Aktuality

reklama

Odpovídá spotřeba antibiotik potřebě? - Prim. MUDr. Václava Adámková, Ph.D., MUDr. Zuzana Blechová Ph.D.

V rámci XIV. KONGRESU PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ V OLOMOUCI (28. - 29. 4. 2016), zazněla i tato přednáška věnující se problematice "potřeby a spotřeby" antibiotik. My Vám ji nyní nabízíme ke shlédnutí, ať si na problematiku můžete udělat vlastní názor. Více informací o dalších vzdělávacích akcích pro lékaře naleznete na www.solen.cz.
Základy obecné urologie nejen pro sestry - Mgr. Nataša Sochorová, MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D., FEBU

Publikace, jak již samotný název napovídá, je určená nejen pro zdravotní sestry, které se rozhodly pracovat na urologii, ale i pro studenty ošetřovatelství na vyšších zdravotnických školách, studenty bakalářského, magisterského a specializačního studia v chirurgických oborech nebo pro posluchače certifikovaných kurzů v oblasti urologie a endourologie, všem ostatním, kdo se chtějí seznámit s obecnou urologickou problematikou. Díky této publikaci může získat čtenář či student přehled o základech anatomie močového ústrojí, seznámí se s historií urologie i obecnou urologií, včetně možností péče o derivace moči. Pozornost je věnována také správným hygienickým pravidlům při péči o pacienty, základní edukaci nemocných s urologickým onemocněním i správným dietám, aby se uzdravování „ubíralo správným směrem“. V závěru publikace je obecně popsaná ošetřovatelská péče u pacientů s urologickým onemocněním. Uvedené ošetřovatelské problémy slouží jako vodítko k vypracování ošetřovatelského plánu v praxi u jednotlivých pacientů a daných onemocněních. Věříme, že publikace „Základy obecné urologie nejen pro sestry“ bude přínosem při studiu urologické problematiky. Usnadní všem více proniknout do tajemství urologie a pochopit závažnost onemocnění urogenitálního traktu, což povede ke zkvalitnění ošetřovatelské péče o urologické pacienty.
Získejte slevu 50% na kongresy MEDICÍNY PRO PRAXI!

Zúčastníte-li se v roce 2016 některého z našich kongresů pro praktické lékaře, získáváte slevu 50% z ceny registračního poplatku na všechny ostatní kongresy Medicíny pro praxi 2016! Kongresy jsme pro Vás v letošním roce přichystali v 6 krajských městech po celé České republice. Jejich kompletní seznam a informace, jak slevu uplatnit, naleznete ZDEZ posledního čísla

Přístup profesionálních pečovatelů k pacientům s demencí

Mgr.Marcel Koňařík, prof.MUDr.Hana Matějovská Kubešová, CSc.

Přístupy, chování a postoje k pacientům s demencí jsou velmi důležitými determinantami kvality péče. V praxi se však často setkáváme s malfunkčními přístupy, jakými jsou stereotypy, předsudky a diskriminace. Dobrá a správná péče je založena nejen na dobrých znalostech o demenci, ale i na osobnosti pečovatele a jeho schopnosti osvojit si profesionální a správné postoje a chování.

Plané neštovice a jejich možné komplikace

MUDr.Hana Roháčová, Ph.D.

Plané neštovice jsou zatím nejčastějším hlášeným infekčním onemocněním v České republice. Přestože patří k nemocem, u nichž je možné očkování, je procento vakcinace proti tomuto onemocnění zatím velmi nízké. Jedním z důvodů je to, že naprostá většina nemocných prodělá plané neštovice v lehké formě. Onemocnění však může být provázeno řadou komplikací, a to nejen u rizikových skupin, kterými jsou imunosuprimované osoby a novorozenci, ale i u lidí zcela zdravých.

Alergie, anafylaxe, anafylaktický šok

MUDr.Božena Kalabusová

Anafylaxe je závažná, život ohrožující, systémová reakce, která se téměř vždy vyvíjí neočekávaně a může vést k úmrtí v důsledku obstrukce dýchacích cest nebo selhání krevního oběhu. Nejčastější příčinou anafylaxe jsou potraviny, léky a hmyzí jed. Základem léčby je intramuskulární aplikace adrenalinu na počátku rozvoje anafylaxe – předtím, než se dostaví respirační selhání nebo oběhová nedostatečnost. Tuto terapii lze vhodně doplnit antagonisty histaminových receptorů H1 a kortikosteroidy. Všichni pacienti ohrožení recidivou anafylaxe by měli být poučeni o používání adrenalinových autoinjektorů a léčiv pro první pomoc.

Vybrané články

Význam správné komunikace očkování v primární péči – jak na to

MUDr.Silvana Jakubalová

Centra očkování a cestovní medicíny dělají dvakrát ročně anketu mezi svými klienty, která se týká jejich názorů a hodnocení péče o klienta v těchto centrech. Z ankety mimo jiné opakovaně vyplynulo, jak moc je pro pacientova rozhodnutí důležitý názor jeho praktického lékaře. Téměř všichni pacienti chtějí od svého praktického lékaře dostávat rady k prevenci nemocí formou individuálních doporučení. Pacienti očekávají, že rozhovory o prevenci budou součástí každé návštěvy u lékaře. Na lékaře jsou proto kladeny stále větší nároky i v oblasti komunikačních dovedností. Každý lékař by měl vést rozhovory o možnostech prevence a umět zvládnout námitky svého pacienta, aniž by měl pacient pocit, že je do něčeho tlačen.

Chyby a omyly v diagnostice roztroušené sklerózy

MUDr.Jiří Piťha

Pozdní stanovení diagnózy roztroušené sklerózy vede k prodlevě v zavedení léčby ovlivňující průběh onemocnění a tím horší prognóze. V případě falešně pozitivní diagnózy kromě neúčelně vynaložených finančních prostředků vystavujeme pacienta rizikům nežádoucích účinků léků. Je třeba věnovat patřičnou pozornost analýze anamnestických údajů, správnému zhodnocení klinického vyšetření a realisticky interpretovat pomocná vyšetření.

Podpůrná léčba acne vulgaris – součást komplexní terapie

MUDr.Eliška Langerová

Akné je chronické zánětlivé androgen-dependentní onemocnění pilosebaceózní jednotky. Patří mezi jedno z nejčastějších onemocnění vůbec. Touto chorobou je postiženo v průběhu života dle odhadů až 100 % populace. Na významu nabývá zejména svým společenským dopadem. Etiopatogeneze akné je multifaktoriální. Klinický obraz se liší pacient od pacienta. Existuje mnoho klasifikačních systému, podle kterých se dále řídí léčba, která bývá většinou kombinovaná, zacílená na všechny etiologické faktory. Kromě klasické terapie místní, systémové a fyzikální je neméně důležitá i terapie podpůrná. Tato terapie nezahrnuje pouze používání kosmetických přípravků, ale zaměřuje se na jednotlivce jako takového od jeho životosprávy, hygienických návyků, přes psychické nastavení až po možnosti terapie následků onemocnění. Konkrétní metody podpůrné léčby zahrnují dietní opatření, péči o pleť a kštici, metody korektivní dermatologie a prevenci rizikových faktorů.Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.