Medicína pro praxi, 2005, číslo 3

reklama

Slovo úvodem

Mravní skelet medicíny

MUDr. Mgr. Josef Kořenek CSc

Med. Pro Praxi 2005; 3: 91

Každodenní lékařská praxe je pestrým kaleidoskopem nejrůznějších životních příběhů nám svěřujících se pacientů. A každý životní příběh nese v sobě etický obsah.

Přehledové články

Diagnostika a léčba chronického srdečního selhání v ambulanci praktického lékaře

prof. MUDr. Jiří Vítovec CSc, prof. MUDr. Jindřich Špinar CSc

Med. Pro Praxi 2005; 3: 95-98

Chronické srdeční selhání (CHSS) se v evropských zem ích vyskytuje u 0,4–2 % populace s výrazným nárůstem ve vyšších věkových skupinách. Pro východní Evropu je výskyt udáván 13 000/1 000 000 obyvatel, což by odpovídalo 130 000 nemocných v České republice. I přes pokroky v léčebných postupech má onemocnění nadále špatnou prognózu, diagnostika i léčba jsou náročné, a to nejen medicínsky, ale i společensky a ekonomicky.

Obézní pacient

MUDr. Petr Sucharda CSc

Med. Pro Praxi 2005; 3: 99-102

Pomalu, ale přece se mění pohled laiků i lékařské veřejnosti na obezitu. I když dosud slyšíme mnoho prostých slov o přejídání i od lidí, jejichž uvažování by nemělo být jednoduché, začíná být nejen odborníkům jasné, že obezita je jednou z daní, kterou platíme za moderní, fyzicky snadný život. Tak jako škody na životním prostředí či alergie, je i obezita výsledkem srážky ohromných možností technické civilizace s konzervativní podstatou lidského organizmu i celé přírody. A ani v jednom z těchto střetů nemůže člověk vyhrát – může jen pochopit podstatu problému a snažit se najít rozumné východisko.

Nejnovější pokroky v léčbě CHOPN

MUDr. Ján Dindoš

Med. Pro Praxi 2005; 3: 103-105

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) postihuje 6 až 10% lidské populace a je významnou příčinou morbidity, mortality a ekonomických ztrát vynaložených na její léčbu pro společnost. Na téma CHOPN bylo napsáno již mnoho, ale jen málo se ví o pocitech a zkušenostech pacientů s touto nemocí. Lékaři by měli včas rozpoznat tyto pocity a pečovat o pacienty tak, aby je nestresovali terapeutickým nihilizmem. Dnes jsou možné účinné intervence, jak zlepšit zdravotní stav těchto pacientů, a ukazuje se, že je nejdůležitější právě pozitivní přístup jak lékaře, tak i pacienta.

Nespavost v ambulanci praktického lékaře

MUDr. Martin Pretl CSc

Med. Pro Praxi 2005; 3: 106-108

Nespavost je definována poruchou usínání, přerušovaným spánkem (častým) a časným probouzením. Jedna či všechny uvedené podmínky vedou k nedostatečnému množství spánku, jehož důsledkem jsou denní stesky na neodpočatost a únavu. Výskyt nespavosti v populaci je velmi častý. Klasické dělení rozeznává primární a sekundární insomnii. Primární nespavost rozdělujeme na 6 hlavních typů: psychofyziologická, paradoxní, akutní, z nesprávné spánkové hygieny, idiopatická, související s jinými onemocněními. V ordinaci praktického lékaře by mělo dojít na základě odběru anamnestických dat ke stanovení typu insomnie. Podání nebenzodiazepinových hypnotik a/nebo edukace...

Mezioborové přehledy

Využití venofarmak v léčbě akutních a chronických edémů vazů hlasových

MUDr. Martina Matulová

Med. Pro Praxi 2005; 3: 110

Článek se zabývá možnostmi použití venofarmak při komplexní léčbě hlasových poruch ve foniatrické ambulanci. Venofarmaka ovlivňují zejména prosáknutí a otoky různé etiologie vazů hlasových a používají se s dalšími postupy v rámci komplexní léčby hlasových poruch.

Problémy působené alkoholem a praktický lékař

MUDr. Karel Nešpor CSc

Med. Pro Praxi 2005; 3: 113-116

Vzhledem k vysoké spotřebě alkoholu v České republice se praktický lékař s problémy působenými alkoholem setká často. Práce popisuje typické problémy, které musí praktický lékař řešit, k nimž patří: diagnostika, krátká intervence, postupy ke zvýšení motivace k léčbě, léčba akutní intoxikace případně s agresivními projevy, ambulantní léčba odvykacích stavů a indikace ústavní léčby atd.

Ultrazvukové vyšetření v graviditě

doc. MUDr. Pavel Calda CSc

Med. Pro Praxi 2005; 3: 117-119

Přehledný článek popisuje požadavky na základní ultrazvukové vyšetření v graviditě. Jsou popsána vyšetření ke stanovení gravidity po vynechání menses, vyšetření mezi 11.–14. týdnem v rámci I. skríningu, mezi 18.–22. týdnem v rámci II. skríningu, mezi 30.–32. týdnem k vyloučení hypotrofizace plodu a dalších patologií a vyšetření cca 1–2 týdny před porodem. Ultrazvuková prenatální diagnostika je základním pilířem prenatální péče. Její provádění však musí být v rukou vzdělaných a zkušených sonografistů, používajících kvalitní ultrazvukové přístroje. Jen taková vyšetření mají očekávaný přínos pro těhotnou a její plod.

Sdělení z praxe

Pokročilý karcinom prsu

MUDr. Ilona Dundová, MUDr. Božena Sůvová, Vladislav Třeška, MUDr. Ivana Pavlíková, MUDr. Eva Rybyšarová

Med. Pro Praxi 2005; 3: 120-124

V dnešní době díky prevenci, screeningu a mediálně šířené osvětě směřujeme v mamologii ke stále časnější diagnostice karcinomu prsu (ve stádiu nepalpovatelných lézí). Přesto se stále vyskytují ženy s tímto onemocněním v pokročilém stádiu. Tématem této práce je kazuistika popisující léčbu rozpadlého karcinomu prsu s generalizací do plic a skeletu. Individuální péčí se může i těmto pacientkám prodloužit kvalitní život.

Vyšetřovací metody

Význam kolonoskopie pro současnou praxi

MUDr. Zdeněk Beneš CSc, prof. MUDr. Aleš Hep CSc

Med. Pro Praxi 2005; 3: 125-127

Kolonoskopie je vyšetření tlustého střeva flexibilním endoskopem. Slouží k detekci změn v oblasti konečníku, kolon a mnohdy i terminálního ilea. Metoda je rozhodující v záchytu karcinomu kolorekta, střevních polypů, nespecifických střevních zánětů apod. Umožňuje nám oproti jiným metodám odebrat ze střeva bioptický materiál. Využívána je i terapeutická kolonoskopie, kterou se provádí endoskopická polypektomie, dilatace stenóz střeva, mukozektomie apod.

Medicína s poučením

Začiatky chirurgického umenia a chirurgickej liečby v starom Egypte

h. doc. PhDr. Ivica Gulášová PhD

Med. Pro Praxi 2005; 3: 128-129

Autorka popisuje historický vývoj chirurgického umenia a chirurgickej liečby v starom Egypte. Približuje liečbu zlomenín, vykĺbenín, ochorení kĺbov i techniku liečenia rán v starom Egypte, ktorá bola na pomerne dobrej úrovni. Ďalej uvádza i niektoré zložitejšie chirurgické výkony ako napr. trepanáciu lebky i chirurgické odstraňovanie nádorov.


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.