Medicína pro praxi, 2006, číslo 3

reklama

Přehledové články

Průjem

MUDr. Karel Lukáš CSc

Med. Pro Praxi 2006; 3: 106-110

Dohodnutá definice průjmu zní – více jak tři řídké stolice za den. Je označován jako akutní při trvání do 2 týdnů a jako chronický, trvá-li déle než 4 týdny. Chronický průjem se vyskytuje asi u 5 % obyvatelstva. Dle etiologie je klasifikován jako osmotický, sekreční, strukturální, ze zvýšené filtrace a z alterované motility. Nejčastější akutní průjem je infekční a nejčastější chronický průjem je funkční (dráždivý tračník). V diagnóze je kromě vyšetření zásadně důležitá anamnéza. Akutní průjem je ve valné většině případů „self-limited“ a příčina se obvykle nestačí zjistit. U chronického průjmu je vyšetřování obtížné a zdlouhavé. Léčba...

Domácí měření krevního tlaku

MUDr. Jan Peleška CSc

Med. Pro Praxi 2006; 3: 111-114

Technický pokrok umožnil velký rozmach domácího měření krevního tlaku (TK) s použitím doporučovaných oscilometrických přístrojů s manžetou na paži i nedoporučovaných zápěsťových přístrojů na úkor dříve používaných rtuťových a aneroidových tonometrů. I když je oscilometrické měření TK v prezentovaném srovnání daleko snazší než auskultační metoda, je instruktáž a zacvičení pacienta lékařem potřeba včetně doporučení nákupu validovaného tonometru. Jen tak naměří pacient spolehlivé hodnoty TK důležité pro diagnostiku i léčbu hypertenze. Svou spoluúčastí ušetří lékaři čas na činnosti, ve kterých je nezastupitelný.

Očkování před cestou do zahraničí

MUDr. Petr Kümpel, MUDr. Marek Petráš

Med. Pro Praxi 2006; 3: 115-117

V posledních 100 letech se dostupnost nejrůznějších koutů světa zkrátila z několika týdnů na několik hodin. Cestování je trendem současné doby a cestovní ruch ve vyspělých i rozvojových krajích roste nebývalým tempem. Zatímco před půl stoletím po světě cestovalo ročně 20–30 milionů lidí, na počátku 21. století je to již více než 700 milionů osob a toto číslo se má v budoucích 10–20 letech zdvojnásobit. Přitom stále častějším cílem cest jsou exotické, mnohdy rozvojové země, země se zcela odlišným klimatem, hygienickým standardem, spektrem infekčních nemocí a jejich přenašečů. Možná, že řadě problémů s cestováním zamezit nelze, ale mnoha...

Výživa ve stáří

prof. MUDr. Hana Kubešová CSc, doc. MUDr. Pavel Weber CSc, MUDr. Vlasta Polcarová

Med. Pro Praxi 2006; 3: 118-123

V přehledném článku jsou zdůrazněny základní změny gastrointestinálního traktu ve stáří – změny dentice, dutiny ústní, dalších etáží trávicího traktu, dále nejčastější režimové odchylky a sociální vlivy, které mohou mít vliv na stav výživy starších nemocných. Pozornost je věnována roli jednotlivých složek potravy, vitaminů, minerálů a mikronutrientů a také jednomu ze zásadních vlivů na celkový stav starších nemocných – hydrataci. Ve druhé – empirické části jsou publikovány výsledky studie provedené na 200 členném souboru geriatrických pacientů průměrného věku 74 let, jejichž kognitivní funkce dovolovaly absolvovat řízený rozhovor....

Léčba syndromu obstrukční spánkové apnoe

MUDr. Vratislav Sedlák, MUDr. Vladimír Koblížek, MUDr. Miroslav Lánský

Med. Pro Praxi 2006; 3: 124-128

Syndrom obstrukční spánkové apnoe (OSA) je soubor příznaků a chorobných stavů, které vznikají na základě opakovaných apnoických pauz a/nebo hypopnoí během spánku. Nebezpečí neléčeného syndromu OSA spočívá ve zvýšené morbiditě a mortalitě neléčených pacientů. Diagnostickou metodou volby je polysomnografie zaznamenávající i videosignál a EEG během spánku, screeningovou metodou je jednodušší polygrafie. Vhodný léčebný postup je zvolen dle závažnosti syndromu spánkové apnoe. Obecně lze většině nemocných doporučit režimová opatření (nekouřit, racionální dieta s redukcí nadváhy, zákaz alkoholu na noc apod.). U pacientů s ronchopatií lze použít ortodontická...

Mezioborové přehledy

Mykózy kůže a nehtů

MUDr. Ivana Kuklová CSc

Med. Pro Praxi 2006; 3: 129-131

Je uveden přehled nejčastějších dermatofytóz, kandidóz, onychomykóz a povrchových mykóz, se kterými se setkáváme v ordinacích kožních a praktických lékařů. Je popsána jejich diagnostika, klinický obraz, možnosti terapie a prevence.

Nemoci ženského močového traktu z pohledu urogynekologa

MUDr. Jan Miklica

Med. Pro Praxi 2006; 3: 132-134

Etiologie močové inkontinence a infekce dolních močových cest je multifaktoriální, často se vyskytuje současně a obě nemoci mají velmi podobné projevy. Mezi ně patří polakisurie, nykturie, dysurie, suprapubická bolest s urgencí a urgentní inkontinence. Dle literárních údajů se močová inkontinence vyskytuje u 20–30 % žen a různé formy močové infekce v podobném procentu. Velmi důležitá je odpovídající diagnostika onemocnění a tomu odpovídající kauzální léčba. V případě močové inkontinence preferujeme komplexní přístup a individuální plán léčby podle typu inkontinence, u močových infekcí cílenou antimikrobiální léčbu.

Deprese a úzkost v ambulanci praktického lékaře

MUDr. Igor Průša

Med. Pro Praxi 2006; 3: 136-139

Deprese je dnes často diskutovaným tématem. Je mezi duševními poruchami první závažnou poruchou, ze které je snímáno stigma duševní poruchy označující jejího nositele a vytěsňující jej ze společenství „normálních“ lidí. Pozornost je depresi věnována samozřejmě plným právem. Výmluvné jsou již epidemiologické ukazatele. Seriozní odhady hovoří o tom, že klinicky významnou epizodu deprese prodělá za život až pětina lidí. Podle DSM-III (Diagnostický a statistický manuál Americké psychiatrické asociace) je celoživotní prevalence depresivní poruchy 5–12 % mužů a 9–26 % žen. Prevalence deprese je 2,3–3,2 % u mužů...

Screening aneuryzmatu abdominální aorty u praktického lékaře

MUDr. Jiří Moláček, Vladislav Třeška

Med. Pro Praxi 2006; 3: 140-142

Autoři diskutují důležitou roli praktického lékaře v procesu aktivního pátrání po diagnóze aneuryzmatu abdominální aorty zejména u mužů nad 60 let s ischemickou chorobou srdeční a s projevy ischemické choroby dolních končetin. Časná a správná diagnóza přispěje k elektivní terapii s mnohonásobně vyšší úspěšností, než mají urgentní případy s rupturou AAA. Autoři diskutují důležitou roli praktického lékaře v procesu aktivního pátrání po diagnóze aneuryzmatu abdominální aorty zejména u mužů nad 60 let s ischemickou chorobou srdeční a s projevy ischemické choroby dolních končetin. Časná a správná diagnóza přispěje k elektivní terapii s mnohonásobně vyšší...

Sdělení z praxe

ViaTromb Forte Spray Gel - novinka v terapii komplikací chronické žilní insuficience

MUDr. Zuzana Vykutilová, MUDr. Sandra Vykutilová

Med. Pro Praxi 2006; 3: 146-147

Autorky ve svém článku shrnují podstatu problematiky chronické venozní insuficience, její komplikace a zásady komplexní terapie. Zaměřují se především na lokální použití heparinů v nové galenické formě liposomálního spraygelu, který usnadňuje transepidermální průnik. Tyto poznatky jsou ověřeny studiemi a potvrzeny jak ultrasonograficky, tak měřením změn endoteliální aktivity (EA) po acetylcholinové iontoforeze měřené pomocí kalibrované fotopletysmografie. Dále shrnují diagnózy, které jsou indikovány k této lokální terapii s vhodným terapeutickým schématem. Opakovaně zdůrazňují komplexní přístup a průběžné hodnocení efektu léčby s její eventuální úpravou...

Informace a komentáře

Fórum praktiků znělo unisono

Mgr. Iva Daňková

Med. Pro Praxi 2006; 3: 148

Společnou řeč v přínosných diskuzích dokázalo najít na šest set padesát praktických lékařů s přednášejícími vybraných specializací vnitřního lékařství. Prokázal to již čtvrtý ročník kongresu Medicína pro praxi, který se konal v Kongresovém centru Praha ve dnech 6.–7. dubna 2006.

Kongres praktických lékařů a sester přivítala květinami ozdobená Olomouc

Mgr. Iva Daňková

Med. Pro Praxi 2006; 3: 149

Na úspěšnou akci v Praze navázal o 14 dní později (20.–21. dubna 2006) kongres Medicína pro praxi v Olomouci. Díky atraktivnímu programu, osobnostem v řadách aktivních účastníků a finanční podpoře generálního sponzora KRKA, hlavním partnerům Aliud Stada a Grünenthal a dalším vystavujícím farmaceutickým firmám, se pořádající společnosti Solen podařilo oslovit přes šest set poznatků chtivých lékařů a sester.

Farmakologický profil

Trazodon v léčbě deprese s úzkostí a nespavosti

prof. MUDr. Eva Češková CSc

Med. Pro Praxi 2006; 3: 143-145

V současné době máme k dispozici specifická antidepresiva, selektivně ovlivňující dostupnost základních monoaminových neurotransmiterů spojovaných s depresí. Důraz na znalost mechanizmu účinku a zavedení nových galenických forem obnovily zájem o některé starší preparáty včetně trazodonu. Trazodon je specifické serotonergní antidepresivum charakterizované mírnou inhibicí zpětného vychytávání serotononinu a silnou blokádou serotoninových receptorů typu 5-HT 2A. Kromě antidepresivního působení má anxiolytické vlastnosti a pozitivně ovlivňuje poruchy spánku včetně úpravy spánkové architektury. Výhodné je, že nepůsobí sexuální dysfunkce. Tyto jeho vlastnosti...


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.