reklama

Med. praxi 2016; 13(3): 127-130

Sú obavy z vakcinácie u pacientov so sclerosis multiplex opodstatnené?

MUDr. Iveta Lisá, PhD.
II. neurologická klinika LF UK a UNB, Nemocnica akademika L. Dérera, Bratislava

Infekcie môžu u pacientov so sclerosis multiplex zhoršovať klinický stav. Vakcinácia môže mať preventívny účinok, ale súčasne sa môže stať spúšťačom nového ataku ochorenia. Doteraz neboli zjednotené názory na použitie vakcinácie pri tomto ochorení. Predkladaný prehľad podáva aktuálny pohľad na túto problematiku.

Klíčová slova: sclerosis multiplex, vakcinácia, bezpečnosť, účinnosť, indikácie

Is concern about vaccination in patients with multiple sclerosis reasonable?

Infections can in patients with multiplex sclerosis cause impairment of their clinical status. Vaccination can have preventive effect, but at the same time it can become a trigger of a new attack of the disease. Up till now there has not been unified opinion about vaccination in this disease. The article presents a current view on this issue.

Keywords: multiple sclerosis, vaccination, safety, efficacy, indications

Zveřejněno: 1. červenec 2016


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.