reklama

Med. praxi 2016; 13(5): 234-237

Aktuální pohled na chlamydiové infekce

doc.RNDr.Vanda Boštíková, Ph.D.1,2, MUDr.Petr Prášil, Ph.D.3, prof.Ing.Kamil Kuča, Ph.D.1, prof.MUDr.Pavel Boštík, Ph.D.2
1 Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové
2 Katedra epidemiologie, fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany, Hradec Králové
3 Klinika infekčních nemocí, fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové

Chlamydiové infekce představují poměrně rozsáhlou skupinu onemocnění, které mohou přecházet do chronicity. Jde o choroby respiračního systému i choroby mimorespirační postihující například oko, klouby či centrální nervový systém (CNS). V poslední době v souvislosti s tímto typem infekce přitahuje pozornost onemocnění urogenitálního systému. Jedná se prakticky o jednu z nejčastěji evidovaných infekcí přenosnou sexuálním stykem (STD). Pokud tato onemocnění klasifikujeme podle původců, pak se chlamydiové infekce urogenitálního traktu ocitají ve velké skupině bakteriálních infekcí spolu s mykoplazmatickými infekcemi, bakteriálními vaginózami či nespecifickými genitálními infekcemi způsobenými stafylokoky, streptokoky, enterokoky a korynebakteriemi. Infekce se šíří kapénkami nebo přímo kontaktem mezi lidmi. Důležitá je přesná laboratorní i klinická diagnostika. Léčba spočívá v podání makrolidů, tetracyklinů či chinolonů vyšších generací.

Klíčová slova: chlamydiové infekce, sexuálně přenosná onemocnění, kapavka, respirační infekce, urogenitální infekce

Actual opinions on chlamydia’s infections

Chlamydial infections represent a large group of diseases, which can go to chronicity. They affects the respiratory system as well as the organs, e.g. the eye, joints or central nervous system (CNS). Recently in connection with this type of infection diseases of urogenital system attracts attention. This is practically one of the most commonly registered infections transmitted by sexual intercourse (STI). If these diseases will be considered according to the agents, then the urogenital tract chlamydial infection will find themselves in a large group of bacterial infections together with mycoplazmatic problems, bacterial vaginoses or nonspecific infections due to staphylococci, streptococci, enterococci and korynebacterias. The infection is spread via droplets or direct contact between people. The importance of accurate laboratory and clinical diagnostics is well known. Treatment consists in the administration of macrolides, tetracyklines or chinolons.

Keywords: chlamydial infections, sexually transmitted diseases, gonorrhoea, respirátory infections, urogenital infections

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.