujících ke snížení celkového kardiovaskulárního rizika. Z režimových opatření je nezbytné zvýšení fyzické aktivity, redukční dieta s omezením soli a se snahou o snížení hmotnosti a zanechání kouření. Z antihypertenziv preferujeme ACE-inhibitory či blokátory AT1-receptoru v kombinaci s kalciovými blokátory, event. v trojkombinaci s diuretiky či jinými antihypertenzivy. Samozřejmostí by měla být i intenzivní léčba diabetu, dyslipidemie a intervence dalších kardiovaskulárních rizikových faktorů.

Nehojící se rány u diabetiků

MUDr.Jan Stryja, Ph.D.

Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o.p.s. Diabetes mellitus je závažné onemocnění, jehož incidence v české populaci neustále stoupá. Ulcerace syndromu diabetické nohy jsou závažnou pozdní komplikací diabetu. Na poruše hojení diabetických ulcerací se podílí řada patofyziologických faktorů: diabetická polyneuropatie, makroangiopatie a mikroangiopatie, získané poruchy imunitních funkcí a reparace tkání u diabetiků, přítomné komorbidity nebo nežádoucí účinky podávaných léků. Mezi nejčastější zevní vyvolávající příčiny ulcerací patří otlaky, popáleniny, ragády, cizí tělesa proniklá kůží, drobné úrazy, plísňové infekce, unguis incarnatus a panaritia. Léčba ulcerací má, stejně jako patofyziologie syndromu diabetické nohy, komplexní charakter.Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.