reklama

Med. praxi 2016; 13(1): 47-48

Zdravotní postižení neznamená konec aktivního života

Mgr.Martin Hanibal
Sociálně-právní poradna* při Centru pro demyelinizační onemocnění, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN

Možnosti pro osoby se zdravotním postižením v ČR, co umožňuje náš sociální a zdravotní systém. Rady a možnosti.

Klíčová slova: zdravotní postižení, zaměstnání, sociální a zdravotní systém, úřad práce, zdravotní pojišťovna, lázně a rehabilitace

Disability is not the end of active life

Opportunities for people with disabilities in the Czech Republic, what enables our social and health systems, advice and options.

Keywords: disability, employment, social and health systems, labor office, health insurance, spa and rehabilitation

Zveřejněno: 1. březen 2016


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.