Medicína pro praxi, 2017, číslo 3

Slovo úvodem

Online závislosti: Příspěvek ke zmírnění paniky

Mgr. Kateřina Škařupová, Ph.D.

Med. praxi 2017; 14(3):

Přehledové články

Farmakoterapie dráždivého tračníku

Pharmacotherapy of irritable bowel syndrome

doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D., MUDr. Radek Kroupa, Ph.D.

Med. praxi 2017; 14(3): 52-59

Dráždivý tračník je jedním z nejčastějších funkčních onemocnění trávicího traktu. Nejčastějšími symptomy jsou gastrointestinální dyskomfort, abdominální bolest, nadýmání a změna formy a/nebo četnosti stolice. Farmakoterapie tohoto onemocnění je doplňkem dietních a režimových opatření a je čistě symptomatická, mnohdy však přináší pacientům zásadní úlevu od obtíží. Tento článek je farmakologickým přehledem skupin léčiv používaných v terapii dráždivého tračníku. Představuje tedy mechanismy působení a zvláštnosti farmakokinetiky v současnosti používaných spasmolytik, laxativ, antidiarhoik, prokinetik, antibiotik a psychotropních léčiv používaných...

Zánět jako příčina chronického žilního onemocnění

Inflammation as a cause of venous disease

prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.

Med. praxi 2017; 14(3): 111-114

Chronické žilní onemocnění zahrnuje všechny morfologické a funkční abnormality žilního systému, které trvají delší dobu, manifestují se symptomy nebo klinickými projevy, indikované k vyšetření a léčbě. Klinické známky a funkční změny v souvislosti se subjektivními symptomy nejvýstižněji definuje CEAP klasifikace. V etiopatogenezi žilního onemocnění sehrává klíčovou úlohu žilní hypertenze spojená s refluxem, která indukuje zánětlivé změny a jejich kaskádu v oblasti makrocirkulace, kde vede k poškození chlopní a žilní stěny, a v oblasti mikrocirkulace až k úplné destrukci tkáně.

Pneumonie v praxi všeobecného lékaře a její léčba

Pneumonia in GP practice and treatment

MUDr. Ondřej Fibigr, doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Med. praxi 2017; 14(3): 123-126

Kašel, dušnost, horečka a bolesti hrudníku jsou nejčastějšími příznaky, které udávají pacienti se zápalem plic. Včasné rozpoznání tohoto akutního zánětlivého onemocnění plicních alveolů, respiračních bronchiolů a plicního intersticia, zahájení antibiotické terapie a případná hospitalizace jsou velmi důležité pro další vývoj nemoci a prognózu pacienta. V tomto kazuistickém článku chceme na konkrétních případech ukázat symptomy, diagnostiku a léčbu pneumonie ambulantním způsobem a probereme i případ, jehož léčba vyžadovala hospitalizaci.

Mezioborové přehledy

Alergická rýma – možnosti samoléčby

Allergic rhinitis – the possibility of self-medication

Mgr. Karel Hloch, PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.

Med. praxi 2017; 14(3): 30-35

Alergická rýma patří mezi onemocnění, u kterých pacienti často inklinují k samoléčbě. V předkládaném článku uvádíme základní informace o samotném onemocnění a o léčivech, která mohou pacienti v rámci samoléčby použít. Tyto informace mohou pomoci praktickému lékaři v orientaci na poli volně prodejných přípravků.

Význam psychoterapie při léčbě roztroušené sklerózy

Significance of psychotherapy in treating multiple sclerosis

Renata Malinová

Med. praxi 2017; 14(3): 46-49

Roztroušená skleróza (RS) je onemocnění s velmi individuálním průběhem, které může mít omezující vliv na schopnost plného pracovního nasazení a později i na soběstačnost pacienta a má zásadní socioekonomické dopady. Léčba RS se za posledních 20 let zásadním způsobem proměnila. Nedílnou součástí léčby je fyzioterapie a psychoterapie. Léčba tak vyžaduje komplexní přístup a multidisciplinární tým. Psychický stav pacienta má vliv na průběh choroby. Chronické nevyléčitelné onemocnění, které nemá jednoznačně předpověditelný průběh, zásadním způsobem zasahuje do doživotního stylu člověka. Psychoterapie nabízí zpočátku podporu a provázení v procesu přijetí...

Aktuální pohled na fotoprotekci kůže

Current view on skin photoprotection

MUDr. Jiří Ettler, doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

Med. praxi 2017; 14(3): 54-59

Ochrana kůže před slunečním zářením je souhrnem opatření zamezujících expozici kůže nežádoucím účinkům ultrafialového záření. Tato opatření spočívají v první řadě v zodpovědném chování rizikových jedinců, vyhýbaní se ostrému polednímu slunci, nošení fotoprotektivních oděvů a aplikaci opalovacích krémů na slunci exponovanou kůži. Speciální pozornost je třeba věnovat ochraně dětí a imunosuprimovaných jedinců. Velmi diskutovaným tématem je vitamin D – jeho role v organizmu, optimální hladina a praktické implikace částečné závislosti jeho syntézy na ultrafialovém záření. Kromě organizovaných osvětových preventivních akcí i dlouhodobých projektů...

Nesteroidní antirevmatika v léčbě akutní bolesti z pohledu neurologa

NSAIDs in the acute pain treatment from the viewpoint of a neurologist

MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Med. praxi 2017; 14(3): 142-146

Nesteroidní antirevmatika (NSA) mají společný analgetický, antipyretický a ve vyšších dávkách zejména antiflogistický efekt, který tuto skupinu léků odlišuje od dalších neopioidních analgetik. Termín nesteroidní vymezil tyto látky v roce 1960 oproti v revmatologii podávaným steroidům. Jedná se jedny z nejčastěji užívaných farmak. Pohled neurologa na NSA není nikterak objevný, ale spektrum použití NSA v neurologii je široké, u akutních i chronických bolestivých stavů, od vertebrogenních a radikulárních syndromů k migréně a rozsáhlé skupině dalších bolestí hlavy. Uvedený pohled se snaží v kostce zmapovat postavení NSA mezi dalšími analgetiky, jejich...

Sdělení z praxe

Praktické použití fixní lékové kombinace antihypertenziv a statinu u nemocných s arteriální hypertenzí

Fixed dose combination of two antihypertensive drugs and statin in hypertensive patients in clinical practice

doc. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D.

Med. praxi 2017; 14(3):

Péče o hypertoniky zahrnuje kromě snahy o snížení krevního tlaku také ovlivnění dalších kardiovaskulárních rizikových faktorů. Jedním z nejčastějších je dyslipidemie. Tento článek ukazuje dvě kazuistiky, ve kterých byla pro léčbu použita fixní kombinace perindopril argininu + amlodipinu + atorvastatinu. Fixní lékové kombinace zlepšují adherenci k léčbě. Uvedené kazuistiky ukazují, že tuto fixní kombinaci lze použít u nemocných dosud neléčených i jako způsob, jak zefektivnit nebo zjednodušit dosud užívanou léčbu.

Komplikace divertikulitidy – kolokutánní a kolovezikální píštěl

Complications of the diverticular disease – colocutaneous and colovesical fistula

MUDr. Zuzana Adamová, Ph.D., MUDr. Radim Slováček, MUDr. Dalibor Dvořák, MUDr. Tomáš Bár, MUDr. Rostislav Čureček, MUDr. Petr Rohlík

Med. praxi 2017; 14(3): 147-149

Divertikulóza je ve vyspělých zemích časté onemocnění, jehož prevalence narůstá se zvyšujícím se věkem. Většina postižených je asymptomatická, asi u třetiny se objeví zánětlivé komplikace. Představujeme kazuistiku pacientky se vzácnou kolokutánní a kolovezikální píštělí při divertikulitidě sigmatu. Pacientka byla indikovaná k resekci sigmatu, léčba byla úspěšná.

Právní problematika

Posuzování zdravotní způsobilosti k držení zbrojního průkazu

Doctors’s assessing of medical fitness to hold a firearms license

Mgr. Theodora Čáslavská

Med. praxi 2017; 14(3):

Stručný návod pro lékaře (zejména registrující lékaře z oboru všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost a lékaře poskytující pracovnělékařské služby) jak postupovat při vydání posudku o zdravotní způsobilosti pacientovi, resp. žadateli o vydání zbrojního průkazu.

Zaznělo na kongrese

Zaznělo na XV. kongrese praktických lékařů, Olomouc, 27.–28. dubna 2017: Dokážeme zlepšit kvalitu života pacientů s mírnou kognitivní poruchou?

MUDr. Pavel Rutar

Med. praxi 2017; 14(3): 152-154


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.