Medicína pro praxi, 2017, číslo 5

reklama

Slovo úvodem

Fenomén násilí ve zdravotnictví

Mgr. Jaroslav Pekara, Ph.D.

Med. praxi 2017; 14(5): 215

Přehledové články

Vápník a vitamin D u primární a sekundární prevence osteoporózy

Calcium and vitamin D in primary and secondary prevention of osteoporosis

MUDr. Pavel Novosad

Med. praxi 2017; 14(5): 217-223

Článek je určen pro praktické lékaře a podává informaci o současném vývoji názorů na prevenci osteoporózy. Poukazuje na vývoj
názorů v tomto směru, který se dnes v moderní medicíně posouvá od primární prevence k sekundární. Smysl primární prevence
je prodloužit geneticky predefinovanou dobu růstu kostní tkáně, pomáhá zamezit časné osteoporóze a působí hlavně proti tzv.
vysokoenergetickým zlomeninám. Měli by ji dnes provádět hlavně praktičtí lékaři ve spolupráci s pacientskými institucemi a nejrůznějšími,
nejčastěji neziskovými, organizacemi. Podstatou primární prevence je životní styl, strava a fyzická činnost. Strava by měla

Máme rezervy v léčbě po infarktu myokardu?

Do we have reserves in treatment after myocardial infarction?

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC1, prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC2,, prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC2

Med. praxi 2017; 14(5): 224-229

Základem léčby akutního koronárního syndromu je dnes včasná reperfuze. Po úspěšné reperfuzi musí následovat režimová opatření
doplněná účinnou farmakoterapií, která má za úkol zabránit remodelaci levé komory, restenóze koronární tepny, retrombóze
a arytmiím. K tomuto slouží 4 lékové skupiny – blokátory systému renin-angiotenzin-aldosteron, betablokátory, antiagregancia
a hypolipidemika. V českém registru po infarktu myokardu (FARIM) dostávalo ACE-inhibitory (ACE-i) nebo sartany (ARB) 90 %
nemocných, betablokátory (BB) 86 % a statiny dokonce 92 % sledovaných. Nedostatečné bylo v některých případech dávkování,
především...

Přínos screeningového vyšetření u příbuzných pacientů s karcinomem tlustého střeva

The benefit of screening tests in relatives of patients with colorectal cancer

MUDr. Jan Král, doc. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D., prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

Med. praxi 2017; 14(5): 230-233

Kolorektální karcinom je závažné nádorové onemocnění tlustého střeva, kdy se v České republice každoročně diagnostikuje
téměř 8 000 pacientů. Více jak 50 % z nich je stále diagnostikováno v pokročilém stadiu. Screeningový program má za cíl odhalit
pacienty v časných stadiích, kteří mají lepší prognózu. Tento program je explicitně určen populaci bez zvýšeného rizika, které je
však variabilní. Příbuzní pacientů s kolorektálním karcinomem mají vyšší riziko vzniku tohoto nádorového onemocnění, a v rámci
screeningového programu se jim cíleně nedostává náležité pozornosti. Cílem tohoto přehledu je zhodnotit riziko vzniku kolorektálního

Spalničky – aktuální epidemiologická situace a klinické zkušenosti

Measles – current epidemiological situation and clinical experiences

MUDr. Zdenka Manďáková¹, MUDr. Irena Martinková², MUDr. Lenka Petroušová, Ph.D.³, MUDr. Pavla Lexová¹,, MUDr. Radomíra Limberková⁴, MUDr. Jana Košťálová¹, MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.¹

Med. praxi 2017; 14(5): 234-237

Spalničky patří k nejzávažnějším virovým onemocněním dětského věku, závažně mohou probíhat i u vnímavých dospělých.
Onemocnění je preventabilní očkováním, problémem začíná být pokles proočkovanosti v důsledku odsunování nebo odmítání
očkování. V letošním roce došlo k nárůstu počtu onemocnění spalničkami v celém evropském regionu, v první polovině roku 2017
došlo k epidemii spalniček i v České republice.

Mezioborové přehledy

Symptomatická léčba chřipky a nachlazení

The symptomatic treatment of the common-cold and influenza

PharmDr. Bc. Hana Kotolová, Ph.D.

Med. praxi 2017; 14(5): 22-29

Respirační infekce jsou jedno z nejčastějších infekčních onemocnění postihující jak děti, tak i dospělé. Nachlazení a chřipku
léčíme převážně symptomaticky. Snížení teploty umožňují antipyretika, kašel ovlivňujeme dle jeho povahy antitusiky nebo
expektorancii, k dekongesci nosní sliznice volíme sympatomimetika. Podpůrná léčba zahrnuje fytofarmaka s dezinfekčním,
expektoračním, potopudným a nespecifickým imunomodulačním účinkem. Nezbytnou součástí léčby je klid na lůžku, dostatečné
množství tekutin a lehká strava doplněná o vitaminy.

Farmakorezistentní deprese – jak dál?

Pharmacoresistant depression – what is the next step?

prof. MUDr. Eva Češková, CSc.

Med. praxi 2017; 14(5): 92-95

Farmakorezistentní deprese (treatment resistant depression, TRD) je spojena s vyšším rizikem suicidia a špatnou prognózou.
Léčba je problematická. Než sáhneme k doporučeným postupům, tj. změně antidepresiva, augmentaci a kombinaci antidepresiv,
měli bychom zhodnotit diagnostické aspekty, hlavně komorbiditu a adekvátnost dosavadní léčby včetně adherence.
Často používané kombinace antidepresiv a augmentace antipsychotiky 2. generace nesou s sebou všechny nevýhody polyterapie.
Další možnost nabízí monoterapie multimodálními/multifunkčními antidepresivy, která postihují více molekulárních
cílů různými mechanizmy. Studie v tomto...

Pacient s roztroušenou sklerózou v současném systému

Patient with multiple sclerosis in the current system

doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D., MUDr. Zbyšek Pavelek

Med. praxi 2017; 14(5): 253-257

Roztroušená skleróza je chronické autoimunitní a v současné době nevyléčitelné onemocnění. Pro benefit vyplývající z brzkého
zahájení léčby je nezbytná včasná diagnostika onemocnění. Péče o nemocné s roztroušenou sklerózou je soustředěna do center
pro léčbu roztoušené sklerózy a vyžaduje multidisciplinární spolupráci různých profesí s klíčovou rolí specializovaného neurologa.

Choroby kůže vyvolané vláknitými houbami a kvasinkami

Fungal infections of the skin

MUDr. Jarmila Čelakovská, Ph.D.

Med. praxi 2017; 14(5): 258-262

Rozpoznání klinického obrazu mykotického postižení kůže spolu s výběrem účinné léčby tvoří značnou část každodenních
požadavků v ordinaci praktického lékaře. Článek se zabývá diagnostikou mykotických onemocnění, jejich prevencí a přehledem
mykotických onemocnění kůže, kštice, nehtů a jejich léčbou. K článku je připojen zajímavý obrazový materiál.

Pro sestry

Péče o PEG a řešení jejich komplikací

Care of Percutaneous endoscopic gastrostomy and dealing with complications

Mgr. Pavla Kordulová1, Mgr. Renata Hakenová1, 2

Med. praxi 2017; 14(5): 263-266

Perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG) představuje dlouhodobé řešení pro pacienty indikované k dlouhodobé enterální výživě.
Vzhledem k postupnému rozšiřování této metody pro stále širší spektrum pacientů je cílem tohoto textu podat nelékařskému personálu
přehled indikací a kontraindikací PEG, popsat techniku zavedení, techniku aplikace do PEG včetně řešení možných komplikací.


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.