Medicína pro praxi, 2005, číslo 1

reklama

Přehledové články

Léčba hypertenze za speciálních okolností

doc. MUDr. Miroslav Souček CSc, MUDr. Ivan Řiháček Ph.D, MUDr. Petr Fráňa

Med. Pro Praxi 2005; 1: 6-10

V přehledném článku shrnujeme současné trendy v léčbě vysokého krevního tlaku za speciálních okolností, které vycházejí z „Doporučení Evropské společnosti pro hypertenzi a Evropské kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze“ a doporučení České společnosti pro hypertenzi „Doporučení diagnostických a léčebných postupů u arteriální hypertenze - verze 2004“.

Encefalitidy

MUDr. Jana Kleinerová

Med. Pro Praxi 2005; 1: 11-14

Encefalitidy jsou zánětlivá onemocnění mozku, která jsou vyvolaná převážně viry, ale i ostatními mikroby. V klinickém obraze mohou jednotliví původci vyvolat asymptomatické onemocnění, mírný průběh, ale i velmi těžký průběh končící letálně. V následujícím článku jsem chtěla podat přehled některých encefalid a zabývat se problematikou vakcinace proti japonské encefalitidě a klíšťové meningoencefalitidě. Na závěr svého sdělení jsem uvedla pouze jednu krátkou kazuistiku pacienta s duální infekcí klíšťovou meningoencefalidou a lymskou borreliózou.

Chřipkovitá onemocnění

prof. MUDr. Jiří Havlík DrSc

Med. Pro Praxi 2005; 1: 15-16

Chřipkovitá onemocnění dětí i dospělých způsobují rhinoviry, coronaviry a některé z enterovirů a adenovirů. Vyskytují se během celého roku a probíhají benigně. Hlavními příznaky je rýma, méně často i kašel a subfebrilie. Chřipka probíhá v epidemiích v zimních měsících, má závažný průběh s vysokou horečkou, kašlem, značným pocitem nemoci a častými komplikacemi. 

Přístupy k léčbě obézního diabetika (kombinace antidiabetik s antiobezitiky)

prof. MUDr. Štěpán Svačina DrSc

Med. Pro Praxi 2005; 1: 20-22

Léčba obézních diabetiků je primárně režimová (dieta a fyzická aktivita). Nestačí-li režimová opatření, je perorálním antidiabetikem volby metformin. Dle potřeby přidáme jediný vhodný sulfonylureový preparát pro obézní glimepirid, event. dále inzulinové senzitizéry, akarbóza, glinidy či inzulin. V poslední době se však ukázalo, že ještě důležitější než kompenzace diabetu je u diabetiků adekvátní kontrola krevního tlaku a léčba hypolipidemiky. Léčba antiobezitiky sibutraminem či orlistatem je plně indikována ve všech fázích rozvoje diabetu 2. typu. Vhodná je kombinace s metforminem, deriváty sulfonylurey i s inzulinem. Antiobezitika jsou u nás hrazena...

Možnosti intervenční léčby onemocnění tepen dolních končetin

MUDr. Miroslav Chochola CSc, MUDr. Petr Vařejka, MUDr. Samuel Heller

Med. Pro Praxi 2005; 1: 23-27

Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK) je poměrně časté onemocnění. Léčba ICHDK je dlouhodobý proces zaměřený nejen na samotné postižení cév, ale i na řadu dalších faktorů, které se na většinou aterosklerotickém procesu podílejí nebo ho zhoršují. Léčba tedy musí být komplexní, dlouhodobá, se zaměřením na optimální revaskularizaci, se zlepšením kotníkových tlaků a mikrocirkulace, odstranění klidových bolestí, prodloužení klaudikačního intervalu s prevencí aterosklerózy a trombózy. V případě akceptovaného rizika intervence, při anatomickém vhodném nálezu na cévním řečišti je indikovaný endovaskulární nebo angiochirurgický výkon. Článek je stručným...

Mezioborové přehledy

MIGRÉNA - Nová mezinárodní klasifikace a moderní léčebné postupy

MUDr. Jiří Mastík

Med. Pro Praxi 2005; 1: 28-31

Migréna představuje odedávna závažný medicínský, ale i socioekonomický problém. Názory na etiopatogenezu migrény se postupně vyvíjejí a doplňují. V současné době se uznává komplexní neurogenní teorie s aktivací trigeminovaskulárního komplexu. V září 2003 byla zveřejněna nová Mezinárodní klasifikace bolestí hlavy. V práci jsou podrobně diskutována diag­nostická kritéria jednotlivých typů migrény. Strategie moderní léčby migrény využívá kombinace vhodné profylaktické kúry, která má zajistit 50% redukci migrenózních záchvatů, a účinné akutní léčby včetně skupiny specifických antimigrenik, triptanů, kterou přeléčíme zbývající ataky.

Sdělení z praxe

Klíšťová encefalitida a kvalita života

MUDr. Chmelík Václav, doc. MUDr. Petr Petr PhD, MUDr. Slámová Ivana, MUDr. Filipová Pavlína, MUDr. Ludmila Houserová, MUDr. Aleš Chrdle, Kalová Hana

Med. Pro Praxi 2005; 1: 34-36

Klíšťová encefalitida (KE) je přírodně ohniskovou nákazou, která se vyskytuje na mnoha místech České republiky. Její výskyt je dán místními přírodními podmínkami, a je proto rozprostřen po území mozaikovitě. Jednou z nejvýznamnějších oblastí výskytu KE a nákazy lidí ve střední Evropě je Jihočeský kraj. V tomto kraji je každoročně diagnostikována čtvrtina až třetina všech onemocnění. V tomto sdělení se pokusím o pohled na toto onemocnění ze zorného úhlu nemocného: jaké obtíže přináší, jak ovlivňuje jeho schopnost vykonávat každodenní povinnosti a jak to v důsledku mění kvalitu jeho života.

Případ vzácné komplikace perkutánní transluminální koronární angioplastiky s implantací koronárního stentu

MUDr. Petr Sternthal

Med. Pro Praxi 2005; 1: 37-38

Kazuistika popisuje případ komplikace perkutánní transluminální koronární angioplastiky s implantací koronárního stentu pro nestabilní anginu pectoris. Pacient byl po 47 dnech od implantace koronárního stentu přijat na interní JIP v šokovém stavu, krátce po přijetí resuscitován, zavedena dočasná kardiostimulace a po přechodné stabilizaci stavu pacient 14 hodin od přijetí umírá. Při pitvě byl zjištěn absces v okolí stentu pravé koronární arterie perforující do perikardu a fibrinozně purulentní perikarditida.

Ve zkratce

Diagnostika tyreoidálních poruch

MUDr. Marek Slaměník

Med. Pro Praxi 2005; 1: 32-33

V následující tabulkách je podrobně rozebráno 6 možných kombinací výsledků tyreoidálních hormonů: tyreotropinu (TSH), volného T3 (fT3) a volné T4 (fT4). Toto rozdělení je důležité pro správnou interpretaci poruch štítné žlázy, samozřejmě je nutná pečlivá anamnéza a rozbor veškeré medikace, protože zejména amiodaron, lithium, některá antikonvulziva, ale i jiné léky mohou výsledky ovlivňovat. Nesmíme zapomenout na možnost laboratorní chyby a také na poměrně vzácnou přítomnost heterofilních myších protilátek, které mohou interferovat s diagnostickým setem a dávat nepravdivé výsledky. Tabulky jsou rozebírány od častých příčin těchto výsledků, až po příčiny...


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.