Medicína pro praxi, 2007, číslo 1

reklama

Slovo úvodem

Paměť břicha

prof. RNDr. Stanislav Komenda DrSc

Med. Pro Praxi 2007; 1: 3

Přehledové články

Měření krevního tlaku

doc. MUDr. Helena Němcová CSc

Med. Pro Praxi 2007; 1: 7-12

Měření krevního tlaku (kazuální krevní tlak) je jedním z nejčastěji prováděných výkonů v ordinaci lékaře. Závažnost hypertenze lépe odráží hodnoty TK měřené v domácím prostředí. Ještě přesnější informaci o profilu TK poskytuje 24hodinové ambulantní monitorování krevního tlaku (ABPM). Standardně měříme TK nepřímou auskultační metodou rtuťovým tonometrem na paži. Systolický krevní tlak odečítáme v 1. a diastolický TK v 5. Korotkovově fázi. V určitých specifických situacích, provázených zvýšeným minutovým výdejem, odečítáme diastolický TK ve fázi 4. (těhotné ženy, děti do 13 roků). Při měření musíme používat vždy správnou velikost manžety, odpovídající...

Onemocnění žil v ambulanci praktického lékaře

MUDr. Dalibor Musil Ph.D

Med. Pro Praxi 2007; 1: 13-16

Práce zmiňuje epidemiologii, stručně a schematicky rozebírá etiopatogenezu žilní insuficience a hlavně se zaměřuje na praktická léčebná doporučení, která lze využít v každodenní lékařské praxi. Je zdůrazněn význam režimových opatření, komprese a aktivního přístupu pacienta ke svému onemocnění. Rozhodování mezi konzervativní a operační léčbou žilní insuficience závisí na subjektivních potížích, klinických projevech onemocnění a ultrazvukovém nálezu na žilním systému dolních končetin.

Dnavá artritida a hyperurikemie

MUDr. Martin Žurek, doc. MUDr. Pavel Horák CSc

Med. Pro Praxi 2007; 1: 17-20

Dnavá artritida, nejčastější zánětlivé kloubní onemocnění mužů středního věku, bývá mnohdy nesprávně diagnostikována i léčena. Termín dna označuje heterogenní skupinu metabolických onemocnění, pro kterou je charakteristická tvorba depozit krystalů natriutrátů ve tkáních. V souhrnném článku je stručně zmíněna etiologie, patogeneze hyperurikemie a dny, diskutován je výskyt hyperurikemie v rámci metabolického syndromu X. Dna se klinicky projevuje jednak jako akutní dnavá artritida s klasickým klinickým obrazem, dále jako chronická tofózní dna, v oblasti ledvin jako akutní nebo chronická dnavá nefropatie. Základem diagnostiky dny je průkaz krystalů natrium...

Nejčastější klinické manifestace virových onemocnění

doc. MUDr. Drahomíra Bartošová CSc

Med. Pro Praxi 2007; 1: 21-23

Nastupující sezóna zimních měsíců zahajuje i období zvýšeného výskytu onemocnění dýchacích cest. Tato onemocnění patří k nejčastějším a nejběžnějším lidským onemocněním. Ve většině případů se jedná o nezávažné průběhy zánětů horních cest dýchacích, většinou virové nebo bakteriální etiologie. V takových případech si s infekcí poradí imunitní systém sám a velkou část onemocnění s lehkým průběhem zvládneme pouze symptomatickou léčbou. Na významu tato onemocnění získávají, pokud je jejich průběh závažnější nebo pokud tato onemocnění bývají častější, opakovaná. Tady je nutné provést řadu základních i specielních vyšetření a na jejich základě potom zahájit...

Mezioborové přehledy

Jak správně poznat a léčit depresi

MUDr. Luboš Janů Ph.D, MUDr. Sylva Racková

Med. Pro Praxi 2007; 1: 24-27

Deprese je jedno z nejčastějších onemocnění v primární péči. Je řídce diagnostikované, což má negativní dopady na úspěšnost léčby nejen deprese, ale i dalších onemocnění v populaci. Tento článek si klade za cíl stručnou a srozumitelnou formou podat prakticky využitelné informace o diagnostice, průběhu a léčbě depresivní poruchy. Je zaměřen na využití antidepresiv, jejich dávkování a případné nežádoucí účinky. Podpůrná psychoterapie a edukace pacienta by měly být nedílnou součástí léčby jakéhokoliv onemocnění. Lékaři primární péče, zejména praktičtí lékaři, jsou klíčem k úspěšné léčbě deprese.

Akné v dospělosti

doc. MUDr. Olga Vohradníková CSc

Med. Pro Praxi 2007; 1: 28-29

Acne vulgaris u dívek a žen s podrobným popisem klinických forem včetně rozboru hormonálních abnormit a hlavně možností dlouhodobé hormonální terapie.

Současné možnosti péče o pacienta s akutní ischemickou cévní

MUDr. Jiří Neumann

Med. Pro Praxi 2007; 1: 30-31

Cévní mozkové příhody (CMP) jsou v České republice druhou nejčastější příčinou mortality a největší příčinou invalidizace u dospělých. Také incidence a prevalence CMP je v naší republice stále vysoká a v posledních letech je pozorován vzrůstající trend. V České republice ročně utrpí CMP cca 30 000 pacientů, z nichž u 80 % se jedná o ischemickou CMP. Z medicínského hlediska představují CMP skupinu onemocnění s heterogenní etiologií, s variabilitou klinických projevů a s množstvím rizikových faktorů. I když je diagnostika, léčba i prevence CMP interdisciplinárním úkolem, je to právě neurologie, která má hlavní a integrující roli v komplexní...

Medicína s poučením

Začiatky rozvoja lekárskeho umenia a lekárskej vedy v starom Egypte

doc. PhDr. Ivica Gulášová Ph.D

Med. Pro Praxi 2007; 1: 36-37

Autorka približuje vývoj lekárskeho umenia z čias starého Egypta. Popisuje spôsoby poznávania základných zákonov fungovania ľudského organizmu, predstavy, o ktoré sa opierali, a z ktorých i vychádzali poprední lekári v starom Egypte. Ďalej uvádza vplyv náboženstva, mágie a viery v nadprirodzené sily, ktorým veľký význam pripisovali starí Egypťania pri vzniku ochorenia a pri liečbe ochorenia. Autorka uvádza hierarchickú stupnicu lekárov v starom Egypte, systém ich vzdelávania i pôsobnosti, poskytuje obraz o prvopočiatkoch lekárnictva – vlastných lekárskych receptúrach z čias starého Egypta.

Právní problematika

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání po nabytí účinnosti nového zákoníku práce

JUDr. Jana Zachovalová Ph.D

Med. Pro Praxi 2007; 1: 39-41

Nový zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb., který nabude účinnosti dnem 1. 1. 2007, již neobsahuje právní úpravu odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, pouze v § 275 stanoví, že zabezpečení zaměstnance pro případ újmy na zdraví při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání upravuje zvláštní předpis. Tímto právním předpisem je nový, již přijatý zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, který však nabude účinnosti až 1. 1. 2008. V období mezi nabytím účinnosti nového zákoníku práce a nabytím účinnosti zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, tj. od 1. 1. 2007 do 1. 1. 2008, se bude při odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání...

Pro sestry

Sesterská profesní role „advokáta pacienta“

Mgr. Lenka Špirudová, PhDr. Jaroslava Králová

Med. Pro Praxi 2007; 1: 32-34

Článek upozorňuje na sesterskou profesní roli, která prozatím v ČR není detailněji studována, vyučována ani cíleně praktikována. Upozorňuje na roli, jejíž naplňování ale pacientská veřejnost jednoznačně očekává. Rámcově seznamuje s teorií k sesterské roli „advokát pacienta“ a předkládá příklady situací z praxe. Jedním ze záměrů autorek je, mimo jiné, také snížit nedůvěru a zmírnit ambivalentní postoje, které tato role sester může vzbuzovat.


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.