Medicína pro praxi, 2008, číslo 11

reklama

Slovo úvodem

Mezinárodní den diabetu

doc. MUDr. Alena Šmahelová Ph.D

Med. Pro Praxi 2008; 5(11): 407

Přehledové články

Mimořádně vysoká protektivní účinnost očkování proti klíšťové encefalitidě

RNDr. Marek Petráš

Med. Pro Praxi 2008; 5(11): 410-412

Vakcíny proti klíšťové encefalitidě jsou inaktivované bez stopy živých virů. I když vakcinační kmeny byly získány pro obě komerčně dostupné vakcíny odlišně, zachovávají si vysokou antigenní homologii, tj. imunitní odpověď je kvalitativně stejná. Vakcíny se dodávají v dětské a dospělé verzi. Rychlá dynamika imunitní odpovědi po očkování vede k ochraně každého druhého očkovance již po podání první dávky vakcíny. Vysoká séroprotekce se dostavuje u většiny očkovaných osob (> 95 %) do 14 dní po podání druhé dávky vakcíny. Druhou dávku vakcíny FSME-Immun je možné podávat ve zkráceném schématu již v intervalu 10–16 dní. Zrychlené schéma očkování...

Idiopatické intersticiální pneumonie

doc. MUDr. František Salajka CSc

Med. Pro Praxi 2008; 5(11): 414-416

Idiopatické intersticiální pneumonie (IIP) jsou jednou z forem difuzních intersticiálních procesů. Patří mezi ně idiopatická plicní fibróza (IPF) a IIP jiné než IPF. Ačkoli podezření na postižení plicního intersticia mohou vzbudit nálezy vyšetření plicní funkce s průkazem restrikční ventilační poruchy a snížením difuze současně s radiologickými známkami patrnými zejména při HRCT vyšetření, za zlatý standard je považován histologický průkaz cestou torakoskopické biopsie. V léčbě se empiricky uplatňují především kortikoidy (prednison), u IPF v kombinaci s azathioprimem. Prognóza nemocných je ale nejistá, se střední dobou přežití v případě IPF kolem 3 let.

Využití testů na okultní krvácení do stolice ve screeningu kolorektálního karcinomu

prof. MUDr. Miroslav Zavoral Ph.D, MUDr. Štěpán Suchánek, prof. MUDr. Přemysl Frič DrSc

Med. Pro Praxi 2008; 5(11): 417-419

Kolorektální karcinom (KRK) představuje významný medicínský problém a to jak v celosvětovém měřítku, tak i v České republice (ČR), kde každý rok onemocní téměř 8 000 osob a přibližně 5 000 jich na toto zhoubné onemocnění zemře. Jedním z projevů přítomnosti kolorektální neoplazie může být intermitentní krvácení do stolice, které je tzv. okultní, tedy není makroskopicky patrné. Proto se k jeho detekci užívají testy na okultní krvácení do stolice (TOKS), které jsou buď na bázi chemické (guajakové testy, gTOKS, které detekují peroxidázové aktivity částečně natráveného hemoglobinu) nebo imunochemické (FIT, využívají specifických protilátek proti...

Akutní katary horních cest dýchacích

MUDr. Ivan Průcha, Iva Zivna MD

Med. Pro Praxi 2008; 5(11): 420-422

Katary dýchacích cest jsou velice častým a rozšířeným infekčním onemocněním, které se přednáší kapénkovou infekcí i přímo dotykem. Dýchací cesty jsou zpravidla postiženy zánětem jako celek, přičemž některé úseky jsou postiženy výrazněji. Podle nich pak mluvíme o rinitidě, faryngitidě nebo laryngitidě a podle toho také upravujeme léčbu. Nemocní vyžadují náležité protizánětlivé léčení. Proto by měli být nemocní izolováni, aby nedošlo k hromadnému výskytu těchto chorob. Zvýšenou pozornost vyžaduje léčení hlasových profesionálů a malých dětí.

Genetické aspekty nefrologických onemocnění

MUDr. Jana Reiterová Ph.D, prof. MUDr. Miroslav Merta CSc

Med. Pro Praxi 2008; 5(11): 423-425

Vrozená a dědičná onemocnění ledvin jsou nejčastější příčinou chronického selhání ledvin dětí a významně se podílí na chronickém selhání ledvin dospělých. Mezi vrozená onemocnění ledvin patří především vývojové anomálie vývodného močového traktu, které častěji bývají již primárně spojeny s dysplazií ledvin. Další příbuzní mají také vyšší pravděpodobnost těchto anomálií, pravděpodobnost není však jednoznačně definována jako u monogenně dědičných chorob ledvin. Nejčetnější skupinu dědičných chorob ledvin tvoří cystická onemocnění ledvin. Další významný podíl tvoří choroby kolagenu (především kolagenu IV). Pacienti s mikroskopickou glomerulární erytrocyturií,...

Farmakoterapie ischemické choroby srdeční

doc. MUDr. Radomír Hrdina CSc, Mgr. Přemysl Mladěnka, Mgr. Zuzana Bobrovová, et al

Med. Pro Praxi 2008; 5(11): 426-431

Ischemická choroba srdeční (ICHS) je nejčastější příčinou smrti ve vyspělých zemích. Téměř vždy vzniká jako důsledek aterosklerózy koronárních tepen. Tento článek je zaměřen na popis, léčbu a prevenci dvou nejčastějších forem ICHS – anginy pectoris a akutního infarktu myokardu. V terapii se užívá několik základních skupin léčiv – nitráty, betablokátory, blokátory vápníkových kanálů, antiagregancia, antikoagulancia a trombolytika. Zmíněné skupiny léčiv jsou charakterizovány obecně z hlediska mechanizmu účinku, jsou uvedeni jejich jednotliví zástupci registrovaní v ČR včetně firemních názvů a jejich dávkování.

Mezioborové přehledy

Akné a dermokosmetika

doc. MUDr. Olga Vohradníková CSc

Med. Pro Praxi 2008; 5(11): 432-436

Přehled klinických forem akné a indikace zevní i vnitřní terapie jsou doplněny o možnosti kosmetické péče a korektivně dermatologických metod.

Vertebrogenní algický syndrom

MUDr. Zbyněk Mlčoch

Med. Pro Praxi 2008; 5(11): 437-439

Bolesti páteře jsou frekventním důvodem návštěvy pacientů u praktického lékaře, ortopeda, neurologa, revmatologa nebo fyzioterapeuta. Statisticky patří jednoznačně k nejčastějším důvodům pracovní neschopnosti v populaci. Pojem „vertebrogenní algický syndrom“ (VAS), který se běžně užívá, však není zcela výstižný, protože je páteř celek a díky tomu nedochází jen k postižení obratlů, ale pravidelně i ke změnám na okolních anatomických strukturách.

Syndrom spánkové apnoe a pohybová aktivita ve spánku

MUDr. Miroslav Moráň

Med. Pro Praxi 2008; 5(11): 440-442

V práci uvádím stručnou charakteristiku syndromu spánkové apnoe, charakteristiku dýchání u spánkové apnoe, okolím nejčastěji sledované pohyby a chování, které jsou pro pacienty se spánkovou apnoí typické a souvislost s ostatními pohybovými poruchami ve spánku, které mohou být spánkovou apnoí provokovány nebo potencovány.

Botulotoxin a jeho využití v dermatologii

MUDr. Zuzana Kulíková

Med. Pro Praxi 2008; 5(11): 443-445

Botulotoxin je významný neurotoxin produkovaný bakterií Clostridium botulinum. Různé kmeny této bakterie produkují 8 subtypů botulotoxinu. Dosud nejvíce je prozkoumán a používán typ A, který je i nejvíce toxický. V dermatologii je botulotoxin používán ve dvou základních indikacích, ke kosmetickému ovlivnění vrásek a k dočasnému snížení fokální hyperhidrózy.

Medicína s poučením

Jak nepřibrat během vánočních svátků

PhDr. Dagmar Čechová, PhDr. Nikola Chudobová

Med. Pro Praxi 2008; 5(11): 457-458

Pro sestry

Úloha sestry při aplikaci nových metod v léčbě ulcerací syndromu diabetické nohy

Ludmila Řezaninová, Petra Fexová, prof. MUDr. Alexandra Jirkovská CSc

Med. Pro Praxi 2008; 5(11): 449-450

Léčba syndromu diabetické nohy (SDN) je často komplikovaná a zdlouhavá. Stále se hledají nové metody, které by zlepšily a urychlily proces hojení ulcerací. Na povleklé rány lze použít larvy speciálního druhu mouchy Lucilia sericata (bzučivka zelená), zejména u ran, kde není vhodný jiný typ debridementu. Aplikace řízeného podtlaku (V. A. C. – Vacuum Assisted Closure) patří rovněž k novějším technikám hojení ran, zastoupí materiály běžně používané na infikované rány a pro podporu granulace. Novým biologickým krytem, který byl nyní uveden na náš trh, je acelulární prasečí dermis (Xe-Derma), která pomáhá vzniku epitelu.

Dobrá rada

Může konzumace kávy ovlivnit riziko rozvoje diabetu 2. typu ?

Ing. Martina Maxová

Med. Pro Praxi 2008; 5(11): 452-454

Kávu lze celosvětově považovat za nejčastěji konzumovaný nápoj s farmakologickým účinkem a kofein, který je v ní obsažený, za nejběžněji konzumovanou psychoaktivní substanci. Výsledky experimentálních i epidemiologických studií, které se zabývají vlivem kávy resp. kofeinu na metabolické poruchy spojené s inzulinovou rezistencí, svědčí o jejím pozitivním účinku, avšak je třeba vždy brát v úvahu množství konzumovaného kofeinového nápoje, způsob jeho přípravy i případná onemocnění u pacienta, jemuž chce lékař dát svá dietní doporučení. Mechanizmy, jimiž káva uplatňuje svůj pozitivní efekt, nejsou dosud zcela přesně objasněny. Z našich experimentálních...

Jak léčit depresi v ordinaci PL?

prof. MUDr. Eva Češková CSc

Med. Pro Praxi 2008; 5(11): 455-456

V současné době se přesunula léčba depresivních stavů do ambulance praktického lékaře. Léčba představuje proces, který má svoji dynamiku. V akutní fázi je nejdůležitější co nejrychlejší odstranění příznaků, při léčbě dlouhodobé prevence opakovaných depresivních epizod. Dnes máme k dispozici několik desítek antidepresiv (AD). AD se mezi sebou liší mechanismem účinku, což se promítá do profilu jejich vedlejších účinků. Nejvíce předpisována jsou AD skupiny SSRI (inhibotoři zpětného vychytávání serotoninu). Lékař při volbě musí vycházet z dostupných informací o léčbě a detailní znalosti nemocného. Individualizovaná léčba je dnes hlavní zásadou léčby.


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.