reklama

Med. praxi 2016; 13(5): 263-267

Dekubity v praxi

Mgr.Lenka Šeflová1,2, Mgr.Petra Stejskalová1, MUDr.Lukáš Daniš1,3
1 II. interní klinika gastroenterologická a hepatologická, FN Olomouc
2 Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci
3 Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Článek se zaměřuje na novinky v oblasti prevence a ošetřování dekubitů. Vychází z překladu mezinárodně vydaného doporučení Prevence a léčba dekubitů: příručka k Doporučení pro klinickou praxi. Rozebírá praktické prvky ošetřovatelské péče v rehabilitaci, polohování, hygieně a péči o kůži, nutrici, bolesti, klasifikaci dekubitů a lokální léčbě.

Klíčová slova: dekubitus, inkontinenční dermatitis, vlhká léze

Dekubitus in practice

The article is focused on the news in the pressure-ulcer prevention and treatment. It is based on the translation of the international reference guide Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. The article deals with practical problems of treatment in rehabilitation, positioning, nutrition, pain, classification of pressure ulcers and local treatment.

Keywords: decubitus, inkontinence dermatitis, moisture lesions

Zveřejněno: 1. prosinec 2016


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.