reklama

Med. praxi 2015; 12(2): 62-63

Očkování v ordinaci všeobecného praktického lékaře - mezioborový přístup jako nový trend v přístupu k vakcinaci

doc.MUDr.Jan Smetana, Ph.D., prof.MUDr.Roman Chlíbek, Ph.D.
Katedra epidemiologie, Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové

Mezioborový přístup v očkování spočívá v tvorbě doporučení a konsenzů různých lékařských odborných společností ve vakcinaci vybraných rizikových skupin pacientů. Tento postup by měl potlačit nejednotnost přístupu k vakcinaci a vést ke specifikaci jednotného schématu očkování přijatelného napříč různými odbornostmi. To by vedlo k širšímu využití vakcinace, rozšíření spektra očkujících lékařských odborností a lepšímu vnímání významu očkování jak ze strany lékařů, tak následně i ze strany pacientů. Jako příklady implementace doporučení vakcinace do doporučených postupů různých lékařských odborných společností a mezioborových doporučení lze uvést doporučení vakcinace v léčbě chronické obstrukční plicní nemoci a astma bronchiale, očkování u dospělých pacientů se solidními nádory a doporučený postup péče o pacienty s porušenou či zaniklou funkcí sleziny (hyposplenizmem/asplenií). Specifické místo zaujímá doporučený postup „Očkování v ordinaci všeobecného praktického lékaře“, který shrnuje základní doporučení vakcinace v ordinacích praktických lékařů.

Klíčová slova: vakcinace, mezioborová doporučení

Vaccination in the general practitioner's surgery: interdisciplinary approach as a new trend in approaching vaccination

An interdisciplinary approach in vaccination consists in the development of guidelines and consensus statements by various medical professional societies for vaccinating selected risk groups of patients. This approach should reduce the inconsistency in approaching vaccination and result in specifying a uniform vaccination scheme acceptable across various specialities. This would lead to a wider use of vaccination, extended spectrum of vaccinating medical specialities, and a better perception of the significance of vaccination by both physicians and, subsequently, patients. Examples of implementing the recommendation to vaccinate in the guidelines of various medical professional societies and interdisciplinary guidelines may include the vaccination guideline for the treatment of chronic obstructive pulmonary disease and bronchial asthma, vaccination in adult patients with solid tumours, and the guideline for care of patients with impaired or absent splenic function (hyposplenism/asplenia). Of specific importance is the "Vaccination in the general practitioner's surgery" guideline that summarizes the basic recommendations for vaccination in the general practitioner's surgery.

Keywords: vaccination, interdisciplinary guidelines

Zveřejněno: 24. duben 2015






Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.