Medicína pro praxi, 2006, číslo 6

reklama

Slovo úvodem

Vánoce v odstínech červené

Mgr. Hana Reichelová

Med. Pro Praxi 2006; 6: 259

Přehledové články

Problematika nemocí z povolání v praxi praktického lékaře

prof. MUDr. Petr Brhel CSc

Med. Pro Praxi 2006; 6: 264-267

Autor upozorňuje na aktuální problematiku nemocí z povolání v České republice. V roce 2005 bylo uznáno 1 340 nemocí z povolání. Převažovaly profesní periferní neuropatie horních končetin typu úžinových syndromů, zejména syndrom karpálního tunelu, dále profesní kontaktní alergický ekzém a svrab. V práci jsou nastíněny zásady úspěšné spolupráce praktických lékařů se středisky nemocí z povolání.

Hypolipidemická léčba a metabolický syndrom

MUDr. Tomáš Štulc

Med. Pro Praxi 2006; 6: 268-271

Metabolický syndrom se v posledních letech celosvětově stává závažným zdravotním problémem. Jeho hlavními složkami jsou inzulinová rezistence (často provázená poruchou glukózové tolerance nebo diabetem 2. typu), dyslipidemie, arteriální hypertenze a centrální (abdominální) obezita. Závažnost metabolického syndromu spočívá v tom, že se vyskytuje velmi často a velmi výrazně zvyšuje riziko kardiovaskulárních chorob. Jedním z hlavních faktorů, které se na tomto zvýšení rizika podílejí, jsou dyslipidemie, především specifická dyslipidemie metabolického syndromu. Proto je léčba dyslipidemií důležitou součástí léčby pacientů s metabolickým syndromem. Z dostupných...

Antibiotická léčba bakteriálních zánětů plic

doc. MUDr. Milan Kolář PhD

Med. Pro Praxi 2006; 6: 272-275

V předloženém sdělení jsou formulovány terapeutické přístupy k pacientům s bakteriálními záněty plic v nemocničním i komunitním prostředí.

LYMFEDÉM KONČETIN V ORDINACI PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

prof. MUDr. Karel Benda DrSc

Med. Pro Praxi 2006; 6: 276-279

Článek informuje o současné koncepci problematiky lymfedému končetin (etiologie, patofyziologie, diagnostika, léčba, prevence). Oslovuje především praktické lékaře, ale i zdravotníky všech specializací setkávajícíCH se s problematikou „oteklých končetin“. Zdůrazňuje zásadní význam kvalifikované interdisciplinární spolupráce pro prevenci, včasnou diagnostiku a racionální léčbu lymfedému na specializovaných pracovištích (lymfocentra), následnou udržovací léčbu v domácím prostředí, prevenci komplikací a zhoršení klinického stavu lymfedematiků. Uvádí charakteristiku onemocnění, zásady komplexní péče o nemocné a specifikuje význam spolupráce...

Mezioborové přehledy

Diferenciální diagnostika hyperosmolárních otoků dolních končetin

MUDr. Zuzana Navrátilová Ph.D

Med. Pro Praxi 2006; 6: 281-283

Hyperosmolární otoky jsou charakteristické nadbytkem bílkoviny a vody v interstitiu, často bývají provázené zánětlivými reakcemi v oblasti podkoží. Do skupiny lymfatických (hyperosmolárních) otoků zahrnujeme podle etiologie lymfedém, flebedém a lipedém. Lymfedém je podmíněn většinou snížením transportní kapacity mízního systému nebo blokádou toku lymfy. Flebedém vzniká díky zvýšené nabídce lymfy při zvýšené kapilární filtraci na podkladě chronické venózní insuficience (CVI). Lipedém je podmíněn ztížením odtoku lymfy při blokádě odvodných lymfatik zbytnělou tukovou tkání. Výše uvedené typy otoků mají svůj typický klinický obraz, v některých případech...

Současné možnosti léčby hemoroidální nemoci

MUDr. Zbyněk Jech

Med. Pro Praxi 2006; 6: 284-287

Hemoroidální nemoc (HN) je ve vyspělých státech nejčastějším benigním onemocněním anorekta. Předpokladem úspěšné léčby HN je normalizace anatomických a fyziologických poměrů anorekta s následným vymizením příznaků. Optimální léčebná metoda je volena podle rozsahu postižení hemoroidů. Semiinvazivní a operační metody používané k léčbě HN, doplněné v posledních letech o dopplerem navigovanou ligaci hemoroidálních arterií a staplerovou hemoroidopexi, umožňují při správném provedení efektivní a bezpečnou léčbu HN provázenou minimem bolesti a nízkým počtem závažných komplikací.

Infekce ústní sliznice

MUDr. Romana Ivančaková CSc, doc. MUDr. Radovan Slezák CSc

Med. Pro Praxi 2006; 6: 288-290

Infekční nemoci ústní sliznice mají různý původ, průběh, prognózu. Setkáváme se s nimi ve všech věkových kategoriích, postihují jedince celkově zdravé i jedince disponované ke vzniku oportunních infekcí. Akutní průběh virových stomatitid, zejména primární herpetické gingivostomatitidy, jež je nejčastější formou klinicky manifestní primoinfekce vyvolané herpes simplex virem, je relativně často důvodem k neoprávněnému podávání antibiotik v dětském věku. Diagnóza „aftózní stomatitidy“, jež je v rámci oboru orální medicíny jen synonymem pro chorobu ústní sliznice nejasného původu označovanou častěji pojmem recidivující afty, není dnes již...

Má vyšetření PSA stále význam při vyhledávání karcinomu prostaty?

doc. MUDr. Vladimír Študent Ph.D, MUDr. Michal Grepl, MUDr. Milan Král, MUDr. Igor Hartmann

Med. Pro Praxi 2006; 6: 291-293

Přestože se v ČR dosud neprovádí standardizovaný screening karcinomu prostaty (CaP), je toto onemocnění druhou nejčastější malignitou u mužů nad 50 let. Jednou z možností vyhledávání časných stadií CaP je vyšetření PSA (prostatický specifický antigen). Hodnotu celkového PSA je vhodné hodnotit v kontextu věkově specifického PSA, doplnit využitím poměru FPSA/PSA, tzn. PSA-V eventuálně PSA-DT.

Sdělení z praxe

ASOCIACE ALOPECIA AREATA S AUTOIMUNITNÍ TYREOIDITIDOU U 17LETÉ DÍVKY

MUDr. Veronika Cirmanová, prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka DrSc

Med. Pro Praxi 2006; 6: 294-295

Alopecia areata (AA) je onemocnění charakterizované asymptomatickými, nezánětlivými, nejizvícími alopetickými ložisky. Autoimunitní tyreoiditidy (AT) jsou typickými orgánově zaměřenými autoagresivními chorobami. Celkové zánětlivé projevy bývají laboratorně prokazatelné, ale klinicky obvykle málo vyjádřené. U dětí a mladistvých se nejčastěji vyskytuje lymfocytární tyreoiditida. U naší pacientky se jedná o atopický typ alopecia areata, který tvoří asi 10 % případů, začíná většinou v dětství a může trvat více než 10 let. Při asociaci s jinými autoimunitními chorobami je průběh AA těžší, častěji se rozvine alopecia areata universalia. Při výskytu...

Ve zkratce

Očkování a gravidita

MUDr. Tomáš Binder CSc

Med. Pro Praxi 2006; 6: 296-297

Článek v úvodu uvádí obecná pravidla očkování v průběhu těhotenství. V další části jsou v přehledu popsány postupy při očkování proti jednotlivým nemocem v souvislosti s těhotenstvím.

Pomůcky k aplikaci inzulinu

Mgr., Bc. Pavla Kudlová, doc. MUDr. Rudolf Chlup CSc

Med. Pro Praxi 2006; 6: 298-301

Jsou uvedeny základní informace o pomůckách k podkožní aplikaci inzulinu, k nimž v praxi patří klasické jednorázové inzulinové stříkačky, dávkovače inzulinu a inzulinové pumpy.

Komplexní problematika parafarmak v léčbě benigní hyperplazie prostaty, psychologie nemocného muže

MUDr. Zbyněk Veselský Ph.D, PharmDr. Michal Vanžura

Med. Pro Praxi 2006; 6: 302-304

Medicína s úsměvem

POZNATKY STARÝCH EGYPŤANOV O REPRODUKČNÝCH ORGÁNOCH MUŽA A ŽENY, ICH FYZIOLÓGII A ICH PREDSTAVÁCH O POČATÍ

doc. PhDr. Ivica Gulášová Ph.D

Med. Pro Praxi 2006; 6: 305-306

Starí Egypťania získavali poznatky o anatomickej stavbe a fyziológii reprodukčných orgánov hlavne štúdiom zvierat – pitvaním zvierat a pozorovaním ich spôsobu života. Autorka popisuje úroveň poznania reprodukčných orgánov muža a ženy, predstavy starých Egypťanov o ich úlohách pri počatí. Ďalej uvádza úroveň poznatkov o neplodnosti ženy, ktoré boli zväčša na nevedeckej úrovni. Približuje i testy používané v starom Egypte pri zisťovaní tehotnosti, výpočet dĺžky tehotnosti ako i včasné príznaky tehotnosti.


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.