Medicína pro praxi, 2007, číslo 3

reklama

Slovo úvodem

Lékaři - spolutvůrci naděje

MUDr. Mgr. Josef Kořenek CSc

Med. Pro Praxi 2007; 3: 95

Přehledové články

Očkování proti klíšťové encefalitidě

RNDr. Marek Petráš

Med. Pro Praxi 2007; 3: 100-101

Klíšťová encefalitida představuje stále časté nebezpečí, jak dokladují údaje Státního zdravotního ústavu mapující každoroční incidenci, která loni dosáhla svého 25letého maxima. Jako jediné řešení se ukazuje očkování v celoplošném měřítku, neboť stejný problém v sousedním Rakousku vyřešila více než 85 % proočkovanost místního obyvatelstva. Pro tento cíl existují dvě vakcíny FSME-Immun a Encepur, které jsou nejen vysoce imunogenní a klinicky účinné, ale i bezpečné a dobře tolerované.

Nízkomolekulární hepariny v ambulantní praxi při léčbě hluboké žilní trombózy

doc. MUDr. Věra Krčová CSc

Med. Pro Praxi 2007; 3: 102-104

Hluboká žilní trombóza (HŽT) a plicní embolie (PE), tedy žilní tromboembolická nemoc (TEN) je poměrně časté, život ohrožující onemocnění. V akutní fázi jsou nemocní ohroženi rozvojem PE. V dalším období může dát vznik zejména chronické žilní insuficienci a recidivám žilní trombózy. Základním lékem v léčbě HŽT je heparin. Cílem léčby HŽT heparinem je zabránit extenzi trombu, předejít vzniku a rozvoji PE a v budoucnu recidivě HŽT nebo vzniku posttrombotického syndromu. V České republice se udává výskyt HŽT asi ve 20 000 případů ročně, z nich končí 1–2 % smrtelnou PE a 20–50 % chronickým posttrombotickým syndromem s různým...

Pracovnělékařské preventivní prohlídky

prof. MUDr. Petr Brhel CSc, MUDr. Dana Kuklová CSc

Med. Pro Praxi 2007; 3: 105-108

Cílem pracovnělékařské péče je prevence vzniku nemocí souvisejících s prací. Autoři se zabývají významem lékařských preventivních prohlídek, jejichž hlavním cílem je zejména zjištění zdravotního stavu ke správnému posouzení zdravotní způsobilosti k práci. Nezbytným předpokladem správného posouzení zdravotní způsobilosti je znalost konkrétních pracovních podmínek. Mezi pracovnělékařské prohlídky patří vstupní, periodická, řadová, mimořádná, výstupní a následná prohlídka. Autoři upozorňují na rozdíly, hlavní cíle a náplň jednotlivých prohlídek. Věnují pozornost správné formulaci posudkového závěru a náležitostem lékařského posudku o zdravotní způsobilosti...

Psoriatická artritida v ambulanci praktického lékaře

MUDr. Liliana Šedová

Med. Pro Praxi 2007; 3: 109-112

Psoriatická artritida (PsA) je chronické zánětlivé kloubní onemocnění charakterizované přítomností artritidy a psoriázy. Protože prevalence psoriázy v populaci je 1–3 % a psoriatickou artritidou trpí až 40 % nemocných s psoriázou, v ordinaci praktického lékaře není tato choroba vzácností. Laická veřejnost si často souvislost mezi kožním a kloubním postižením neuvědomuje a mnohdy i dermatologové opomíjí aktivně vyhledávat pacienty s kloubním syndromem. Proto je role praktického lékaře v tomto směru nezastupitelná. Článek popisuje onemocnění s ohledem na charakteristické rysy, které by mohly pomoci při diagnóze a diferenciální diagnóze...

Mezioborové přehledy

Pohybová léčba a rehabilitace u diabetiků v ordinaci praktického lékaře

MUDr. Hana Svačinová Ph.D

Med. Pro Praxi 2007; 3: 113-115

Cílem léčby pacienta s diabetem je plnohodnotný aktivní život, k jehož dosažení vede optimální metabolická kompenzace, prevence a oddálení pozdních komplikací a ovlivnění dalších přidružených chorob. Praktický lékař ve své ordinaci pečuje v drtivé většině o pacienty s diabetem 2. typu, který je velmi často provázen obezitou, hypertenzí a dalšími sdruženými odchylkami v rámci metabolického syndromu. Nezastupitelnou součástí léčby diabetu a zvláště diabetu 2. typu je fyzická aktivita. V článku je podán přehled účinků fyzické aktivity u diabetu v oblasti metabolické a kardiovaskulární adaptace a jsou uvedeny praktické zásady se zdůrazněním specifických...

Možnosti prevence recidivujících infekcí močových cest

MUDr. Martina Poršová, MUDr. Ivan Kolombo FEBU, MUDr. Jaroslav Porš, MUDr. Richard Pabišta

Med. Pro Praxi 2007; 3: 116-119

Cystitida patří mezi častá onemocnění, se kterými se setkáváme v urologické praxi. S recidivujícími infekcemi má zkušenost 10–20 % žen (45). Příčinou reinfekcí u žen jsou zpravidla genetické nebo získané faktory, které zvyšují riziko kolonizace vaginální sliznice a tím též riziko ascendentní infekce močových cest. U mužů jsou reinfekce podmíněny strukturálními nebo funkčními abnormalitami močového traktu. U pacientů s recidivujícími infekcemi vždy pátráme po možných příčinách, které ovlivňují tvorbu a transport moče v močových cestách. Odchylky by měly být korigovány ať už farmakologicky nebo chirurgicky. Právě zanedbání tohoto faktu vede...

Profylaktická léčba migrény

MUDr. Rudolf Kotas Ph.D

Med. Pro Praxi 2007; 3: 120-123

Migréna je běžně se vyskytující epizodická bolest hlavy. Komplexní léčba zahrnuje léčbu akutní ataky, která má za cíl úlevu od bolesti, a profylaktickou léčbu, která má snížit frekvenci, intenzitu a trvání atak. V tomto článku jsou v přehledu uvedeny klinický obraz, patofyzio­logie a profylaktická léčba migrény. Mezi profylaktické léky patří betablokátory, blokátory kalciových kanálů, antiepileptika, antagonisté serotoninu, antidepresiva a další profylaktika.

Bolesti zad

doc. MUDr. Ivana Štětkářová CSc

Med. Pro Praxi 2007; 3: 124-127

Bolesti zad patří mezi jednu z nejčastějších příčin pracovní neschopnosti. Řada poruch je funkčních a upraví se po odeznění provokujícího faktoru (nadměrná a jednostranná zátěž páteře, excesivní cvičení, počínající infekční choroba apod.). Projevují se jako prosté bolesti zad (akutní blokády krční a hrudní, lumbalgie). Léčba je farmakologická (paracetamol, NSA, lokální obstřiky) a rehabilitační. Je třeba rozpoznat stavy, které pacienta potenciálně ohrožují (koncepce tzv. „červených praporků“). Dochází-li k dráždění nervových struktur (míšní kořeny, mícha), je třeba ve spolupráci se specialistou vyšetřit příčinu potíží. Alarmující jsou neustupující...

Demence - 2. část: farmakoterapie

doc. MUDr. Vladimír Pidrman Ph.D

Med. Pro Praxi 2007; 3: 128-131

Autor popisuje základní kroky ve farmakoterapii demencí, rozebírá účinky moderních léků a přístupů v léčbě demence. Na závěr shrnuje základní zásady v léčbě demence.

Sdělení z praxe

Efektivní léčba nespavosti

MUDr. Martin Pretl CSc, MUDr. Jan Vevera

Med. Pro Praxi 2007; 3: 132-134

Nespavost patří mezi nejčastější onemocnění v populaci a zaujímá čelní místo v nákladech na zdravotní péči. Nejoblíbenější terapií na všech úrovních jsou hypnotika, nejuznávanější léčbou je kognitivně-behaviorální terapie (KBT). Cílem studie bylo v ambulantních podmínkách ověřit možnosti a efekt psychoterapie insomnie. Soubor tvořilo 39 pacientů (průměrný věk skupiny 43,87 + 16,00; 17 mužů), u kterých byla po vstupním vyšetření vyslovena suspekce na psychofyziologickou insomnii. U části pacientů bylo provedeno aktigrafické vyšetření k vyloučení dg. periodické pohyby končetinami (PLM). V následujících sezeních byla zahájena KBT, v případě potřeby byla...

Medicína s poučením

Liečebné metódy v starom Egypte

doc. PhDr. Ivica Gulášová Ph.D

Med. Pro Praxi 2007; 3: 136

V rozvoji medicíny, liečebných metód zohralo obdobie starého Egypta dôležitú úlohu v pozitivnom i v negatívnom zmysle. Autorka približuje niektoré vybrané liečebné metódy v starom Egypte, napríklad najčastejšiu liečebnú metódy, používanú i v neskorších obdobiach až po súčasnosť – klyzmu-, niektoré rizikové liečebné metódy a nevedecké liečebné metódy ktorých liečivú silu starí egypťania pripisovali nadprirodzeným silám, prírode a vplyvu prírodných javov a úkazov.

Informace a komentáře

Mezinárodní odborníci zpochybňují závěry studie přezkoumávající antioxidanty

Med. Pro Praxi 2007; 3: 138

Tisková zpráva, 27. února 2007


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.