Medicína pro praxi, 2010, číslo 1

reklama

Slovo úvodem

Slovo úvodem

MUDr.Michal Vrablík, Ph.D.

Med. Pro Praxi 2010; 7(1): 3

...nový rok s sebou vždy přináší bilancování, hodnocení roku uplynulého a současně také očekávání, změny a novinky v roce nadcházejícím. Mezi ně patří i nové číslo Medicíny pro praxi, které právě otvíráte a kterým vstupujeme již do 7. ročníku. Fakt, že v časopise Medicína pro praxi hledáte a nacházíte užitečné nové informace již sedm let, naznačuje, že se doposud dařilo naplňovat jeho základní cíl: být praktickým informačním zdrojem, který shrnuje novinky z různých oborů tak, jak je potřebuje praktický lékař ve své každodenní práci...

Přehledové články

Farmakoterapie dyslipidemií

Pharmacotherapy of dyslipidemia

MUDr.Michal Vrablík, Ph.D., MUDr.Michaela Šnejdrlová

Med. Pro Praxi 2010; 7(1): 6-9

Farmakoterapie dyslipidemií je základem prevence kardiovaskulárních komplikací u rizikových nemocných. Nejlépe dokumentovanými hypolipidemiky jsou statiny, které jsou užívány v monoterapii a tvoří i základ kombinací. Fibráty, ezetimib, pryskyřice a (zatím v České republice stále nedostupný) niacin jsou dalšími možnostmi léčby dyslipidemie. Komplexní intervence všech abnormalit lipidového metabolizmu i s využitím kombinace hypolipidemik je novým směrem ve snaze dále snižovat výskyt aterotrombotických komplikací.

Co nového v léčbě hemoroidů ?

What´s news in the treatment of haemorrhoids ?

MUDr.Petr Vlček, Ph.D., MUDr.Jiří Korbička, Ph.D., MUDr.Petr Diviš, MUDr.Štěpán Chalupník, MUDr.Václav Jedlička, Ph.D., prof.MUDr.Ivan Čapov, CSc., doc.MUDr.Lenka Veverková, Ph.D., MUDr.Jan Doležel, Ph.D., MUDr.Radek Tomčík

Med. Pro Praxi 2010; 7(1): 9-13

Článek popisuje různé terapeutické možnosti v nemocniční a ambulantní léčbě hemoroidů, společně s použitím novějších přístrojů používaných k léčbě hemoroidů. Tyto nové přístroje, jako jsou Liga Sure, PPH stapler a radiofrekvenční ablace byly vytvořeny tak, jak se lékaří snaží nalézt „Svatý Grál“ léčby hemoroidů, kterým je bezbolestná hemoroidektomie. Autoři zhodnotili současné metody a poskytují názory na správné užití těchto možností léčby.

Prebiotika a probiotika v klinické praxi

Prebiotics and probiotics in clinical practice

MUDr.Svatopluk Solař

Med. Pro Praxi 2010; 7(1): 14-18

Tenké střevo má zásadní význam pro asimilaci, má funkci hlavní mechanické a imunologické bariéry oddělující zevní a vnitřní prostředí a neméně důležitá je jeho endokrinní, exokrinní a parakrinní humorální aktivita. Vývojově vzniká z ektodermu, identického zárodečného listu jako mozek, a proto se v obou orgánech produkují složením a funkcí stejné látky, často s důležitým regulačním účinkem, a to prakticky od narození. Tlusté střevo není jen orgánem absorpce vody, elektrolytů a místem vyprazdňování nestravitelných součástí přijaté stravy, ale jeho funkce je širší. Od narození a během celého života v něm vlivem mikrobiální kolonizace dochází k...

Obezita - diagnostika a léčba v praxi

Obesity - diagnostics and treatment in the general practice

MUDr.Radka Braunerová, Ph.D., doc.MUDr.Vojtěch Hainer, CSc.

Med. Pro Praxi 2010; 7(1): 19-22

Obezita se stává závažným zdravotním a socioekonomickým problémem v celém světě. Prevalence obezity neustále stoupá nejen v rozvinutých, ale i rozvojových zemích. Obezita zvyšuje riziko řady chorob, zejména kardiovaskulárních a metabolických, dále některých onkologických a psychiatrických onemocnění a onemocnění pohybového aparátu. Je spojena se zvýšenou mortalitou. Při vyšetření obézního pacienta zjišťujeme nejen hmotnost a index tělesné hmotnosti, ale také obvod pasu jakožto ukazatel množství abdominálního tuku. Základem léčby obezity je úprava stravovacích a pohybových návyků doplněná farmakologickou, psychologickou a případně chirurgickou...

Fibromyalgie a únavový syndrom - aktuální stav v diagnostice a léčbě

Fibromyalgia and fatigue syndrome - current status in diagnosing and treatment

doc.MUDr.Jaromír Bystroň, CSc.

Med. Pro Praxi 2010; 7(1): 23-27

Autor předkládá přehledový článek o současných poznatcích v etiopatogenezi, diagnostice a léčbě fibromyalgie a chronického únavového syndromu s výraznějším zaměřením na syndrom chronické únavy.

Mezioborové přehledy

Praktické aspekty postižení očí diabetika

Practical aspects of the eye effection of diabetics

MUDr.Eva Rencová

Med. Pro Praxi 2010; 7(1): 28-31

Diabetická retinopatie (DR) je hlavní příčinou slepoty populace v produktivním věku. Cílem sdělení je upřesnění spolupráce diabetologů a oftalmologů s cílem blokovat rozvoj DR a jejích komplikací. V případě diabetu mellitu 2. typu (DM 2) je vhodná indikace očního vyšetření diabetologem nebo praktickým lékařem bezprostředně po stanovení diagnózy. Oční lékař zhodnotí tendenci k rozvoji diabetického makulárního edému (DME) a doporučí medikaci statiny nebo přímou laserovou koagulaci makuly (při přítomnosti klinicky signifikantního makulárního edému). U diabetiků s DM 1 se první změny na sítnici rozvíjejí průměrně po 5 letech od diagnózy základní...

Akutní zánět středouší v ordinaci praktického lékaře

Acute otitis media in a general practitioner’s praxis

MUDr.Jakub Dršata, Ph.D., MUDr.Lukáš Školoudík, MUDr.Katarína Zborayová, doc.MUDr.Jan Vokurka, CSc., MUDr.Petr Čelakovský, Ph.D.

Med. Pro Praxi 2010; 7(1): 32-34

Akutní zánět středouší je častým, většinou dobře rozpoznatelným i léčitelným onemocněním. Jeho typickou formou je hnisavá forma (otitis media acuta – OMA, acute otitis media – AOM). Ta je typická zejména pro dětský věk. Stanovení diagnózy se opírá o příznak bolesti ucha, celkové známky nachlazení, otoskopický nález změn na bubínku a poruchy sluchu. Je třeba vyloučit otogenní komplikaci, diferenciálně-diagnosticky pak odlišit zejména zánět zvukovodu. V průběhu onemocnění lze rozlišit čtyři stadia. Sledování pacienta je možno ukončit po ústupu klinických příznaků a normalizaci tlakových poměrů středoušních. Léčba OMA musí být zahájena...

Sdělení z praxe

Pokročilé postižení srdečního svalu při ischemické chorobě srdeční u mladého pacienta

Advanced infliction of heart muscle while ischaemic heart disease in a young man

MUDr.Ivana Horková, MUDr.Renata Valentíková, MUDr.Pavel Třeštík

Med. Pro Praxi 2010; 7(1): 35-37

Chronické srdeční selhání je řada symptomů, které jsou charakterizovány selháním funkce srdce jako pumpy. Mezi hlavní příčiny patří ischemická choroba srdeční (ICHS), kardiomyopatie (KMP). Pokročilé formy ICHS se mohou manifestovat podobně jako dilatační KMP (DKMP). Odlišení obou forem je bez invazivních vyšetřovacích metod obtížné. V kazuistice prezentujeme mladého muže, u něhož prvním projevem ICHS bylo srdeční selhání, teprve selektivní koronarografie prokázala těžké difuzní postižení koronárního řečiště, které si vyžádalo kardiochirurgický zákrok.

Ve zkratce

Diferenciální diagnostika a léčba nejasných horečnatých stavů

Differential diagnosis and treatment of fever of unknown origin

MUDr.Dita Smíšková

Med. Pro Praxi 2010; 7(1): 41-43

Horečka nejasné etiologie může mít celou řadu příčin. K nejčastějším patří infekce, autoimunní onemocnění a malignity, jejich zastoupení se v různých věkových skupinách liší. Vždy je nezbytná důkladná anamnéza a fyzikální vyšetření. Nelze stanovit jednotný algoritmus postupu, přístup musí být individuální. Velmi důležitá je dobrá komunikace mezi lékařem a pacientem.

Výživa u …

Výživa v těhotenství

Nutrition in pregnancy

MUDr.Zuzana Grofová

Med. Pro Praxi 2010; 7(1): 38-40

Řádná výživa v období těhotenství je důležitá pro matku i plod. Doporučené váhové přírůstky závisí na nutričním stavu matky, u obézních matek mají být přírůstky omezeny. Podvyživené matky mají být živeny co nejlépe, neboť špatný nutriční stav ovlivňuje vývoj dítěte. Doporučení pro příjem sacharidů a bílkovin se mírně liší u WHO a ostatních zdrojů. Složení lipidů je velmi důležité pro vývoj CNS a surfaktantu v plicích. Je známo, že vysoké dávky některých mikronutrientů mohou být škodlivé (vit. A), ze současných studií však vyplývá, že jiné jsou naopak konzumovány nedostatečně (např. Ca, Fe, Zn, I). Pro umělou výživu existují v určitých případech...

Pro sestry

Pacient s chronickou bronchitidou v centru pro závislé na tabáku

Patient with the chronic bronchitis in centre of the tobacco depending

Vladislava Felbrová

Med. Pro Praxi 2010; 7(1): 44-45

moderním ošetřovatelství. Nezapomínejme proto na problematiku kouření. Závislost na tabáku (Dg. F17)je závažné onemocnění. Při každém kontaktu s pacientem by měla každá sestra v kterékoli odbornosti provést krátkou intervenci (5P).


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.