reklama

POZVÁNKA NA IV. KONGRES PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ V HRADCI KRÁLOVÉ

26.–27. 5. 2017, krásné téměř letní dny, při kterých budete mít příležitost navštívit jednu z akcí vzdělávacího cyklu pro lékaře primární péče. Připravili jsme program sestavený z témat, s kterými se praktický lékař každodenně potýká. Zaměříme pozornost na diabetologii, na alergologické i neurologické potíže, v pozadí nezůstanou ani poruchy kognice. Příjemné prostředí, setkání s kolegy, nové poznání a zkušenosti, to vše na Vás čeká na IV. kongrese Medicíny pro praxi v Hradci Králové. Těšíme se na Vaši účast!
Připravujeme do Medicíny pro praxi 3/2017:

Zánět jako podstata žilního onemocnění

Pneumonie v praxi všeobecného lékaře a její léčba

Choroby kůže vyvolané vláknitými houbami

Alergická rýma – možnosti samoléčby

Komplexní léčba pacienta s ICHS – kazuistické případy

Posuzování způsobilosti k držení zbrojního pasu
Anketa pro lékaře - psychická a somatická závažnost mentální anorexie u dospělých žen

Anketa je sondou do názorů odborné veřejnosti na psychickou a somatickou závažnost mentální anorexie u dospělých žen. Rozhodování o potřebě urgentní pomoci odráží nejen vlastní závažnost klinického stavu pacientky, která je vyjádřená v základních fyzikálních a biochemických parametrech, ale odráží také názor lékaře na závažnost a léčitelnost nemoci samotné. Výsledky ankety nám přispějí k lepší orientaci lékaře při rozhodovávání o dalších krocích v léčbě. Děkuji předem za Váš čas při kompletaci ankety. Doc. MUDr. Libuše Stárková CSc., Psychomed s.r.o., Vídeňská 10, OlomoucZ posledního čísla

Význam rehabilitace v terapii symptomů pacientů s roztroušenou sklerózou

Mgr. Klára Novotná

Komplexní rehabilitační péče multidisciplinárním týmem odborníků by měla tvořit nedílnou součást symptomatické terapie u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS). Článek představuje doporučené rehabilitační postupy u nejčastějších symptomů provázejících RS.

Novinky v posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel

MUDr. Dana Kuklová, CSc.1, 2, Mgr. Michal Barák2

Článek se zabývá základním procesem posuzování zdravotní způsobilosti u všech kategorií řidičů, tj. jak řidičů amatérů řídících motorová vozidla pro soukromé účely, tak řidičů z povolání, kdy řízení motorových vozidel je buď přímo předmětem práce, anebo její nedílnou součástí, a to při zohlednění a zdůraznění změny vnesené do předmětné problematiky novelou zákona o silničním provozu.

Vakcinace na vlastní žádost v ordinaci praktického lékaře

MUDr. Zarina Karimová, MUDr. Vendula Petrůjová, MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.

I přes řadu existujících mýtů a neopodstatněných obav z očkování zůstává vakcinace jedním z nejbezpečnějších a nejúčinnějších nástrojů prevence infekčních chorob, které jsou celosvětově významnou příčinou morbidity a mortality pacientů ve všech věkových skupinách. Tyto nemoci jsou zodpovědné za přibližně jednu třetinu všech úmrtí na světě, v rozvojových zemích dokonce téměř za jednu polovinu. Vakcinace je spolehlivým nástrojem prevence v každém věku, proto by neměla být jen předmětem zájmu pediatrů. Prioritní pro praktického lékaře je zejména očkování rizikových osob (senioři, polymorbidní osoby, pacienti s imunodeficitem) a rodičů malých dětí.

Vybrané články

Chyby a omyly v diagnostice roztroušené sklerózy

MUDr.Jiří Piťha

Pozdní stanovení diagnózy roztroušené sklerózy vede k prodlevě v zavedení léčby ovlivňující průběh onemocnění a tím horší prognóze. V případě falešně pozitivní diagnózy kromě neúčelně vynaložených finančních prostředků vystavujeme pacienta rizikům nežádoucích účinků léků. Je třeba věnovat patřičnou pozornost analýze anamnestických údajů, správnému zhodnocení klinického vyšetření a realisticky interpretovat pomocná vyšetření.

Základní diagnostika a léčba roztroušené sklerózy

doc.MUDr.Martin Vališ, Ph.D., MUDr.Zbyšek Pavelek

Roztroušená skleróza je imunopatologické onemocnění charakterizované zánětlivým postižením struktur centrálního nervového systému a neurodegenerativními změnami mozku. První neurologické potíže, které jsou podezřelé z rizika rozvoje klinicky definitivní roztroušené sklerózy, nazýváme klinicky izolovaným syndromem. Základ diagnostiky choroby vyplývá z klinického hodnocení pacientových obtíží a neurologického vyšetření. Nezastupitelnou roli hraje magnetická rezonance mozku a míchy podpořená vyšetřením mozkomíšního moku. Výsledky klinických studií a výzkumů potvrzují, že včasnou diagnostikou a léčbou v iniciálních stadiích onemocnění lze významně zpomalit její progresi, zachovat dlouhodobě funkčnost a bránit trvalému poškození nervových struktur. Přehledně jsou uvedeny všechny základní možnosti léčby různých forem a stadií tohoto onemocnění.

Idiopatická plicní fibróza – časná diagnostika má stále význam

MUDr. Martina Doubková, Ph.D.

Idiopatická plicní fibróza (IPF) je progresivní a obvykle fatální forma idiopatické intersticiální pneumonie (IIP). V posledních letech se mění pohled na etiopatogenezi a léčbu IPF, proto včasná diagnostika má význam pro prognózu onemocnění. Součástí práce jsou dvě kazuistická sdělení pacientů s IPF a různým stadiem onemocnění.

Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.