Medicína pro praxi, 2005, číslo 2

reklama

Slovo úvodem

Král je mrtev, ať žije král

Mgr. Iva Daňková

Med. Pro Praxi 2005; 2: 43

Letošní duben mnozí praktičtí lékaři rozhodně nezůstali za kamny, jak doporučuje známá lidová moudrost, a to díky iniciativě časopisu Medicína pro praxi již třetímu ročníku kongresů, který přilákal svým pestrým programem na šest set padesát praktiků a jejich sester. Do Prahy (7.–8. dubna) a Olomouce (21.–22. dubna) se sjeli zájemci o postgraduální vzdělávání takřka ze všech koutů země i Slovenska.

Přehledové články

Pohled na otázky kardiovaskulárního rizika moderních nesteroidních antirevmatik

MUDr. David Suchý

Med. Pro Praxi 2005; 2: 47-48

Společnost Merck Sharp Dohme zahájila dne 30. září celosvětově stahování léčivých přípravků obsahujících rofekoxib z trhu. Hlavním důvodem bylo vyhodnocení dat mezinárodní, randomizované a placebem kontrolované studie APPROVE (Adenomatous Polyp Prevention on Vioxx), které poukazovalo na zvýšený výskyt kardiovaskulárních příhod (infarktu myokardu a cévní mozkové příhody) v aktivně léčené skupině ve srovnání s placebovou větví. Relativní riziko kardiovaskulárních příhod se překvapivě začalo zvyšovat až po 18 měsících léčby, zvýšení rizika v prvních 18 měsících nebylo prokázáno. Rofekoxib byl pro zvýšené kardiovaskulární riziko sledován již od roku 2002....

Rezistence na aspirin - laboratorní odchylka, nebo klinický problém?

MUDr. Debora Karetová CSc, prof. MUDr. Jan Bultas CSc

Med. Pro Praxi 2005; 2: 49-52

Kyselina acetylsalicylová je účinným protidestičkovým lékem, u kterého byl jasně prokázán příznivý vliv na aterotrombotické komplikace u kardiovaskulárních onemocnění. Nicméně se zdá, že jeho účinek není u všech nemocných vyjádřen stejně a možnost „aspirinové rezistence“ by mohla tuto skutečnost, alespoň částečně, vysvětlit. Problémem současnosti je, že pojem rezistence není zcela přesně definován a její prevalence se v různých studiích významně liší (od 5 % do 45 %). V článku jsou diskutovány biologické mechanizmy, laboratorní metody detekce a klinická významnost aspirinové rezistence.

Bolesti v krku

MUDr. Jan Rottenberg

Med. Pro Praxi 2005; 2: 53-57

Bolesti v krku představují vůbec nejčastější problematiku řešenou praktickým lékařem. Účelem příspěvku je podat přehled o základních anatomických aspektech bolestí v krku, podat přehled nozologických jednotek s důrazem na prognosticky závažná onemocnění a informovat o základech jejich diagnostiky a terapie.

Betablokátory v léčbě kardiovaskulárních onemocnění

MUDr. Ivan Řiháček Ph.D, doc. MUDr. Miroslav Souček CSc, MUDr. Petr Fráňa

Med. Pro Praxi 2005; 2: 58-61

První klinicky používaný betablokátor propranolol byl syntetizován již v roce 1964. Podle typu vazby na specifické receptory dělíme moderní betablokátory na selektivní, neselektivní, s vnitřní sympatomimetickou aktivitou a s vazodilatačním účinkem. Jsou indikovány zejména k léčbě pacientů s kardiovaskulárními chorobami, u kterých prokazatelně snižují nemocnost a úmrtnost.

Poranění zvířaty a jak předcházet komplikacím

prof. MUDr. Jiří Havlík DrSc

Med. Pro Praxi 2005; 2: 62-63

Pokousání nebo poškrábání zvířaty domácími i divokými je v ČR u dospělých i dětí častou příhodou. Vždy vyžaduje řádné ošetření a kontrolu, zda je pacient správně očkován proti tetanu. Perorální očkování lišek proti vzteklině v ČR vedlo postupně k výraznému omezení a v posledních dvou letech k úplnému vymizení této infekce na našem území.

Medikamentózní léčba žilních poruch

doc. MUDr. Olga Vohradníková CSc

Med. Pro Praxi 2005; 2: 64-66

Chorob s postižením žil DK s nárůstem sedavého způsobu života výrazně přibývá. Jedná se převážně o postižení varixy, ale i superficiální tromboflebitidou, hlubokou flebotrombózou a projevy chronické žilní insuficience. Výskyt varixů v naší populaci kolísá mezi 15–40 %. Vznik primárních varixů je podmíněn vrozenou méněcenností žilní stěny a žilních chlopní, je častější u žen, postižení stoupá s věkem. Velký význam má dlouhé stání a sezení, kdy minimální činnost svalů dolních končetin nestačí zajistit dostatečný návrat žilní krve k srdci, a také velká námaha při zvedání těžkých předmětů, při zácpě apod., které vedou ke zvyšování tlaku v žilách...

Neinvazivní vyšetření u hypertenze

MUDr. Milan Adámek

Med. Pro Praxi 2005; 2: 67-70

Arteriální hypertenze postihuje vysoké procento populace a je významným rizikovým faktorem rozvoje aterosklerózy a dalších komplikací kardiovaskulárních a jiných onemocnění. Včasná diagnóza tohoto onemocnění je proto velmi důležitá. V práci jsou srovnány dvě skupiny pacientů, jedna skupina s již stanovenou diagnózou arteriální hypertenze a druhá skupina, u které byl náhodně a nově zachycen vyšší krevní tlak při vstupním vyšetření, nebo kteří měli tzv. vyšší normální krevní tlak. U obou skupin byly provedeny následující vyšetření: elektrokardiogram, transtorakální echokardiogram, ambulantní monitorování krevního tlaku a ekg, zátěžové ergometrické vyšetření,...

Sdělení z praxe

Aplazie lymfatických cév dolních končetin

MUDr. Jana Štrinclová

Med. Pro Praxi 2005; 2: 77-78

Předkládáme kazuistiku dnes 34letého muže s aplazií lymfatických cév dolních končetin a s mnohočetnými recidivami erysipelu. Toto kongenitální postižení bylo v dětství řešeno radikálními operacemi bérců, po letech následoval pokus korigovat stav technikami manuální lymfodrenáže. Nadějí na zlepšení kvality života a prevencí dalších recidiv erysipelu se stalo podávání systémové enzymoterapie.

Ve zkratce

Hemoroidy - musí bolet?

prof. MUDr. Jiří Hoch CSc

Med. Pro Praxi 2005; 2: 72-74

Zatímco závažná a zhoubná onemocnění jsou oprávněně ve středu zájmu odborné veřejnosti, laická veřejnost má hluboko v povědomí uložena jiná onemocnění, nezřídka díky reklamám na léčbu nebo na některé medikamenty. K posledně uvedeným nepochybně patří hemoroidy. Je proto na místě se ptát, proč hemoroidy vzbuzují tolik laických obav a proč pacienti hledají jiné formy léčby, než nabízí „bílá“ medicína. Následující řádky by měly přispět k vysvětlení a k pochopení, že je v silách současné medicíny a zejména chirurgie pomoct nemocným s hemoroidálními obtížemi, bez obavy z bolesti vyplývající z léčebných opatření.

Revmatoidní artritida

MUDr. Liliana Šedová

Med. Pro Praxi 2005; 2: 75-76

Revmatoidní artritida je onemocnění postihující přibližně 1 % populace, častěji ženy (v poměru 2–3:1 oproti mužům). Praktický lékař může očekávat ve své praxi průměrně jeden nový případ každých 12–46 měsíců (1).

Vyšetřovací metody

Význam laparoskopie jako diagnostické metody

MUDr. Zdeněk Beneš CSc, MUDr. Zdeněk Antoš, doc. MUDr. Vladislav Krtek CSc

Med. Pro Praxi 2005; 2: 79-80

Laparoskopie je endoskopická metoda, která umožňuje po založení pneumoperitonea nahlížet do dutiny břišní. To bylo záměrem mnoha generací lékařů od 19. století, avšak teprve začátkem 20. století provedl laparoskopii u psa drážďanský internista Georg Kelling (1866–1945). Za otce laparoskopie je pokládán prof. Kalk, který v roce 1923 zkonstruoval prvý laparoskop použitelný u člověka a rozšířil tuto metodu v Evropě. U nás provedl první laparoskopii r. 1937 prim. Kuthan v Hranicích na Moravě a v roce 1942 ji začal provádět prof. Houbal v Brně. Další rozvoj laparoskopie byl závislý na zdokonalování přístrojové techniky, její miniaturizaci a posléze...

Medicína s poučením

Poznatky a dôkazy starých Egypťanoch o vnútorných ochoreniach

h. doc. PhDr. Ivica Gulášová PhD

Med. Pro Praxi 2005; 2: 81-82

Príspevok sa zaoberá problematikou historického vývoja medicíny so zameraním na vnútorné ochorenia. Približuje poznatky a dôkazy starých Egypťanov o identifikácii symptómov niektorých ochorení, diagnostikovaní ochorení. Uvádza, že uvedené pramene posudzuje a hodnotí novo vyčlenený odbor – paleopatológia. Ako autorka písa, poznanie minulosti dáva základ pre budovanie budúcnosti. V závere príspevku približuje existenciu niektorých civilizačných chorôb už v starom Egypte.

Právní problematika

Právní ochrana duševně nemocných ve zdravotní péči

JUDr. Jaromír Kožoušek

Med. Pro Praxi 2005; 2: 83-84

Nemoci a jejich léčení přináší s sebou pacientům různá omezení. Jedním z nejzávažnějších je detence duševně nemocného bez jeho souhlasu v ústavní péči. Je třeba, aby nezbytnost a intenzita tohoto omezení byla minimalizována, příp. aby nedocházelo k jeho zneužívání v neprospěch nemocného. Účinnost k tomu zákonem daných ochranných právních záruk lze podpořit různými opatřeními v působnosti ústavních zdravotnických zařízeních. Účelem tohoto článku je zdůvodnit vhodnost využití některých těchto opatření.

Informace a komentáře

Praktičtí lékaři své kongresy nepromarnili

MUDr. Hana Šarapatková, Mgr. Iva Daňková

Med. Pro Praxi 2005; 2: 85-86

Luxusní prostředí pražského Top hotelu hostilo ve dnech 7. a 8. dubna 2005 kongres praktických lékařů Medicína pro praxi. Sympozium pořádala letos již potřetí společnost Solen, zabývající se jak vydáváním odborných lékařských časopisů, tak organizováním akcí v rámci kontinuálního vzdělávání. Podnik se setkal s příznivou odezvou dvou set padesáti účastníků a zástupců farmaceutických firem.


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.