Medicína pro praxi, 2017, číslo 2

Slovo úvodem

Hovory o zdraví aneb naslouchejme pacientům

PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová

Med. praxi 2017; 14(2):

Přehledové články

Několik poznámek k doporučením pro diagnostiku a terapii dyslipidemií ESC/EAS 2016

Some comments on the 2016 ESC/EAS guidelines for diagnosing and treating dyslipidaemias

doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

Med. praxi 2017; 14(2): 58-60

Doporučené postupy pro management dyslipidemií EAS a ESC publikované v srpnu 2016 představují rozsáhlý referenční dokument shrnující vývoj za pět let od publikace jejich první verze v roce 2011. Reflektují poznání učiněné v mnoha oblastech – od diagnostiky a stratifikace kardiovaskulárního rizika, přes stanovení léčebných cílů, vedení terapie, až k problematice dyslipidemií ve vybraných specifických skupinách pacientů. Nevynechávají ani otázky nežádoucích účinků léčby či aktuální otázku adherence. Následující text připomíná vybrané pasáže z obsáhlého dokumentu se stručným komentářem.

Dědičné metabolické poruchy v ordinaci praktického lékaře – jak diagnostikovat?

Inherited metabolic disorders in the general practitioner´s surgery – how to diagnose?

MUDr. Eva Košťálová

Med. praxi 2017; 14(2): 67-70

Dědičné metabolické poruchy (DMP) jsou různorodou skupinou nemocí způsobených mutacemi v genech kódujících enzymy a další proteiny, které zasahují do buněčného metabolismu. DMP se mohou manifestovat v jakémkoliv věku. U pacientů s pozdními formami DMP se první klinické příznaky objeví v dospělosti. Stanovení diagnózy je zásadní pro léčbu. K diagnostice DMP jsou nutná speciální vyšetření dostupná ve specializovaných centrech. Cílem článku je ukázat možnosti spolupráce praktických lékařů s Ústavem dědičných metabolických poruch VFN a 1. LF UK Praha (ÚDMP).

Syndrom diabetické nohy

Diabetic foot syndrome

MUDr. Pavlína Piťhová, Ph.D.

Med. praxi 2017; 14(2): 71-76

Syndrom diabetické nohy představuje velmi závažnou komplikaci diabetes mellitus. V etiopatogenezi se uplatňuje diabetická neuropatie, angiopatie a změna biomechaniky chůze, hojení ulcerací zhoršuje infekce. Klinická symptomatologie je často ovlivněna přítomností neuropatie, která maskuje přítomnost ischemie a prvním projevem kritické končetinové ischemie velmi často bývá až rozvoj gangrény i po drobném poranění. Vyšetření nedostatečného prokrvení je prioritní záležitostí a nález ischemie vyžaduje velmi rychle a razantně provedenou revaskularizaci. Nezbytnou součástí léčby je i léčba infekce, důsledné odlehčování oblasti ulcerace, adekvátní lokální...

Diagnostika a léčba lymeské borreliózy

Diagnosis and treatment of Lyme Disease

MUDr. Dita Smíšková, Ph.D.1, 2, doc. MUDr. Dušan Pícha, CSc.1

Med. praxi 2017; 14(2): 77-80

Lymeská borrelióza je bakteriální infekce přenášená klíšťaty, která postihuje řadu orgánů a tkání. Diagnostické obtíže působí hlavně rozmanitost klinických projevů a malá dostupnost a využitelnost přímých laboratorních metod. Základem laboratorní diagnostiky je v současné době průkaz specifických IgM a IgG protilátek, potvrzující kontakt s infekčním agens, nikoliv aktivitu infekce. Předpokladem správné diagnózy je pečlivé zhodnocení klinického obrazu v korelaci s výsledky laboratorních testů. Základními skupinami antibiotik účinných na léčbu borreliové infekce jsou tetracykliny, penicilinová antibiotika, cefalosporiny a makrolidy. Nedostatečná...

Moderní antihistaminika v léčbě alergie – současné trendy v symptomatické terapii alergických onemocnění

Modern antihistamines in treating allergies: current trends in symptomatic therapy of allergic conditions

MUDr. Jaroslava Braunová, Ph.D., MUDr. Mojmír Račanský

Med. praxi 2017; 14(2): 100-104

Alergická onemocnění jsou problémem současné medicíny. Nejde o pouhé projevy sezónní rýmy, s nimiž se do jisté míry setkal snad každý, ale také o závažné stavy jako je anafylaktický šok a exacerbace bronchiálního astmatu. Nezanedbatelnou kapitolu tvoří problematika různých kožních projevů přecitlivělosti. Vždy však působí postiženému značné nepříjemnosti. Spolu s rostoucí incidencí těchto alergologických diagnóz pochopitelně stoupá i poptávka po jejich účinné léčbě. Za kauzální léčbu považujeme alergenovou imunoterapii (AIT). Ta však není indikována pro všechny pacienty a všechny alergologické diagnózy. Vyžaduje vysokou compliance ze strany nemocného, přesné...

Mezioborové přehledy

Neuropsychiatrické poruchy u roztroušené sklerózy

Neuropsychiatric disorders in multiple sclerosis

MUDr. Petra Nytrová1, 2, Mgr. Jana Blahová Dušánková1, MUDr. Alexander Nawka2

Med. praxi 2017; 14(2): 37-45

Roztroušená skleróza (RS) je chronické autoimunitní onemocnění postihující centrální nervový systém s relativně vysokou variabilitou symptomů daných primárně lokalizací zánětlivých lézí v oblasti mozku a míchy. Diagnóza RS má pro jedince hluboké psychologické a sociální konsekvence. Do určité míry nepředvídatelný průběh choroby a možné komplikace léčby zhoršují přijetí této diagnózy. Celoživotní prevalence afektivních a úzkostných poruch je u těchto pacientů vyšší než v běžné populaci. Dále může být stav pacienta komplikován kognitivní poruchou různého stupně. Včasná diagnostika a adekvátní terapie neuropsychiatrických poruch mají u pacientů s...

Repetitorium nejčastěji se vyskytujících pyodermií

Overview of the most frequently occuring bacterial skin diseases

MUDr. Radek Litvik

Med. praxi 2017; 14(2): 87-89

V přehledném sdělení jsou probrána nejčastěji se vyskytující bakteriální kožní onemocnění.

Ve zkratce

Edukace diabetika

Education of diabetic patients

MUDr. Daniela Číhalíková, MUDr. Kateřina Loyková

Med. praxi 2017; 14(2): 90-93

Článek shrnuje fáze edukace diabetika, jednotlivé formy, obsah, cíle a organizaci edukace pacientů. Podrobně je rozebrán obsah edukace diety, léčby, akutních a pozdních komplikací diabetu.

Pro sestry

Aktuální doporučení v péči o periferní žilní katétry

Current recommendations in the care of peripheral venous catheters

Mgr. Petra Sedlářová, PhDr. Marie Zvoníčková, PhDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Med. praxi 2017; 14(2): 94-97

Autorky příspěvku předkládají souhrn aktuálních doporučení týkajících se zavádění a ošetřování periferních žilních katétrů. Vycházejí z aktuálních doporučení národních i mezinárodních organizací (Centers for Disease Control and Prevention, Infusion Nurses Society, Společnost pro porty a periferní žilní katétry).

Informace

Rizika prezentace léčivých přípravků a doplňků stravy

JUDr. Antonín Valuš, Ph.D.

Med. praxi 2017; 14(2):

Zaznělo na kongrese

Existují rezervy v léčbě pacientů po infarktu myokardu?

MUDr. Pavel Rutar

Med. praxi 2017; 14(2): 97-98

Na začátku letošního roku se v České republice uskutečnilo několik odborných seminářů Infarkt myokardu v roce 2017 věnovaných problematice infarktu myokardu – možnostem zlepšení léčby a sekundární prevence. V krátkém přehledu přinášíme souhrn hlavních témat přednášek prof. MUDr. Aleše Linharta, DrSc., prof. MUDr. Lenky Špinarové, Ph.D., a prof. MUDr. Lubomíra Elbla, CSc., které zazněly na semináři 7. února 2017 v Brně.


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.