Medicína pro praxi, 2006, číslo 5

reklama

Slovo úvodem

Žijeme v normální společnosti?

MUDr. Eva Králíková CSc

Med. Pro Praxi 2006; 5: 207

Přehledové články

Zácpa

doc. MUDr. Václav Jirásek CSc

Med. Pro Praxi 2006; 5: 210-213

V přehledném článku jsou probrány definice, patogeneze, klasifikace, klinické formy, příčiny, diagnostika a konzervativní i chirurgická léčba zácpy.

Moderní přístup k infekcím dolních dýchacích cest u dospělých

MUDr. Norbert Pauk

Med. Pro Praxi 2006; 5: 214-216

Článek sumarizuje moderní praktický přístup k diagnostice a léčbě infekcí dolních dýchacích cest u dospělých. Podrobněji je studována otázka komunitních pneumonií (CAP) a exacerbace chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN).

Včasný záchyt a management onemocnění prsu - doporučený postup pro praktické lékaře

MUDr. Zuzana Miškovská

Med. Pro Praxi 2006; 5: 218-221

Úkolem praktiků a jejich sester je podílet se na zajištění maximální účasti cílové skupiny žen v ČR na preventivním mamografickém vyšetřování bezpříznakových žen. Dále je nutností zahájit a podporovat edukaci laiků v oblasti onkologické prevence a včasné onkologické detekce, a to ve spolupráci se zdravotními sestrami, a snažit se prolomit celospolečenskou psychologickou bariéru proti přijímání onkologické diagnózy.

Mezioborové přehledy

Infekce urogenitálního traktu

MUDr. Zbyněk Veselský Ph.D

Med. Pro Praxi 2006; 5: 222-225

Infekce močových cest jsou spolu s infekcí respiračního a zažívacího traktu nejčastější infekční choroby vůbec. Zastoupením v populaci se jednotlivé onemocnění významně liší, stejně jako názory na správnou terapii uroinfekcí. Infekce urogenitálního traktu (UGT) lze dělit podle řady hledisek: etiologického agens, prostředí vzniku, přítomnosti komplikujícího onemocnění, dle časového průběhu, závažnosti postižení pacienta apod. Pro běžnou klinickou praxi je zásadní rozlišit, zda nemocný trpí infekcí horních, nebo dolních močových cest, zda jde o stav sobstrukcí a zda je nemocného nutné hospitalizovat. U infekcí genitálu je nutno rozhodnout o riziku pohlavního...

DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA KOŽNÍCH CHOROB NA OBLIČEJI

doc. MUDr. Marie Viktorinová CSc

Med. Pro Praxi 2006; 5: 226-234

Je uveden přehled klinického obrazu častěji se vyskytujících akutních a chronických kožních chorob v oblasti obličeje, se kterými se může ve své ordinaci setkat praktický lékař, jejich léčba a diferenciální diagnostika. Důraz je kladen na klinické symptomy a vyvolávající příčiny angioedému, dermatitidy kontaktní, atopické a seboroické, různých dermatóz vyvolaných nebo zhoršovaných UV zářením, herpetických kožních infekcí, pyodermií, akné, rosacey, periorální dermatitidy a pigmentací v obličeji.

Radikulární a pseudoradikulární bolesti dolních končetin - praktické zkušenosti z diagnostiky a léčby

MUDr. Petr Mečíř

Med. Pro Praxi 2006; 5: 236-240

Na základě osobních zkušeností článek pojednává o projekčních bolestech do dolních končetin a jejich nejčastějších příčinách s ohledem na radikulární a pseudoradikulární původ. Důraz je kladen na komplexní pohled na pacienta včetně anamnestických údajů, objektivního nálezu a výsledků pomocných vyšetření. Snahou je podat ucelený pohled na nejčastější diferenciálně diagnostické problémy a kombinace klinických obrazů strukturálních a funkčních příčin potíží. Na podkladě osobních zkušeností je podán co možná nejjednodušší algoritmus diagnostiky a léčby kořenových postižení ve vazbě na klasifikaci podle fází postižení s cílem racionálního diagnostického...

Deprese v seniu

MUDr. Hana Drástová, MUDr. Richard Krombholz

Med. Pro Praxi 2006; 5: 241-243

V článku se autoři věnují problematice depresivních onemocnění ve stáří. Článek se zaměřuje na zvláštnosti klinického obrazu těchto poruch, jejich etiologii, terapii a důraz klade na diagnostiku a diferenciální diagnostiku. Je určen pro orientaci v dané problematice zejména lékařů nepsychiatrů i s upozorněním na možná úskalí léčby.

Sdělení z praxe

Kognitivně-behaviorální přístup k terapii obezity aplikovaný v kurzech snižování nadváhy v České republice

PhDr. Iva Málková

Med. Pro Praxi 2006; 5: 244-246

Obezita je definována jako zvýšené množství tukové tkáně. Obezitu je však třeba pojímat komplexněji, není to jen porucha týkající se nevhodného složení těla, ale je to též odlišnost kognicí a emocí obézních, kteří často v důsledku černobílého myšlení prožijí život „ve jménu hubnutí“. Při terapii obezity je tedy důležité brát v úvahu i hledisko psychologické a jedním z nejefektivnějších psychoterapeutických přístupů k terapii obezity je směr kognitivně behaviorální, vycházející z širšího pojetí teorie učení. Výsledkem procesu učení není pouhé osvojování si vědomostí, ale také změny v chování, myšlení a emocích. Reakce vznikající učením...

Psychiatrické příznaky mohou být způsobené nekonvulzivním epileptickým statem

doc. MUDr. Jiří Hovorka CSc, MUDr. Michal Bajaček, MUDr. Tomáš Nežádal, MUDr. Markéta Jaricadisová, MUDr. Erik Herman

Med. Pro Praxi 2006; 5: 247-250

V naší práci uvádíme základní klinickou charakteristiku nekonvulzivního epileptického statu (NCSE). Upozorňujeme na nejčastější potenciální diferenciálně diagnostické problémy NCSE v psychiatrii, zvláště ve vztahu k deliriu. Prezentovány jsou vlastní kazuistiky NCSE.

Právní problematika

Na co se lékaři ptají aneb co vás trápí a zajímá v právní oblasti?

Mgr. Ing. Lukáš Prudil Ph.D

Med. Pro Praxi 2006; 5: 253-254

V první polovině letošního roku jsem se zúčastnil řady seminářů, které byly věnovány právní problematice ve zdravotnictví, zejména pak vztahům lékař a pacient, lékař a kolegové a lékař a zdravotní pojišťovny. V následujícím příspěvku se pokusím shrnout nejčastější otázky, které zazněly i na semináři Medicína a právo – aktuální otázky, a uvést alespoň stručný výklad dané problematiky.

Pro sestry

Celoživotní vzdělávání sester a kreditní systém

Mgr. Dana Jurásková MBA

Med. Pro Praxi 2006; 5: 251

Základní principy každého povolání jsou zakotveny v koncepci oboru. Pro výkon povolání všeobecných sester je takovým dokumentem koncepce ošetřovatelství. Její obsah i v původní verzi z roku 1998 je nadčasovým a dosud nenaplněným. Pro splnění všech rolí sester při poskytování péče zdravým i nemocným je potřeba odborníků, kteří dělají své povolání nejen s láskou ale i s odborností. Pro plnění role ošetřovatele, arbitra, edukátora i těch dalších rolí potřebujeme být ve svém oboru vzdělané. Z těchto důvodů je celoživotní vzdělávání sester naprosto nezbytné.

Medicína s úsměvem

Poznatky starých Egypťanov o tehotenstve

doc. PhDr. Ivica Gulášová Ph.D

Med. Pro Praxi 2006; 5: 252

Autorka popisuje poznatky a predstavy starých Egypťanov o počatí, tehotenstve a jeho priebehu. Uvádza testy na zistenie tehotenstva, testy na určenie pohlavia počatého plodu. Pomerne málo informácií sa zachovalo o poznatkoch ohľadne komplikovaných tehotenstiev. Ďalej autorka uvádza, že na tehotnú ženu v starom Egypte sa nevzťahovali žiadne osobitné privilégia, pracovala až do času blížiaceho sa pôrodu. I v starom Egypte sa vykonávali potraty a tiež poznali ako zabrániť blížiacemu sa potratu. Staré Egypťanky sa zaujímali o krásu svojho tela i v období tehotnosti, čomu nasvedčuje i preventívne potieranie kože brucha vybranými olejmi, ako ochranu pred...


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.