reklama

Med. praxi 2016; 13(5): 238-241

Kdo by myslel na plicní hypertenzi v ambulanci praktického lékaře?

doc.MUDr.Pavel Jansa, Ph.D.
II. interní klinika kardiologie a angiologie, Centrum pro plicní hypertenzi
Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta UK, Praha, ČR

Plicní hypertenze zahrnuje stavy charakterizované zvýšením středního tlaku v plicnici ≥ 25 mmHg. Nejčastěji se vyskytuje u onemocnění srdce nebo plic. Vzácněji je plicní hypertenze důsledkem primárního postižení plicních cév (zejména plicní arteriální hypertenze při postižení plicních arteriol a chronická tromboembolická plicní hypertenze související s nedostatečnou reperfuzí po akutní plicní embolii). V léčbě plicní hypertenze u srdečních onemocnění je klíčová především léčba základního srdečního onemocnění. Specifická vazodilatační léčba není u plicní hypertenze u srdečních a plicních onemocnění indikována. Léčbou volby u chronické tromboembolické plicní hypertenze je endarterektomie plicnice u pacientů s chirurgicky dosažitelnou trombotickou obstrukcí. V léčbě plicní arteriální hypertenze dominuje farmakoterapie. Nemocní s pozitivním vazodilatačním testem jsou indikováni k léčbě vysokými dávkami blokátorů kalciových kanálů. V případě negativního testu je vedle chronické antikoagulační léčby indikována léčba prostanoidy, antagonisty endothelinových receptorů a inhibitory fosfodiesterázy 5, stimulátory solubilní guanylátcyklázy.

Klíčová slova: plicní hypertenze, farmakoterapie, endarterektomie plicnice

Who would think of pulmonary hypertension in the general practitioner's surgery?

Pulmonary hypertension includes conditions characterized by a mean pulmonary artery pressure which exceeds 25 mm Hg. It most commonly occurs in heart and lung diseases. More rarely, pulmonary hypertension is a result of primary involvement of the pulmonary vessels (particularly pulmonary arterial hypertension with involvement of the pulmonary arterioles and chronic thromboembolic pulmonary hypertension associated with inadequate reperfusion following acute pulmonary embolism). It is the treatment of the underlying heart disease that is crucial in the management of pulmonary hypertension in heart diseases. Specific vasodilation therapy is not indicated in pulmonary hypertension in heart and lung diseases. Pulmonary endarterectomy is the treatment of choice for chronic thromboembolic pulmonary hypertension in patients with a surgically accessible thrombotic obstruction. Pharmacotherapy is the mainstay of treatment for pulmonary arterial hypertension. Treatment with high doses of calcium channel blockers is indicated in patients with a positive vasodilation test. In the case of a negative test, treatment with prostanoids, endothelin receptor antagonists, and phosphodiesterase-5 inhibitors is indicated in addition to chronic anticoagulant therapy.

Keywords: pulmonary hypertension, pharmacotherapy, pulmonary endarterectomy

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.