Medicína pro praxi, 2006, číslo 4

reklama

Přehledové články

Současné možnosti léčby virové hepatitidy C

MUDr. Luděk Rožnovský CSc

Med. Pro Praxi 2006; 4: 160-163

Infekce virem hepatitidy C (HCV) představuje v České republice závažný zdravotnický problém. Přispívá k tomu nedostupnost vakcinace proti HCV, narůstající počet pacientů s pokročilou formou jaterního onemocnění, kteří byli infikováni před několika desítkami let, ale i zvyšující se počet mladistvých uživatelů drog s nově diagnostikovanou infekcí. Zmíněné nepříznivé trendy může ovlivnit protivirová léčba pacientů infikovaných HCV. Protivirové preparáty zahrnují interferon alfa (IFN), pegylovaný interferon alfa (PEG-IFN) a ribavirin. Při léčbě pacientů s chronickou hepatitidou C a méně pokročilou jaterní cirhózou se užívá většinou kombinace PEG-IFN...

Současný pohled na nemocného se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem

prof. MUDr. Jiří Vítovec CSc, prof. MUDr. Jindřich Špinar CSc

Med. Pro Praxi 2006; 4: 164-167

Je podán přehled postupů v primární péči u vysoce rizikových nemocných a v sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění s rizikem vzniku či recidiv postižení srdečně-cévní soustavy. Kromě nefarmakologických postupů je zdůrazněna farmakologická léčba: inhibitory systému renin-angiotenzin – ACE inhibitory a sartany, betablokátory, antiagregační léčba kyselinou acetylosalicylovou s clopidogrelem a podání statinů.

Diabetes mellitus a hypertenze

MUDr. Erik Hollay, MUDr. Pavlína Piťhová, doc. MUDr. Milan Kvapil CSc

Med. Pro Praxi 2006; 4: 169-171

Arteriální hypertenze je vzhledem k vysoké prevalenci ve vyspělých zemích stále aktuálním problémem. Je považována za jednu ze součástí metabolického syndromu a patří k  nejzávažnějším rizikovým faktorům kardiovaskulární morbidity a mortality. V tomto článku se autoři pokoušejí o shrnutí postupů k léčbě arteriální hypertenze u diabetiků v souvislosti s výstupy provedených studií.

Klíšťová meningoencefalitida v ordinaci praktického lékaře

MUDr. Jana Kleinerová

Med. Pro Praxi 2006; 4: 172-174

Encefalitidy a meningoencefalitidy jsou zánětlivá onemocnění centrálního nervového systému vyvolávané většinou viry. Klinický obraz onemocnění se projevuje od velmi lehkého až po velmi závažný průběh a i letální konec. Ve svém článku jsem spíše chtěla upozornit především na klíšťovou meningoencefalitidu a očkování.

Tyreotoxikóza a vliv tyreoidálních hormonů na kostní tkáň

MUDr. Karel Starý, MUDr. Vítězslav Ruber, MUDr. Milan Dastych jr

Med. Pro Praxi 2006; 4: 175-176

Tyreotoxikóza je časté onemocnění štítné žlázy s prevalencí 27/1000 žen a 1,6–2,3/1000 mužů. Kromě běžného vlivu na metabolizmus nemocného má nepříznivý vliv i na kvalitu kostní hmoty. Popsaný případ prezentuje vyšší riziko fraktury u pacientů s chronicky dekompenzovanou tyreotoxikózou a to zejména při kumulaci dalších rizikových faktorů.

Mezioborové přehledy

Užití nesteroidních antirevmatik v léčbě bolestí hlavy tenzního typu

MUDr. Jiří Mastík

Med. Pro Praxi 2006; 4: 177-179

Tenzní bolesti hlavy (TTH z angl. tension-type headache) řadíme mezi primární bolesti hlavy. Jsou nejčastějším typem bolestí hlavy vůbec. Rozeznáváme epizodickou, častou epizodickou a chronickou TTH. Zejména chronická TTH s frekvencí bolestí obden až denně bývá často farmakorezistentní. Léčba TTH je 1. profylaktická, kdy používáme jednak nejrůznější nefarmakologické postupy, jednak antidepresiva, valproáty a clonazepam, a 2. akutní, kde vedle jednoduchých a kombinovaných analgetik často používáme nesteroidní antirevmatika (NSA). Přednost dáváme lékům s rychlým nástupem účinku a preparátům s relativně nižším výskytem nežádoucích účinků, z nichž k nejobávanějším...

Pohled na pacienta vyššího věku

MUDr. Iva Holmerová Ph.D, Mgr. Martina Rokosová, MUDr. Hana Vaňková

Med. Pro Praxi 2006; 4: 180-183

Česká republika představuje zatím jednu z relativně mladých zemí Evropské unie. Tato situace se však bude velmi rychle měnit a populace České republiky se stane během několika desetiletí naopak jednou z nejstarších. Kvalita života ve stáří je výslednicí mnoha faktorů, které souvisejí s člověkem samotným, jeho zdravím i s prostředím, které jej obklopuje. Abychom si mohli učinit ucelený obraz o stavu a současné situaci geriatrického pacienta, používáme některé škály a dotazníky, které jsou v následujícím příspěvku popsány.

Farmakologická léčba stresové inkontinence

MUDr. Jan Krhut

Med. Pro Praxi 2006; 4: 184-186

Inkontinence moči patří k nejčastějším zdravotním problémům, kterým trpí podle posledních odhadů asi 25 % dospělé ženské populace. Zatímco léčba hyperaktivního měchýře je tradičně doménou farmakoterapie, v léčbě stresové inkontinence hraje medikamentózní terapie jen vedlejší roli. Možnosti klinického využití preparátů s alfa-adrenergním účinkem je limitováno závažnými nežádoucími systémovými účinky. Poslední poznatky z fyziologie a patofyziologie nervového řízení funkce uzávěrového aparátu však naznačují možnosti uplatnění farmakoterapie i v této oblasti.

Thrombophlebitis superficialis v ambulanci praktického lékaře

MUDr. Zuzana Navrátilová Ph.D

Med. Pro Praxi 2006; 4: 188-189

Povrchová tromboflebitida (thrombophlebitis superficialis – TS) byla donedávna považována za benigní onemocnění, často se vyskytující na terénu varikózně změněných žil. Správná diagnostika a adekvátní a včasně zahájená terapie může v mnoha případech vést k rychlému ústupu potíží. Naopak TS kmenových žil v blízkosti perforátorů bérce a safenofemorální a safenopopliteální junkce představují zvýšené riziko rozvoje hluboké žilní trombózy a plicní embolie.

Sdělení z praxe

Cílená antibiotická terapie - Zkušenosti se stanovením kvantitativního CRP vyšetření u pacientů s horečkou

MUDr. Renáta Růžková

Med. Pro Praxi 2006; 4: 191-193

Téměř pětileté zkušenosti s vyšetřením CRP v ordinaci PLDD prokázaly ohromný význam přístroje QuikRead firmy Orion Diagnostica při každodenním rozhodování v péči o akutně nemocné pacienty. Vyšetření CRP z kapky kapilární krve s výsledkem do pěti minut přímo v ordinaci zajistí individuální šetrný přístup k pacientovi. Při rychlé diagnostice vysokých zánětlivých parametrů umožní vyšetření nasadit ATB cíleně. Naopak při nízkých hodnotách CRP vyšetření umožní lékaři vyčkat s podáním ATB i při zdánlivě závažných stavech. Lékař se o léčbě antibiotiky rozhoduje až dle rozvoje klinického stavu, může monitorovat zánětlivé parametry v průběhu onemocnění. Výhodou...

Možnosti léčení chronické žilní insuficience s využitím gelů s vyšší koncentrací heparinu

MUDr. Jan Marušiak Ph.D

Med. Pro Praxi 2006; 4: 194-196

Chronická žilní insuficience je závažné onemocnění, postihující zejména osoby středního a vyššího věku. Možnosti terapie jsou zaměřeny na potlačování projevů tohoto onemocnění a prevenci jeho komplikací. Vedle chirurgické léčby se významně uplatňuje také terapie medikamentózní, zahrnující i gelová externa s vyšší koncentrací heparinu. Společně s kompresivní terapií, režimovými opatřeními a důslednou edukací pacienta jsou významnou součástí léčby a své uplatnění nacházejí i v případech po provedené sklerotizaci povrchních žil.

Vyšetřovací metody

Význam gastroskopie pro dnešní praxi

MUDr. Zdeněk Beneš CSc, prof. MUDr. Aleš Hep CSc

Med. Pro Praxi 2006; 4: 197-198

Gastroskopie je endoskopické vyšetření, které slouží k přesné diagnostice onemocnění horní části trávicí trubice. Velkou výhodou oproti rentgenovým metodám je možnost biopsie ze slizničních procesů horní části trávicího traktu, což vede k jejich přesnější verifikaci. Do praxe jsou zaváděny techniky jako tzv. chromoendoskopie, zvětšovací endoskopie, endoskopie s Narrow Band Imaging (NBI) či mikroskopická endoskopie, které dovolují detailněji zobrazit sliznici. Vedle diagnostické endoskopie se často užívá i gastroskopie terapeutická, která umožňuje např. stavět krvácení z horního GIT, provádění polypektomií, mukosektomií, dilatací stenóz apod.

Pro sestry

Co brání lékařům používat terapeutické materiály?

Markéta Koutná

Med. Pro Praxi 2006; 4: 199-200

Způsob hojení ran fyziologickým způsobem se u nás snaží prosadit více než 10 let. Nové názory a trendy se poprvé objevily v devadesátých letech s příchodem zahraničních firem, které ve své široké nabídce mají i takzvané terapeutické obvazy. Tím, že tyto materiály byly pro nás zdravotníky tehdy opravdu něčím novým, brzy si získaly název moderní obvazy. Takový zavádějící termín je však z obecného hlediska nesprávný, neboť ve světě pod pojmem moderní přístupy, moderní materiály je rozuměno spíše bio inženýrství s použitím umělých náhrad kůže, užití růstových faktorů a dalších možností.

Manipulace s biologickým materiálem

MUDr. Rastislav Maďar Ph.D, RNDr. Renata Podstatová

Med. Pro Praxi 2006; 4: 201-202

Správná manipulace s biologickým materiálem je významným faktorem nejenom ve snaze o co nejpřesnější mikrobiologickou diagnostiku vedoucí k včasné a cílené terapii, ale i z hlediska prevence nozokomiálních a profesionálních nákaz. Krev i jiné druhy biologického materiálu mohou být vehikulem přenosu významných, potenciálně život ohrožujících infekčních nemocí jako např. virová hepatitida B a C nebo HIV infekce. Důležité je, aby při odběru a následné manipulaci nedošlo ke kontaminaci materiálu, prostředí ani zdravotnického personálu. S biologickým materiálem je vždy nutno nakládat jako s infekčním. Transport materiálu ke kultivačnímu vyšetření má být...


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.