Medicína pro praxi, 2006, číslo 1

reklama

Slovo úvodem

Praktické lékařství - všeobecně integrující obor

MUDr. Mgr. Josef Kořenek CSc

Med. Pro Praxi 2006; 1: 3

Praktičtí lékaři jsou přímí poskytovatelé léčebné péče. Většina lékařských oborů respektuje obor praktického lékařství jako samostatný klinický obor. Před lety jsme neměli pevné postavení. Řada praktických lékařů jako skutečné osobnosti vydobyla mnoho zcela konkrétních a nezbytných věcí pro existenci a fungování našeho oboru.

Přehledové články

Žilní insuficience - od etiologie ke kazuistikám

MUDr. Dalibor Musil Ph.D

Med. Pro Praxi 2006; 1: 6-11

Žilní insuficience patří spolu s obezitou mezi nejčastější civilizační choroby. Jedná se o multifaktoriální onemocnění, jehož příčinou je kombinace různých vnitřních (genetická predispozice) a zevních faktorů. Termín žilní insuficience označuje poruchu návratu žilní krve z dolních končetin. Příčinou je reflux, obstrukce nebo jejich kombinace. Dochází k hromadění krve v dolních končetinách a k vzestupu žilního tlaku (žilní hypertenze). Při chůzi vzniká ambulantní žilní hypertenze s odezvou v makrocirkulaci, mikrocirkulaci a v lymfatických cévách. V současnosti má při vyšetřování pacientů s žilní insuficiencí praktický význam barevná duplexní sonografie...

Hodnocení metabolického a nutričního stavu nemocných

MUDr. Roman Zazula Ph.D, MUDr. Pavel Wohl, MUDr. Petr Wohl

Med. Pro Praxi 2006; 1: 12-14

Zhodnocení nutričního stavu je součástí celkového klinického přístupu. Neexistuje metoda, podle které je možno definitivně určit diagnózu malnutrice, vždy je třeba v klinickém kontextu provést soubor vyšetření. Běžně se provádí kombinace více vyšetřovacích metod. Cílem tohoto přehledného sdělení je podat přehled současných postupů v klinické diagnostice malnutrice.

Kašel v ordinaci praktického lékaře

MUDr. Hana Fojtů

Med. Pro Praxi 2006; 1: 15-19

Kašel je jedním z nejčastějších symptomů, se kterým přicházejí nemocní k lékaři. Je to jeden z nejčastějších obranných reflexních mechanizmů lidského organizmu. V článku je popsáno rozlišení jednotlivých forem kašle podle vzniku, příčin a možností diagnostiky se zaměřením na chronický kašel.

Chřipka, novinky v diagnostice, léčbě a prevenci

MUDr. Roman Chlíbek Ph.D

Med. Pro Praxi 2006; 1: 20-22

Chřipku považujeme za benigní onemocnění, kde známe jejího původce, klinický obraz a víme, že možnosti kauzální léčby jsou i v dnešní době stále omezené. Jenže chřipka nás umí stále překvapovat něčím novým. Nový je fenomén postupné adaptace i jiných, ptačích chřipkových virů na savce, tedy i na člověka. Nově se začíná objevovat i rezistence chřipkových virů na některá známá antivirotika. Objevily se i nové možnosti v expresní diagnostice chřipky, která se stále více posouvá i do ordinací lékařů prvního kontaktu s minimálními požadavky na materiálové vybavení. Také v léčbě chřipky se objevily nové možnosti, které současně pronikají i do chemoprofylaxe...

Povinná očkování v dospělosti

MUDr. Petr Kümpel, MUDr. Marek Petráš

Med. Pro Praxi 2006; 1: 24-25

Není pochyb o tom, že původci infekčních nemocí představují a budou stále představovat vážného a často zákeřného protihráče zdraví jedince i celé společnosti. Expertní rada evropských akademií věd, složená z nezávislých vědců různých oborů a profesí, označila v loňském roce za závažný celospolečenský zdravotní problém právě infekční nemoci. Jen málokdo si uvědomuje, že tyto nemoci jsou v celosvětovém měřítku zodpovědné za přibližně jednu třetinu všech úmrtí, v rozvojových zemích téměř za jednu polovinu. Problém infekcí přetrvává přes dostupnost a vývoj nových antibiotik i vakcín. Mikroorganizmy si vytvářejí nové mechanizmy rezistence, očkovací strategie...

Sekundární hypertenze v ambulantní praxi

MUDr. Ivan Řiháček Ph.D, doc. MUDr. Miroslav Souček CSc, MUDr. Petr Fráňa

Med. Pro Praxi 2006; 1: 28-32

Sekundární hypertenze je definována jako zvýšení krevního tlaku známou, mnohdy léčebně ovlivnitelnou příčinou. Je uveden všeobecný návod na klinické a laboratorní vyšetření u sekundárních forem hypertenze. Nejčastějšími příčinami jsou onemocnění ledvinného parenchymu, renovaskulární hypertenze a primární hyperaldosteronizmus.

Mezioborové přehledy

Diagnostika a léčba nadměrného vypadávání vlasů

MUDr. Helena Michalíková

Med. Pro Praxi 2006; 1: 33-36

V článku je uveden stručný přehled nečastějších typů alopecií, jejich charakteristiky, diagnostika i léčebné možnosti (především ty, které jsou v ČR běžně dostupné a používané). Pro správnou léčbu je důležitá správná diagnóza a odhalení všech faktorů, které mohou stav zhoršovat. Na základě podrobné anamnézy a objektivního vyšetření je možné orientační rozlišení na ložiskové a difuzní alopecie a určení dalšího vyšetřovacího postupu. Bohužel i při podrobném a důkladném vyšetření pacienta může zůstat příčina effluvia neznámá.

Eczema atopicum

MUDr. Renata Schmiedbergerová

Med. Pro Praxi 2006; 1: 37-42

Článek se pokouší podat přehled o atopickém ekzému, jeho etiopatogenezi, imunologických zvláštnostech, klinickém obrazu a léčbě na podkladě studií z posledních let.

Ve zkratce

Hypertenze - diagnostika a léčba

prof. MUDr. Jindřich Špinar CSc, prof. MUDr. Jiří Vítovec CSc

Med. Pro Praxi 2006; 1: 45-47

Hypertenze je nejčastější onemocnění ve vyspělých zemích. Její výskyt je udáván různě v závislosti na geografických a etnických podmínkách, ale i v závislosti na klasifikaci hypertenze. Od roku 2003 již všechna mezinárodně respektovaná doporučení uznávají za hypertenzi krevní tlak ≥ 140/90 mmHg (1, 2, 8, 9), a neplatné jsou tedy údaje o výskytu hypertenze s kritériem 160/95 mmHg a více. Hodnoty 140/90 mmHg a více platí pro všechny osoby starší 18 let a pro diagnózu je dostačují jedna zvýšená hodnota (systolický nebo diastolický krevní tlak) zjištěná minimálně při dvou návštěvách při opakovaném měření. Za použití těchto kritérií můžeme hypertenzi...

Právní problematika

Informovaný souhlas s použitím částí těla pro vědecké a výukové účely

Tomáš Vojtíšek, Mgr. Ing. Lukáš Prudil Ph.D

Med. Pro Praxi 2006; 1: 48-49

Cílem tohoto článku je přiblížit odborné veřejnosti relativně komplikovanou problematiku související s použitím biologického materiálu pacientů a zemřelých osob k vědeckovýzkumným a výukovým účelům a zvýšit tak právní jistotu pracovníků v medicínském výzkumu. Příspěvek poskytuje i doporučení na formu a rozsah informovaného souhlasu s odnětím a dalším použitím tkání a orgánů pro lékařské potřeby.

Informace a komentáře

Tadalafil přináší mužům větší potěšení ze sexuálního života

Mgr. Iva Daňková

Med. Pro Praxi 2006; 1: 50

Již desáté výročí svého vzniku si v závěru loňského roku připomněla Evropská společnost sexuální medicíny (ESSM), která má velkou zásluhu na skutečnosti, že sexuální problémy mužů a žen přestaly být v dnešním světě tabuizovány. Doložil to i 8. mezinárodní kongres ESSM, jenž se konal 4.–7. prosince 2005 v dánské Kodani. Přední experti v sexuální medicíně, urologové, sexuologové, gynekologové a andrologové, si vyměňovali své zkušenosti na farmakologickou, nefarmakologickou a chirurgickou léčbu sexuálních poruch, zejména erektilní dysfunkce a předčasné ejakulace.

Farmakologický profil

Erdostein - antibakteriální mukolytikum

MUDr. Radka Bittenglová

Med. Pro Praxi 2006; 1: 43-44

Akutní respirační infekty u dětí i dospělých jsou jedny z nejčastějších onemocnění zimního období, které přivádějí pacienty k lékaři. Téměř vždy bývají spojeny s kašlem. Ne vždy je jeho příčinou bakteriální infekce a tedy nutnost zahajovat antibiotickou léčbu. V současné době je na trhu k dispozici účinné expektorans s mukomodulačním, antioxidačním, antiflogistickým a antibakteriálním efektem – erdostein. Představuje zajímavou alternativu pro léčbu řady respiračních infektů z důvodu jejich nejasné etiologie. Jeho včasným nasazením můžeme předejít nutnosti aplikace antibiotik. Dále při společném podávání s amoxicilinem, ciprofloxacinem, klaritromycinem...


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.