reklama

Med. praxi 2016; 13(5): 236-239

Strategie zahájení léčby roztroušené sklerózy

MUDr.Jiří Piťha
MS centrum při Neurologickém oddělení KZ a.s. &ndash, Nemocnice Teplice o. z., Teplice

Roztroušená skleróza je chronické invalidizující onemocnění centrálního nervového systému se známkami zánětu a neurodegenerace. Léčbu je třeba zahájit krátce po stanovení diagnózy klinicky izolovaného syndromu nebo definitivní roztroušené sklerózy při naplnění požadavku diseminace lézí v čase a prostoru dle McDonaldových diagnostických kritérií. Klinický průběh je heterogenní, a proto je třeba zvážit optimální léčebnou strategii pro konkrétného pacienta. Vždy je vhodné posoudit dostupné prognostické ukazatele a na základě toho rozhodnout, který lék zvolit jako první. U vysoce aktivní formy onemocnění je možné indikovat léčbu indukční. Je třeba zvážit celou řadu dalších okolností, např. rizika léčby, adherenci, plánovanou graviditu a další. Při neefektivitě léčby je třeba včas provést změnu, nejčastěji eskalací. Léky se srovnatelným efektem je možné zaměnit z důvodu špatné tolerance. Cílem léčby je dosažení stavu NEDA (no evidence of disease aktivity).

Klíčová slova: roztroušená skleróza, zahájení léčby, eskalace léčby, NEDA

Strategy initiation of treatment for multiple sclerosis

Multiple sclerosis is a chronic, disabling disease of the central nervous system with involvement of the inflammation and neurodegeneration. Treatment should be started shortly after the diagnosis of a clinically isolated syndrome or definite multiple sclerosis in the fulfillment of the requirement of dissemination of lesions in time and space according to the McDonald diagnostic criteria. The clinical course is heterogeneous and therefore it is necessary to consider the optimal treatment strategy for a particular patient. It is always appropriate to assess the available prognostic markers, and on this basis decide which medication to choose first. For highly active form of the disease it is possible to indicate an induction therapy. It is necessary to consider a number of other circumstances, e.g. the risk of treatment adherence, planned pregnancy, and others. When treatment is ineffective, therapy must be escalate. Drugs with comparable effect can be reversed due to poor tolerance. The aim of treatment is a state of NEDA (no evident disease activity).

Keywords: multiple sclerosis, start of treatment, escalation of treatment, NEDA

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.