reklama

Med. praxi 2016; 13(5): 261-262

Hyponatremie - častá příčina hospitalizací, nejen u starších nemocných

doc.MUDr.Věra Čertíková Chábová, Ph.D.
Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN, Praha

Hyponatremie je stav potenciálně ohrožující život. Koncentrace sodíku a draslíku v krvi se stanovuje prakticky u každého akutně hospitalizovaného pacienta, v nemocničním prostředí se tedy tato diagnóza nepřehlédne, pokud je přítomna již při příjmu. Problémem zůstává hyponatremie, která se rozvine až později, často na podkladě podávané terapie. Složitá zůstává diferenciální diagnóza, protože u konkrétního pacienta může zároveň působit několik mechanizmů současně. Pro léčbu máme nyní evropská doporučení, jejichž znalost a používání může situaci značně usnadnit. Nejsou však zcela použitelné pro všechny pacienty a pro většinu případů neexistují randomizované studie, které by správnost jednotlivých postupů potvrdily.

Klíčová slova: hyponatremie, hypokalemie, thiazidy, kličková diuretika, doporučení pro léčbu (guidelines)

Hyponatraemia - a frequent cause of hospitalizations, not only in elderly patients

Hyponatraemia is a potentially life-threatening condition. Sodium and potassium blood concentrations are measured virtually in each acutely hospitalized patient; thus, in the hospital setting, this diagnosis is not overlooked if it is already present on admission. Hyponatraemia that develops later, often on the basis of the treatment received, remains a problem. Differential diagnosis is challenging because several mechanisms can act simultaneously in a particular patient. There are currently European treatment guidelines the knowledge and use of which can markedly facilitate the situation. However, they are not entirely applicable to all patients and for the majority of cases there are no randomized trials to confirm the adequacy of particular approaches.

Keywords: hyponatremia, hypokalemia, thiazides, loop diuretics, guidelines

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.