reklama

Časopis přináší informace a novinky z oboru vnitřního lékařství a zaměřuje se na cílovou skupinu praktických lékařů. Přehlednou a srozumitelnou formou se snaží čtenářům usnadnit orientaci v oboru, soustředit pozornost na pacienta a přinést prospěch v praxi. Výběrem témat se pokouší obsáhnout široké spektrum interní medicíny s ohledem na možnost preskripce léků lékaři prvního kontaktu. Při sestavování edičního plánu časopisu jsou určující zájmy a potřeby této cílové skupiny, které si redakce ověřuje přímo u zdrojů v terénním výzkumu. Vychází od roku 2004.


Cílová skupina - praktičtí lékaři

Náklad - 4 500 ks

Periodicita - 5 čísel

Ročník - 15.

Citační zkratka - Med. praxi

ISSN

 • ISSN - 1214-8687 (tištěná verze)
 • ISSN - 1803-5310 (online verze)

Cena předplatného pro rok 2018 - 650 Kč

Rubriky

 • Přehledové články
 • Mezioborové přehledy
 • Sdělení z praxe
 • Ve zkratce
 • Pro sestry
 • Výživa u ...
 • Právní problematika
 • Medicína s úsměvem a poučením

Redakční rada

 • MUDr. Ján Dindoš
 • Mgr. Jana Heřmanová
 • prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
 • MUDr. Mgr. Josef Kořenek, CSc.
 • prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.
 • prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
 • prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
 • MUDr. Jan Marušiak, Ph.D.
 • doc. MUDr. Marta Olejárová, CSc.
 • MUDr. Michal Prokeš
 • MUDr. Jiří Rašovský
 • prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.
 • MUDr. Otakar Svitavský
 • MUDr. Hana Šarapatková
 • Mgr. Lenka Šeflová
 • doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.
 • doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

 • Všechny publikované články procházejí recenzí
 • Excerpováno v Bibliographia medica čechoslovaca
 • Časopis je zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR
 • Registrace: MK ČR 15 337

Odpovědná redaktorka

 • Mgr. Hana Kaprálová

Vydavatel

 • Solen, s. r. o.

Redakce

 • Solen, s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
 • e-mail: kapralova@solen.cz
 • tel.: 585 242 681
 • mob.: 777 557 411
 • fax: 582 396 099
 • IČ 25553933
 • DIČ CZ25553933

DISTRIBUTOR ČASOPISU V ČR

 • Solen, s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc

DISTRIBUTOR ČASOPISU V SR

 • Solen, s.r.o., Ambrova 5, 861 01 Bratislava

Obchodní oddělení

 • Mgr. Martin Jíša
 • e-mail: jisa@solen.cz
 • Charlese de Gaulla 3, 160 00 Praha 6
 • tel. 233 340 201
 • mob. 734 567 855
 • fax. 233 340 202

Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

 1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.