Aktuality

reklama

Pozvánka na Medicínu PRO PRAXI - III. kongres praktických lékařů v Plzni

Do plzeňského Parkhotelu se bude v letošním roce vracet kongres Medicíny pro praxi již potřetí, a to v termínu 24.–25. listopadu. Souběžně s kongresem praktických lékařů bude probíhat také kongres pediatrů. Toto spojení nabízí ideální příležitost pro mezioborovou diskuzi nad společnými problémy. V letošním ročníku se můžete těšit na témata z kardiologie, hematologie, očkování. Zajímavým zpestřením bude určitě psychosomatický vhled do ordinace praktických lékařů, těšit se můžete na zajímavé kazuistiky. Věříme, že oceníte také přednášku zaměřenou na novelizovanou úhradovou vyhlášku pro rok 2017. Budeme se těšit na společné setkání.
Připravujeme do Medicíny pro praxi 5/2016:

Meningokoková onemocnění a jejich prevence

Péče o pacienta se stabilní anginou pectoris v ordinaci PL

Kdo by myslel na plicní hypertenzi v ambulanci PL

Potravinové alergie z pohledu alergologa

Hyponatremie - častá příčina hospitalizací, nejen u starších nemocných

Dekubity v praxi
Odpovídá spotřeba antibiotik potřebě? - Prim. MUDr. Václava Adámková, Ph.D., MUDr. Zuzana Blechová Ph.D.

V rámci XIV. KONGRESU PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ V OLOMOUCI (28. - 29. 4. 2016), zazněla i tato přednáška věnující se problematice "potřeby a spotřeby" antibiotik. My Vám ji nyní nabízíme ke shlédnutí, ať si na problematiku můžete udělat vlastní názor. Více informací o dalších vzdělávacích akcích pro lékaře naleznete na www.solen.cz.Z posledního čísla

Hypertenze z úhlu pohledu méně běžných situací

MUDr. Zuzana Krátká, Ph.D., MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.

Článek je zaměřen na některé méně běžné diagnózy související s arteriální hypertenzí, jejichž časné odhalení a vhodná léčba může významně ovlivnit prognózu pacienta. První část je věnována farmakorezistentní arteriální hypertenzi se stručným zmíněním etiologie, diagnostiky, a zejména léčby. Druhá část je věnována sekundárním příčinám vysokého tlaku s důrazem na některé typické klinické či laboratorní nálezy.

Praktický přístup k léčbě průjmových onemocnění u dospělých v podmínkách České republiky

MUDr. Pavel Polák, Ph.D., prof.MUDr. Hana Matějovská-Kubešová, CSc.

Práce je zaměřena na přístup k pacientovi se zažívacími obtížemi v ambulanci lékaře prvního kontaktu. Důraz je kladen na přesnou a cílenou anamnézu při znalostech základních epidemiologických dat posledních let v České republice a dále na důkladné fyzikální vyšetření. Na základě takto získaných údajů lze klasifikovat typ onemocnění (gastritida, enteritida, kolitida či jejich kombinace), průběh onemocnění (akutní, subakutní či chronické) a lze zúžit základní diferenciální diagnostickou rozvahu mezi nejčastějšími příčinami infekčních a neinfekčních stavů.

Když se řekne infekce

MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.

Vybrané články

Zvládání stresu v lékařských profesích

MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Interní audit kvality v ambulancích Jak nezapomenout a vyhovět této každoroční povinnosti?

MUDr.Zorjan Jojko

Fixní kombinace – lze snížit kardiovaskulární riziko o 50 %?

doc.MUDr.Filip Málek, Ph.D., MBA

Individuální farmakoterapie zahrnující antihypertenziva, statin a kyselinu acetylsalicylovou prokazatelně snižuje riziko kardiovaskulárních onemocnění v sekundární prevenci a v primární prevenci u jedinců s vysokým rizikem. Předpokládá se, že použití těchto látek samostatně nebo ve fixní kombinaci je schopno snížit riziko kardiovaskulárních příhod (KV) až o 50–60 %. Dále se předpokládá, že použití těchto léků spolu s dodržováním zásad zdravého životního stylu (dietní a režimová opatření) je schopné snížit KV riziko až o 70–80 %. Dosud jsou největší zkušenosti s kombinací dvou antihypertenziv a kombinace antihypertenzivum-statin.Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.