Medicína pro praxi, 2006, číslo 2

reklama

Kompetence všeobecné sestry v ordinaci praktického lékaře

MUDr. Jana Vojtíšková

Med. Pro Praxi 2006; 2: 94-96

Na téma kompetence sestry v ordinaci praktického lékaře vedeme opakované diskuze s kolegyněmi a kolegy už řadu let a zcela jednoznačně se shodujeme na následujícím tvrzení: Nejlepší vizitkou praktického lékaře a fungující praxe je dobrá všeobecná sestra. K předkládanému sdělení jsem byla vyzvána po přednášce na toto téma, s kterou jsem vystoupila v listopadu loňského roku na brněnské konferenci Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP.

Slovo úvodem

Praktický lékař je odborník, nedejme si tu skutečnost vzít

MUDr. Mgr. Josef Kořenek CSc

Med. Pro Praxi 2006; 2: 55

Není divu, že jsme my praktičtí lékaři – rovněž specialisté na všeobecnou medicínu – těmito protichůdnými situacemi rozladěni. Nelíbí se nám stále malá ochota zdravotnického managementu chápat praktického lékaře jako odborníka. Přesto v sobě hledáme sílu k empatii a snažíme se pacienty přesvědčit, že jako administrativně „ne tolik uznávaní odborníci“ jsme pořád schopni dát našim nemocným hodně, a navíc tvořivým způsobem. My praktičtí lékaři víme o těžkostech a bolestných stavech našich nemocných hodně. Víme možná nejvíce také o jejich zranitelnosti a touze po vlídné péči. Můžeme tedy svým nemocným přinášet jak drobné, tak i...

Přehledové články

Kardiovaskulární prevence

MUDr. Michal Vrablík Ph.D

Med. Pro Praxi 2006; 2: 58-61

Kardiovaskulární prevence stále neztrácí na aktuálnosti. Kumulace výsledků klinických studií dala podnět k formulaci nových odborných doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Rozšířilo se spektrum nemocných, které považujeme za vysoce rizikové, změnil se systém určování rizika, byly určeny nové cílové hodnoty rizikových faktorů. Důraz je kladen na komplexní intervenci všech přítomných rizik s využitím všech farmakologických i nefarmakologických prostředků. Článek komentuje některé aspekty kardiovaskulární prevence z praktického hlediska.

Mukolytika - léky nejen proti kašli

prof. MUDr. Vítězslav Kolek DrSc

Med. Pro Praxi 2006; 2: 62-67

Práce se zabývá současným postavením různých skupin mukolytik v léčbě respiračních zánětů. Mukolytika lze rozdělit na léky potencující efekt surfaktantu (deriváty bromhexinu), thiolové látky štěpící SH skupiny mucinů a enzymatické působky. Kromě ovlivnění reologie hlenu jsou uvedeny základní účinky, jako je antioxidační, protizánětlivý a antibakteriální efekt. Práce zdůrazňuje současný význam mukolytik dle platných klinických doporučení léčby chronické obstrukční nemoci (CHOPN). Jsou komentovány nové multicentrické studie, které přinesly další zajímavé informace o ovlivnění CHOPN ve vztahu k počtu exacerbací, trvání symptomů a zlepšení plicních funkcí....

Vyšetření u tyreopatií v ordinaci praktického lékaře

MUDr. Hana Šarapatková

Med. Pro Praxi 2006; 2: 68-69

Onemocnění štítné žlázy patří k nejčastějším endokrinopatiím, pokud nepočítáme diabetes mellitus. V endokrinologických ordinacích nemocní s tyreopatiemi představují cca 80–90 % klientely. Podle některých údajů je potřebná dispenzarizace a léčba cca u 5 % populace, u žen středního a vyššího věku u 15–20 % populace. S ohledem na velký počet pacientů řeší problémy s diagnostikou a v některých případech i léčbou velmi často praktičtí lékaři. Právě oni při správně provedeném anamnestickém, klinickém a laboratorním vyšetření odesílají již cíleně nemocné s nově zjištěným onemocněním do odborných ambulancí. V článku jsem se zaměřila...

Péče o diabetika v ambulantní praxi

MUDr. Viera Žáčková

Med. Pro Praxi 2006; 2: 70-75

Diabetes mellitus (DM) patří mezi nejčastější metabolická onemocnění. Komplexní péče o diabetika vyžaduje spolupráci diabetologa s lékaři jiných odborností a vzhledem k narůstajícímu počtu pacientů lze očekávat, že péči o diabetiky zejména 2. typu budou ve větší míře zajišťovat ambulantní internisté a praktičtí lékaři. Tento článek shrnuje základní doporučení k dané problematice.

Doporučená očkování v dospělosti

MUDr. Petr Kümpel, MUDr. Marek Petráš

Med. Pro Praxi 2006; 2: 76-79

V předchozím sdělení jsme uvedli, že infekční choroby jsou i v jednadvacátém století, přes pokroky moderní medicíny, zodpovědné za jednu třetinu všech úmrtí ve světě. I v našich podmínkách se významně podílejí na morbiditě a mortalitě. Na rozdíl od většiny jiných závažných chorob je v případě vybraných infekčních nemocí možná velmi účinná ochrana v podobě aktivní imunizace. V případech, kde je riziko infekce zvláště vysoké či průběh nemoci těžký, je očkování povinné a hrazené. V ostatních případech lze hovořit o očkování doporučeném, vakcínu si hradí žadatel sám a ošetřující lékař by měl znát jeho indikace. Tato očkování nejsou upravena zákonem a zpravidla...

Mezioborové přehledy

Tenzní bolesti hlavy

MUDr. Jolana Marková

Med. Pro Praxi 2006; 2: 80-82

Tenzní bolesti hlavy (tension type headache, TTH) jsou častou primární bolestí hlavy, která někdy během života postihne většinu populace. Jako ostatní primární bolesti hlavy ani TTH neohrožují pacienta na životě, jsou však nepříjemné, snižují kvalitu života. Častá je komorbidita s depresí. Patogeneza není ještě zcela objasněna, předpokládá se účast jak periferních, tak i centrálních mechanizmů ve vzniku tenzní bolesti hlavy. Léčba jednoduchými analgetiky a nesteroidními antirevmatiky je u akutní bolesti hlavy většinou dostatečně účinná, v preventivní léčbě pak využíváme tricyklická antidepresiva nebo SSRI. Svůj význam má i léčba nefarmakologická.

Poruchy zraku v ordinaci praktického lékaře

MUDr. Klára Marešová Ph.D, MUDr. Marta Vidlářová

Med. Pro Praxi 2006; 2: 83-86

Poruchu zraku může vyvolat celá řada očních a některá celková onemocnění. V anamnéze se zaměřujeme na rychlost vzniku a délku trvání poruchy. Zjišťujeme, zda se jedná o jednostrannou či oboustrannou poruchu, zda se jedná o poruchu centrálního nebo periferního vidění a zda jsou přítomny doprovodné symptomy – bolest a zarudnutí oka. Zhoršené vidění doprovázené bolestí oka mohou vyvolat spojivkové afekce, záněty rohovky a duhovky, akutní glaukomový záchvat a zánět zrakového nervu. Zhoršené vidění, které není doprovázené bolestivostí oka, dělíme ve článku pro lepší přehlednost podle rychlosti nástupu poruchy vidění. Velmi rychlá ztráta zraku nastane...

Akutní psychotický stav v ordinaci praktického lékaře

MUDr. Pavel Fridrich

Med. Pro Praxi 2006; 2: 87-89

Akutní psychotický stav je závažnou duševní poruchou potenciálně nebezpečnou pro pacienta i jeho okolí. Etiologicky může vzniknout na podkladě endogenních psychóz, jako jsou schizofrenie či bipolární afektivní porucha, následkem užívání návykových látek, jako jsou halucinogeny, psychostimulancia či kanabinoidy, či v důsledku organického onemocnění mozku, celkového somatického onemocnění nebo iatrogenně po podání některých farmak. Úlohou praktického lékaře je odebrat anamnestická data, provést fyzikální vyšetření, ordinovat základní laboratorní odběry a zajistit psychiatrické vyšetření. V případě nespolupráce pacienta, který ohrožuje sebe či okolí,...

Ve zkratce

Terapie virových bradavic

MUDr. Richard Berger

Med. Pro Praxi 2006; 2: 90-92

Virové bradavice jsou infekčním onemocněním, které vyvolávají karyotropní humánní papilomaviry (HPV). Mohou se přenášet přímým kontaktem s nemocným člověkem, nepřímo prostřednictvím kontaminovaných předmětů a konečně autoinokulací. Špičaté kondylomy – anogenitální bradavice patří k nejčastějším sexuálně přenosným chorobám (2, 5, 8, 11, 13). Klinická diagnóza virových bradavic nečiní zpravidla potíže. Terapie může být ovšem svízelná a terapeut musí vzít v úvahu celou řadu faktorů.

Léčba infekcí močového traktu

doc. MUDr. Milan Kolář PhD

Med. Pro Praxi 2006; 2: 93

Významnou součástí diagnostiky infekcí močových cest je bakteriologické vyšetření moče s kvantifikací mikrobiálního nálezu

Právní problematika

Co dělat, když pojišťovna dluží

Mgr. Irena Lazurová

Med. Pro Praxi 2006; 2: 97-98

Článek poskytuje informace o způsobech, jak řešit pohledávky zdravotnických zařízení za zdravotními pojišťovnami. Podává rovněž, jaká jsou úskalí a náklady případných soudních sporů s pojišťovnami.


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.