reklama

Med. praxi 2016; 13(5): 220-224

Péče o pacienta se stabilní anginou pectoris v ordinaci praktického lékaře

MUDr.Michael Želízko, CSc.
Klinika kardiologie IKEM, Praha

Přehledné sdělení týkající se chronické stabilní anginy pectoris, její definice, praktického postupu vyšetření, volby jednotlivých druhů zátěžových testů a stratifikace rizika nemocných. Jsou uvedeny principy farmakologické léčby, která sleduje 2 hlavní

cíle: odstranění symptomů (antiischemická léčba) a zlepšení prognózy (prevence kardiovaskulárních příhod) a jsou přehledně vyjmenovány základní indikace ke koronarografii a revaskularizaci myokardu.

Klíčová slova: angina pectoris, zátěžový test, koronarografie, revaskularizace myokardu

Care of the patient with stable angina pectoris in general practitioner office

Review article dealing with chronic stable angina pectoris, its definition, practical examinations, selection of different types of stress tests and patient risk stratification. Principles of pharmacological treatment, which pursues two main objectives: the elimination of symptoms (ischemic treatment) and improved prognosis (prevention of cardiovascular events), are clearly enumerated as well as basic indications for coronary angiography and revascularization.

Keywords: angina pectoris, stress test, coronary angiography, myocardial revascularization

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.