reklama

Med. praxi 2016; 13(5): 256-260

Rehabilitace pacientek po léčbě karcinomu prsu

MUDr.Karel Pitr1,2,3, MUDr.Kateřina Študentová2,4
1 doktorské studium VŠ Svätej Alžbety, katedra veřejného zdravotnictví, Bratislava
2 REHA-PITR s.r.o., Plzeň
3 Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, Katedra fyzioterapie a ergoterapie
4 LS Royal Mariánské Lázně a.s.

Rehabilitace po léčbě karcinomu prsu je komplexní záležitost. Hlavními komplikacemi ve stavu onkologické remise, které vyžadují rehabilitační léčbu, jsou lymfedém, syndrom zmrzlého ramene a cervikobrachiální syndrom. Klíčové místo v časném odhalení těchto potíží zaujímá praktický lékař. Ten může pacientku odeslat k dalšímu vyšetření a léčbě do specializovaného rehabilitačního centra. Pracoviště onkologické rehabilitace je adekvátně vybaveno personálně i přístrojově, může aplikovat fyzioterapii i farmakoterapii analgetickou a antiedematózní. Rehabilitace onkologické pacientky ve specializovaném centru znamená jistotu kvalitní a vysoce odborné zdravotní péče. Systém zdravotnictví však často selhává a pacientka se do specializovaného rehabilitačního centra dostane pozdě anebo vůbec.

Klíčová slova: onkologická rehabilitace, karcinom prsu, farmakoterapie lymfedému, profylaxe lymfedému, pooperační komplikace, pooperační fyzioterapie

Rehabilitation of patients after breast cancer treatment

Rehabilitation after breast cancer treatment is a complex issue. The main complications during cancer remission requiring rehabilitation treatment include lymphedema, frozen shoulder syndrome and cervicobrachial syndrome. General practitioners play the key role in early detection of these problems. They can refer patients to a specialized rehabilitation centre for further examination. Centres of cancer rehabilitation have appropriate staff and instrumental equipment and can administer both analgesic and antioedematous physiotherapy and pharmacotherapy. Rehabilitation of cancer patients in specialized centres ensures quality and highly specialized medical care. However, the health care system often fails and patients come to specialized rehabilitation centres too late or not at all.

Keywords: oncology rehabilitation, breast cancer, drug lymphedema, lymphoedema prophylaxis, postoperative complications,

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.