reklama

RUBRIKY

Přehledové články

Prosíme o praktické pojetí článku. Práce by měla být zaměřena především na diagnostiku (vítaná je obrazová dokumentace) a léčbu. Na závěr je možné uvést obecná doporučení pro praxi. Maximální rozsah je 5 stran v běžném textovém editoru (velikost písma 12, řádkování 1,5). V případě zpracovávání obsáhlejší tématiky je možné po dohodě s redakcí rozdělit příspěvek do několika částí.

Mezioborové přehledy

Přehledný článek od autorů z jiných oborů, jehož tématika by mohla oslovit lékaře první linie. Na závěr je možné uvést obecná doporučení pro praxi. Rozsah - viz přehledový článek.

Sdělení z praxe (kazuistika)

Maximální rozsah 4 stran (velikost písma 12, řádkování 1,5). Vítaná je názorná obrazová dokumentace.

Komentáře

Reakce na přehledné články, novinky v oblasti diagnostiky, terapie, zajímavosti ze zahraničního tisku a jiné odborné informace v maximálním rozsahu dvou stran.

Ve zkratce

Diagnostika a terapie zpracovaná v tabulkách a schématech s důrazem na přehlednost a praktické využití daných informací (algoritmus postupu). Maximální rozsah 4 strany (velikost písma 12, řádkování 1,5).

Informace

Informace o odborných akcích, nové knihy, recenze, zprávy z konferencí, pozvánky a jiné.

Pro sestry

Přehledný článek od autorů, jehož tématika by mohla oslovit zdravotní sestry. Maximální rozsah 4 strany (velikost písma 12, řádkování 1,5).

Dobrá rada

Cílem rubriky je poskytnout rychlou a praktickou radu, odpovědět krátce a srozumitelně na konkrétní otázku. Struktura článku: rozsah max. 3 strany, souhrn a klíčová slova, seznam literatury.

ZPRACOVÁNÍ RUKOPISU

Příspěvek pište na počítači v některém z běžných textových editorů a zašlete e-mailem na adresu: kapralova@solen.cz

 • pište plynule, na celou šířku, běžným písmem, neupravujte text do sloupců (jenom v tabulkách)
 • klávesu ENTER používejte jen na konci odstavce (ne na konci každého řádku)
 • rozlišujte důsledně čísla 1,0 a písmena l,O
 • závorky jsou vždy kulaté ( )
 • zkratky vždy vysvětlete při prvním uvedení
 • před interpukčními znaménky nikdy nedělejte mezeru, za nimi naopak vždy
 • měrné jednotky oddělujte mezerou od hodnot, používejte metrických jednotek a jednotek soustavy SI
 • používejte progresivní pravopis (Slovník spisovné češtiny – poslední vydání)

NÁLEŽITOSTI RUKOPISU

 • Výstižný název práce, jména a příjmení všech autorů včetně titulů, pracoviště autorů. Poštovní adresa hlavního autora včetně čísla telefonu, faxu a e-mailové adresy (součástí článku bude zveřejnění kontaktů na autora).
 • Souhrn Stručné shrnutí obsahu příspěvku v rozsahu maximálně 15 řádků (i u kazuistik).
 • Klíčová slova v rozsahu 3-6.
 • Anglický překlad názvu práce, souhrnu a klíčových slov.
 • Vlastní text Vkládáte-li do dokumentu obrázky, pošlete také jejich originální soubory Při zasílání fotodokumentace poštou posílejte, prosím, jen kvalitní originály. Všechny předlohy označte číslem, pod kterým jsou zmíněny v textu.
 • Seznam literatury Citace jsou očíslovány, odkazy v textu jsou uváděny číslem citace v kulatých závorkách. Uveďte maximálně 20 citací. Číslujte arabskými číslicemi v pořadí, v němž se v textu objevily poprvé. U odkazů na práce dosud nepublikované, ale přijaté k uveřejnění, uveďte název časopisu s poznámkou „v tisku“. Autory uvádějte v počtu 3 a připojte et al. Pokud používáte zkratky časopisu, je nutné dodržo-vat ČSN 01 01 96. Zkracování názvu časopisu a jiných periodik.
Příklady citací:
1. Hanuš T. Dysfunkce dolních močových cest. In: Dvořáček J a kol. Urologie. ISV Praha 1998: 1307-1333.
2. Hovorka J. Základní principy protizáchvatové léčby. Čes Slov Neurol Neurochir 1997; Suppl 12/98: 1-6.
3. Kolář J, Zídková H. Nárys kostní radiodiagnostiky. Praha: Avicenum 1986. 419 s.
4. Švestka J. Nová (atypická) antipsychotika 2. generace. Remedia 1999; 9: 366-385.

Redakce si vyhrazuje právo provádět drobné stylistické úpravy rukopisu. V případě potřeby zkrácení rukopisu bude vyžádán souhlas autora.

Veškeré práce procházejí recenzním řízenímUveřejnění příspěvků podporovaných grantovými projekty a příspěvků vycházejících ze studií podporovaných farmaceutickými firmami je zpoplatněno. Na honoráře za publikace a za vypracování recenzních posudků není právní nárok. Autor poskytuje zasláním článku objednateli výhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování díla v tiskové podobě na území České republiky a v zahraničí ve smyslu § 56 aut. zák. včetně práva sublicence a postoupení licence a k užití díla na internetu ve smyslu § 18 aut. zák.


Vzhledem k praktickému zaměření časopisů Vás prosíme, aby byl příspěvek napsán srozumitelně, s důrazem na praktické využití podaných informací v ambulantní praxi.


 • SOLEN, s.r.o.
 • Lazecká 297/51
 • 779 00 Olomouc
 • tel.: 585 242 681
 • mob.: 777 557 411
 • fax: 582 396 099

Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.