Aktuality


Připravujeme do Medicíny pro praxi 5/2016:

Meningokoková onemocnění a jejich prevence

Péče o pacienta se stabilní anginou pectoris v ordinaci PL

Kdo by myslel na plicní hypertenzi v ambulanci PL

Potravinové alergie z pohledu alergologa

Hyponatremie - častá příčina hospitalizací, nejen u starších nemocných

Dekubity v praxiZ posledního čísla

Glatiramer acetát a tři kazuistiky

MUDr.Zbyšek Pavelek, MUDr.Pavel Ryška, Ph.D., doc.MUDr.Martin Vališ, Ph.D.

Roztroušená skleróza je chronické zánětlivé demyelinizační a neurodegenerativní onemocnění postihující centrální nervový systém. Jedná se o onemocnění autoimunitní povahy, které je svými klinickými projevy značně heterogenní. Jeden ze základních léků první linie pro relaps/remitentní formu roztroušené sklerózy či klinicky izolovaný syndrom je glatiramer acetát (Copaxone). Tato práce popisuje mechanizmus účinku, indikace, použití a možné nežádoucí účinky glatiramer acetátu. Jsou prezentovány tři kazuistiky, na kterých jsou demonstrovány možné důvody k nasazení glatiramer acetátu.

Dříve vyslovená přání – jako (možný) nástroj rozhodování o zdravotní péči na konci života

Hana Bláhová

Článek se zabývá problematikou dříve vyslovených přání jako možností uplatnění základních lidských práv, kterými jsou autonomie, lidská důstojnost a právo na sebeurčení. Cílem textu je poukázat na problematiku dříve vyslovených přání v kontextu možnosti rozhodování v situacích na konci života a na možná rizika jeho využití u seniorské populace. V rozhodování o strategii a směřování léčby u seniorů by mělo být apelováno především na udržení schopnosti autonomie a na kvalitu péče. Je zřejmé, že v procesu rozhodování seniorů se jedná o zvlášť zranitelné osoby, přičemž může docházet k poškození autonomie a úcty.

Mýty a fakta kolem vakcinace

MUDr. Ján Dindoš

Vybrané články

Lipertance – novinka v komplexní prevenci kardiovaskulárních příhod

doc.MUDr.Filip Málek, Ph.D.

Vysoké procento pacientů s arteriální hypertenzí má nejenom vysoký krevní tlak, ale také poruchu metabolizmu lipidů. Hypertenze a dyslipidemie jsou časté, a proto je nutné oba významné rizikové faktory aterosklerózy a kardiovaskulárních příhod intervenovat současně a včas. Moderním přístupem komplexní prevence kardiovaskulárních příhod je fixní trojkombinace dvou antihypertenziv se statinem.

Detoxikace, odstranění toxinů pomocí enterosorbentů

MUDr. Bohumil Ždichynec, CSc.

Kombinovaná analgetika-antipyretika a jejich rizika

MUDr.Michal Prokeš, PharmDr.Josef Suchopár

Tato přehledová práce uvádí seznam kombinovaných léčivých přípravků analgetik-antipyretik s informací, které složky jednotlivé přípravky obsahují, s upozorněním na jejich léková rizika. Důraz je kladen zejména na nežádoucí účinky jednotlivých složek a na duplicitní preskripci, kdy jsou pacientem užívány dva nebo více přípravků, které obsahují tutéž léčivou látku, což může způsobit předávkování. V rámci prevence nežádoucích účinků léků by se předepisující lékaři měli ptát pacientů, které další léky užívají včetně volně prodejných léků.Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.