reklama

Připravujeme do Medicíny pro praxi 3/2017:

Zánět jako podstata žilního onemocnění

Pneumonie v praxi všeobecného lékaře a její léčba

Choroby kůže vyvolané vláknitými houbami

Alergická rýma – možnosti samoléčby

Komplexní léčba pacienta s ICHS – kazuistické případy

Posuzování způsobilosti k držení zbrojního pasu
MEDICÍNA PRO PRAXI - XV. kongres praktických lékařů v Olomouci; 27. – 28. dubna 2017

Zavítejte v jarních dnech na vzdělávací kongres pro praktické lékaře do malebné Olomouce. Jubilejní XV. ročník kongresu praktických lékařů v Olomouci se koná 27.–28. 4. 2017 tradičně v Clarion Congress hotelu. Díky Vašim ohlasům z anket minulých ročníků jsme mohli spolu s odborníky různých lékařských oblastí připravit pestrý odborný program. Věříme, že oceníte interaktivní přednášky, workshopy, nové zkušenosti i příjemné zázemí, že se aktivně zapojíte do diskuzí o problémech, které Vás aktuálně zajímají. Těšit se můžete na témata z nefrologie, pracovního lékařství, kardiologie, imunologie. Zaměříme pozornost také na bolesti hlavy či gastrointestinální trakt. Rezervujte si tedy tento termín a přijďte si užít uvolněných vzdělávacích dní.
Anketa pro lékaře - psychická a somatická závažnost mentální anorexie u dospělých žen

Anketa je sondou do názorů odborné veřejnosti na psychickou a somatickou závažnost mentální anorexie u dospělých žen. Rozhodování o potřebě urgentní pomoci odráží nejen vlastní závažnost klinického stavu pacientky, která je vyjádřená v základních fyzikálních a biochemických parametrech, ale odráží také názor lékaře na závažnost a léčitelnost nemoci samotné. Výsledky ankety nám přispějí k lepší orientaci lékaře při rozhodovávání o dalších krocích v léčbě. Děkuji předem za Váš čas při kompletaci ankety. Doc. MUDr. Libuše Stárková CSc., Psychomed s.r.o., Vídeňská 10, Olomouc


Z posledního čísla

Přehled polékových exantémů

MUDr. Hana Mičaníková

Se stoupající spotřebou léků a zaváděním nových léčiv dochází k četnějším vedlejším reakcím a novým nežádoucím účinkům. Při jejich řešení je nutné řádně odebrat anamnézu s pečlivým zápisem v dokumentaci, znát vlastnosti podezřelého léčiva a včas rozpoznat indikátory závažné lékové reakce. Článek se zaměřuje na nejčastější polékové exantémy po systémovém podání léčiva.

Novinky v posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

MUDr. Dana Kuklová, CSc.1, 2, Mgr. Michal Barák2

Článek se zabývá základním procesem posuzování zdravotní způsobilosti u všech kategorií řidičů, tj. jak řidičů amatérů řídících motorová vozidla pro soukromé účely, tak řidičů z povolání, kdy řízení motorových vozidel je buď přímo předmětem práce, anebo její nedílnou součástí, a to při zohlednění a zdůraznění změny vnesené do předmětné problematiky novelou zákona o silničním provozu.

Význam rehabilitace v terapii symptomů pacientů s roztroušenou sklerózou

Mgr. Klára Novotná

Komplexní rehabilitační péče multidisciplinárním týmem odborníků by měla tvořit nedílnou součást symptomatické terapie u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Článek představuje doporučené rehabilitační postupy u nejčastějších symptomů provázejících RS.

Vybrané články

Farmakoterapie kašle ve zkratce

doc.PharmDr.Jan Juřica, Ph.D.

Článek tabelární formou rekapituluje typy kašle z pohledu délky jeho trvání a symptomatologie a dále podává přehled léčiv produktivního i suchého kašle. Mukoaktivní léčiva lze klasifikovat na expektorancia, mukolytika, mukokinetika a mukoregulační látky dle vlivu na složení a množství produkovaného sputa. Antitusika jsou členěna na centrálně a periferně působící. V článku jsou prezentovány klíčové farmakologické vlastnosti každé látky, resp. extraktů léčivých rostlin. V závěru článku jsou přehledně sumarizovány základní farmakoterapeutické přístupy v léčbě suchého a produktivního kašle. Kombinace antitusik a mukoaktivních látek postrádají logiku a nejsou doporučovány.

Etiopatogeneze a terapie acne vulgaris

MUDr.Iva Obstová

Článek se zabývá patogenezí, klinickým obrazem a možnostmi lokální a systémové terapie acne vulgaris. Zmíněny jsou i metody korektivní dermatologie.

Kombinační léčba v rámci metabolického syndromu

prof.MUDr.Miroslav Souček, CSc., MUDr.Ivan Řiháček, Ph.D.

Metabolický syndrom se vyskytuje v ČR u 32 % mužů a 24 % žen. Hlavním důsledkem složek metabolického syndromu a příčinou úmrtí je ateroskleróza. Významnou složkou je hypertenze, jejíž léčba dosahuje cílových hodnot pouze u 29,5 % hypertoniků. Ke zlepšení tohoto stavu může vést kombinační léčba, především fixní kombinace, které mohou zlepšit compliance k léčbě.

Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.