Medicína pro praxi, 2005, číslo 4

reklama

Přehledové články

Výživa a doplňky výživy u diabetických pacientů

MUDr. Pavlína Piťhová, MUDr. Jiří Charvát CSc

Med. Pro Praxi 2005; 4: 139-142

Dietní opatření jsou u pacientů s diabetes mellitus shodná s doporučeními racionální stravy pro populaci s vysokým rizikem kardiovaskulárních onemocnění. Důležitá je regulace příjmu energie, podílu tuků, sacharidů a bílkovin, vhodný je zvýšený příjem vlákniny. Liší se strategie dietní léčby u diabetes mellitus 1. a 2. typu. Doporučené denní dávky vitamínů jsou běžně pokryty vyváženou racionální stravou. U diabetiků je vhodné zvýšit příjem potravin bohatých na antioxidanty, snižujících důsledky oxidačního stresu (tokoferol, karotenoidy, kyselina askorbová a flavonoidy). Farmakologická léčba antioxidanty a suplementace vitamínovými preparáty není rutinně...

Inkontinence stolice ve stáří

doc. MUDr. Pavel Weber CSc

Med. Pro Praxi 2005; 4: 143-146

Autor s ohledem na těsné vztahy inkontinence stolice ve stáří diskutuje tuto problematiku ve vztahu k aktu defekace, zácpě a průjmu. Upozorňuje na význam adekvátního tonu análního svěrače v klidu a při stažení a tendenci k jeho poklesu v séniu. Klade důraz na správný pohyb, výživu, dostatečný příjem tekutin a úskalí polyfarmakoterapie ve vztahu k zácpě. Mezi nejčastější příčiny inkontinence stolice u starších, zejména více dysaptibilních, patří fekalom, tj. impaktovaná tuhá stolice, kde dochází de facto k paradoxnímu průjmu z odtékání slizničního sekretu. Pečlivá anamnéza a fyzikální vyšetření nemocného (včetně rektální indagace) se jeví jako základní...

Akutní pankreatitida

MUDr. Roman Zazula Ph.D, MUDr. Pavel Wohl

Med. Pro Praxi 2005; 4: 147-151

Akutní pankreatitida je primárně neinfekční zánětlivé onemocnění slinivky břišní. Přes nesporné pokroky v diagnostice a terapii zůstává mortalita těžké formy vysoká. Patofyziologie onemocnění není zcela objasněna. Pankreatitidy jsou převážně biliární etiologie nebo vyvolané abúzem alkoholu. Diagnóza onemocnění je postavena na klinickém obraze, zobrazovacích metodách (zejména ultrasonografie a počítačová tomografie, event. ERCP) a laboratorních vyšetřeních, ze kterých jsou v rutinní klinické praxi nejčastěji používány – CRP, amyláza, lipáza a prokalcitonin. Používání skórovacích systémů může usnadnit časnou identifikaci rizikových pacientů a umožnit...

Rizikové faktory osteoporózy

MUDr. Tomáš Hála

Med. Pro Praxi 2005; 4: 152-154

Osteoporóza skeletu je onemocněním masového výskytu, které je považováno za hrozbu zdravotní, ekonomickou i společenskou. Následkem osteoporózy dochází ke zlomeninám, z nich hlavně zlomeniny obratlů a krčku stehenních kosti vedou k nárůstu morbidity a mortality. Velká část pacientů je výrazně postižena a dochází k rozvoji disability, závislosti na pomoci druhých osob a také ztrátě sociálních rolí ve společnosti. Role praktického lékaře v péči o pacienty s osteoporózou je nezastupitelná. Analýzou rizikových faktorů lze účinně identifikovat pacienty ohrožené osteoporózou a zlomeninami.

Mezioborové přehledy

Léčba závislosti na tabáku v praxi

MUDr. Karel Nešpor CSc

Med. Pro Praxi 2005; 4: 155-157

Při krátké intervenci a léčbě závislosti na tabáku se používají podobné postupy jako při léčbě jiných závislostí, např. posilování motivace, léčba odvykacího stavu a substituční léčba nikotinem, anticravingová léčba antidepresivy a kognitivně-behaviorální či jiná psychoterapie. Závislost na tabáku je častá u pacientů, kteří se léčí pro jiné návykové nemoci, proto jsme zahrnuli svépomocné návody, jak přestat kouřit, do materiálů pro závislé na alkoholu, jiných látkách i patologické hráče (5-7). Zmíněné materiály jsou bezplatně ke stažení na adrese www.plbohnice.cz/nespor.

Seboroická dermatitida

doc. MUDr. Marie Viktorinová CSc

Med. Pro Praxi 2005; 4: 161-166

Seboroická dermatitida je chronicky probíhající dermatóza vázaná na seboroickou lokalizaci, tzn. oblasti hlavy a trupu, kde je nejvíce mazových žláz. V etiopatogenezi hrají hlavní roli kvasinky rodu Malassezia. Klinicky se projevuje erytémem různé intenzity a šupinami, jen někdy mírným svěděním. Vzhledem k různým klinickým formám u kojenců i v dospělosti může být diagnostika seboroické dermatitidy obtížná. V současné době se k léčbě používají především lokální antimykotika, která jsou k dispozici v různých lékových formách, včetně šamponů, u výraznějších zánětlivých forem slabě a středně účinná kortikosteroidní externa, event. jejich kombinace s antimykotiky...

Sdělení z praxe

Případy falešné srdeční ischemie

MUDr. Jan Galuszka Ph.D

Med. Pro Praxi 2005; 4: 167-168

Článek uvádí dva příklady nemocných s elektrokardiografickým (EKG) obrazem napodobujícím ischemii v koronárním řečišti. Pacienti byli komplexně vyšetřeni, včetně invazivních metod. Na základě zjištěných nálezů je podáno vysvětlení EKG obrazu.

Helicobacter pylori - stále aktuální v podmínkách všeobecné praxe

MUDr. Jana Vojtíšková

Med. Pro Praxi 2005; 4: 169-171

Doba, kdy léčba peptického vředu spočívala v podávání antacid a dietním režimu, je dávno pryč. Je jen málo nemocí, které doznaly tak převratných změn jako vředová choroba gastroduodenální po objevu a objasnění role Helicobacter pylori (H. pylori) v posledních dekádách minulého století. S uvolněním preskripce inhibitorů protonové pumpy (1. 7. 2003 pro praktické lékaře) byly současně uvedeny v život aktualizované doporučené postupy v gastroenterologii pro praktické lékaře, vypracované skupinou praktických lékařů (PL) a gastroenterologů. Doporučení zahrnuje problematiku peptického vředu a pomáhá praktickým lékařům orientovat se aktuálně i v problematice...

Ve zkratce

Prevence a léčba ischemické choroby srdeční v ambulantní praxi

MUDr. Ivan Řiháček Ph.D, doc. MUDr. Miroslav Souček CSc, MUDr. Petr Fráňa

Med. Pro Praxi 2005; 4: 172-177

Primární a sekundární prevence ischemické choroby srdeční je součástí nových Evropských a navrhovaných Českých doporučení k prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Jejich základem je individuální stanovení kardiovaskulárního rizika jedince, které využívá multifaktoriální stratifikační model projektu SCORE. Všichni nemocní s ischemickou chorobou srdeční by měli být léčeni betablokátory, kyselinou acetylosalicylovou, statiny a ACE inhibitory nebo sartany. Tyto léky prokazatelně snižují riziko vzniku další kardiovaskulární příhody.

Medicína s poučením

Zubné lekárstvo v starom Egypte

h. doc. PhDr. Ivica Gulášová PhD

Med. Pro Praxi 2005; 4: 180

Autorka približuje vývoj zubného lekárstva v starom Egypte. Popisuje úroveň poznania starých Egypťanov o zubných ochoreniach, ich príčinách a príznakoch. Ďalej uvádza základné liečivá a liečebné metódy zubného lekárstva, vrátane ortodontických pomôcok.

Právní problematika

Zvýšení důchodu pro bezmocnost - Jak mohou lékaři pacientům radit

Jarmila Vojáčková - Kuncová

Med. Pro Praxi 2005; 4: 179

Článek se zabývá poskytováním sociální dávky „zvýšení důchodu pro bezmocnost“, podmínkami za kterých může být poskytována. Podává informaci zejména lékařům, jak mohou svým pacientům pomoci tuto dávku získat.


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.