Aktuality

Odpovídá spotřeba antibiotik potřebě? - Prim. MUDr. Václava Adámková, Ph.D., MUDr. Zuzana Blechová Ph.D.

V rámci XIV. KONGRESU PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ V OLOMOUCI (28. - 29. 4. 2016), zazněla i tato přednáška věnující se problematice "potřeby a spotřeby" antibiotik. My Vám ji nyní nabízíme ke shlédnutí, ať si na problematiku můžete udělat vlastní názor. Více informací o dalších vzdělávacích akcích pro lékaře naleznete na www.solen.cz.Z posledního čísla

Sú obavy z vakcinácie u pacientov so sclerosis multiplex opodstatnené?

MUDr. Iveta Lisá, PhD.

Infekcie môžu u pacientov so sclerosis multiplex zhoršovať klinický stav. Vakcinácia môže mať preventívny účinok, ale súčasne sa môže stať spúšťačom nového ataku ochorenia. Doteraz neboli zjednotené názory na použitie vakcinácie pri tomto ochorení. Predkladaný prehľad podáva aktuálny pohľad na túto problematiku.

Úloha praktického lékaře při posuzování nemocí z povolání

MUDr. Karin Boušová, Ph.D.

Jako nemoc z povolání lze v České republice uznat onemocnění, které je uvedeno v Seznamu nemocí z povolání (příloha nařízení vlády č. 290/1995 Sb., v platném znění). Dané onemocnění musí dosahovat určitého stupně závažnosti. Pro uznání nemoci z povolání je současně nezbytný průkaz výkonu práce za podmínek, z nichž příslušné onemocnění může vzniknout jako profesionální. Vyjádření k faktorům pracovního prostředí vydává hygienik práce místně příslušné krajské hygienické stanice. V České republice se ročně hlásí okolo 1 200 nových nemocí z povolání. Nejčastěji jsou zjišťovány nemoci pohybového aparátu, a to při práci s vibrujícími nástroji, či práci spojené s nadměrnou dlouhodobou a jednostrannou svalovou zátěží, dále kožní nemoci a nemoci dýchacích cest. Úkolem registrujícího praktického lékaře při posuzování a uznávání nemocí z povolání je: 1. při podezření na profesionální etiologii onemocnění odeslat pacienta s doporučením na místně příslušné středisko uznávající nemoci z povolání (oddělení či kliniky pracovního lékařství, resp. nemocí z povolání); 2. doložit k vyšetření kompletní výpis ze zdravotní dokumentace a zprávy z vyšetření týkajících se posuzovaného onemocnění; 3. k vyšetření na pracovní lékařství odesílat pokud možno pacienty se stanovenou diagnózou; 4. je vhodné seznámit se rámcově s obsahem seznamu nemocí z povolání; 5. spolupracovat s příslušnými poskytovateli pracovně-lékařských služeb.

Hypertenze z úhlu pohledu méně běžných situací

MUDr. Zuzana Krátká, Ph.D., MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.

Článek je zaměřen na některé méně běžné diagnózy související s arteriální hypertenzí, jejichž časné odhalení a vhodná léčba může významně ovlivnit prognózu pacienta. První část je věnována farmakorezistentní arteriální hypertenzi se stručným zmíněním etiologie, diagnostiky, a zejména léčby. Druhá část je věnována sekundárním příčinám vysokého tlaku s důrazem na některé typické klinické či laboratorní nálezy.

Vybrané články

Možnosti farmakoterapie hemoroidálního onemocnění

PharmDr.Kateřina Tuhá

Článek přináší pohled na farmakologickou (neinvazivní) léčbu hemoroidálního onemocnění – lokální i systémovou. Vzhledem k riziku podávání léčiv v období těhotenství a kojení je zmíněna možnost jejich podávání.

Nehojící se rány u diabetiků

MUDr.Jan Stryja, Ph.D.

Vzdělávací a výzkumný institut AGEL o.p.s. Diabetes mellitus je závažné onemocnění, jehož incidence v české populaci neustále stoupá. Ulcerace syndromu diabetické nohy jsou závažnou pozdní komplikací diabetu. Na poruše hojení diabetických ulcerací se podílí řada patofyziologických faktorů: diabetická polyneuropatie, makroangiopatie a mikroangiopatie, získané poruchy imunitních funkcí a reparace tkání u diabetiků, přítomné komorbidity nebo nežádoucí účinky podávaných léků. Mezi nejčastější zevní vyvolávající příčiny ulcerací patří otlaky, popáleniny, ragády, cizí tělesa proniklá kůží, drobné úrazy, plísňové infekce, unguis incarnatus a panaritia. Léčba ulcerací má, stejně jako patofyziologie syndromu diabetické nohy, komplexní charakter.

Austrianův syndrom – vzácná forma invazivního pneumokokového onemocnění

MUDr.Lenka Petroušová, MUDr.Petr Širůček, MUDr.Beata Ostárková

Pneumokoková endokarditida spojená s pneumonií a purulentní meningitidou je označovaná jako Austrianův syndrom. Ve sdělení je prezentováno onemocnění 67letého muže, které se manifestovalo poruchou vědomí a levostrannou hemiparézou. Následně byla zjistěna purulentní meningitida, rozvinula se pneumonie a septický stav s abscesovými ložisky v mozku. Pacient zemřel 20. den onemocnění a pitevní nález prokázal mitrální endokarditidu. Transtorakální echokardiografické vyšetření bylo negativní. Streptococcus pneumoniae sérotyp 10A byl prokázán z likvoru. Pacient nebyl očkovaný proti pneumokokovým infekcím. Sérotyp 10A je obsažen v 23valentní polysacharidové vakcíně. Vakcinace představuje jedinou účinnou prevenci onemocnění. Je žádoucí zvýšit proočkovanost dospělé populace.Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.