Medicína pro praxi, 2007, číslo 10

reklama

Slovo úvodem

Homo sedens, posterectus

prof. RNDr. Stanislav Komenda DrSc

Med. Pro Praxi 2007; 4(10): 387

Přehledové články

Sideropenická anémie

MUDr. Jan Novotný Ph.D

Med. Pro Praxi 2007; 4(10): 390-394

Sideropenie patří mezi nejčastější nálezy v klinické praxi, postihující populace rozvinutých i rozvojových zemí. V našich podmínkách patří mezi nejčastější příčiny sideropenie ztráty železa menstruací, graviditou a laktací, nutričním deficitem u kojenců a maligní i nezhoubnými afekcemi gastrointestinálního traktu. Typickým nálezem v manifestní fázi sideropenické anémie je mikrocytóza a hypochromie, pokles hladiny sérového železa současně s vzestupem koncentrace transferinu a poklesem hladiny feritinu, nově se v diagnostice sideropenie uplatňuje stanovení koncentrace solubilních transferinových receptorů v séru. V diferenciální diagnostice sideropenní...

Ischemická choroba srdeční - péče o pacienta po infarktu myokardu

MUDr. Stanislav Šimek CSc

Med. Pro Praxi 2007; 4(10): 395-399

Pacient po infarktu myokardu je ohrožen recidivou infarktu, rozvojem srdečního selhání, vznikem diabetes mellitus a poměrně vysokou mortalitou. Hlavními cíly péče je zlepšit jeho dlouhodobou prognózu při co možná nejlepší kvalitě života. Úprava životního stylu včetně nekouření má přinejmenším stejně velký účinek na snížení rizika kardiovaskulárních komplikací jako medikamentózní sekundárně preventivní léčba. Je chybou nevyužít ke změně životosprávy období bezprostředně po akutní fázi infarktu, kdy nemocní bývají pod čerstvými dojmy z průběhu onemocnění více otevření našim doporučením. Zásadní roli v tom může zaujímat lázeňská péče. Medikamentózní léčba...

Farmakoterapie revmatoidní artritidy (nová doporučení České revmatologické společnosti)

MUDr. Liliana Šedová

Med. Pro Praxi 2007; 4(10): 402-405

Nové zkušenosti s dopadem revmatoidní artritidy (RA) na nemocné a terapeutické možnosti získané v posledních 10 letech si vyžádaly změnu v léčebném postupu vůči tomuto chronickému zánětlivému onemocnění. Proto vznikla nová Doporučení České revmatologické společnosti, která zahrnují jak nově dostupné preparáty, tak i návrh nových algoritmů léčby u časné i etablované RA. Předpokladem správné léčby je časná diagnóza, hodnocení aktivity a prognózy a co nejčasnější zahájení agresivní léčby s pravidelným monitorováním účinnosti a bezpečnosti.

Imunitní systém v prevenci a léčbě virových infekcí

MUDr. Karel Nouza DrSc, MUDr. Martin Nouza CSc

Med. Pro Praxi 2007; 4(10): 406-409

Ve světě patogenních a potenciálně patogenních mikroorganizmů (bakterií, parazitů a virů) přežil druh homo sapiens jen díky všestranné a bezchybné funkci svého imunitního systému. Některým virům se přesto dařilo pronikat dovnitř tělesných buněk a stát se součástí jejich genomu. Jiné i v současnosti osídlují ve „spící“ formě organizmy většiny zdravých lidí. Vedle typických infekčních onemocnění se mikroorganizmy podílejí na vzniku a rozvoji řady neinfekčních chorob. V obraně proti patogenním mikroorganizmům se uplatňují všechny složky přirozené i získané imunity, stačí však i jejich částečné selhání, aby mikroorganizmy – zvláště „spící“...

Poškození ledvin kontrastní látkou

MUDr. Lukáš Svoboda

Med. Pro Praxi 2007; 4(10): 410-415

Poškození ledvin jodovou kontrastní látkou je nejvýznamnějším a nejčastějším nežádoucím účinkem kontrastních látek. Riziko poškození se významně zvyšuje u rizikových nemocných, zejména u pacientů s preexistujícím snížením ledvinných funkcí. Závisí ovšem také na objemu, cestě podání a chemické struktuře látky. U pacientů se zvýšeným rizikem vzniku CIN podstupujících vyšetření kontrastní látkou, představují vysokoosmolární látky vyšší riziko vzniku CIN než nízkoosmolární látky. Současné poznatky u pacientů se zvýšeným rizikem vzniku CIN naznačují, že u intraarteriálního podání představují nejnižší riziko neionické isoosmolární kontrastní látky. K prevenci...

Mezioborové přehledy

Chronické záněty horních cest dýchacích

MUDr. Pavla Urbánková

Med. Pro Praxi 2007; 4(10): 416-418

Chronická onemocnění horních cest dýchacích postihují dočasně či trvale nemalou část populace. Etiologie těchto patologických stavů je většinou multifaktoriální, kromě individuálních predispozic se uplatňují i faktory zevního prostředí. Průběh potíží bývá protrahovaný s kolísavou intezitou příznaků. Možnosti kauzální terapie jsou často omezené, terapie bývá zdlouhavá a vyžaduje trpělivost pacienta i ošetřujícího lékaře. Článek shrnuje nejčastější nozologické jednotky s jejich typickou symptomatologií s diagnosticko-terapeutickými postupy.

Poruchy příjmu potravy

PhDr. František Krch Ph.D

Med. Pro Praxi 2007; 4(10): 420-422

Přehledový článek seznamuje se základní charakteristikou poruch příjmu potravy z perspektivy praktického lékaře. Kromě vymezení mentální anorexie a bulimie, diferenciální diagnostiky, klinického obrazu a průběhu je stručně zhodnocena multifaktoriální podmíněnost poruch příjmu potravy implikující určité léčebné postupy. Velký důraz je kladen na diferencovanost dané problematiky, která se týká velmi širokého vzorku nemocných s rozdílnou zdravotní problematikou a psychickou komorbiditou a které se současně mění i v průběhu rozvoje poruchy.

Mikroflóra trávicího traktu a probiotika

MUDr. Tomislav Švestka CSc

Med. Pro Praxi 2007; 4(10): 423-425

Mikroflóra představuje důležitou komplexní složku organizmu, která se podílí na jeho správné funkci. V posledních letech se zvyšuje význam této problematiky, která hraje důležitou roli v prevenci a léčbě řady chorob, zejména trávicího traktu.

Péče o kůži po korektivně dermatologických zákrocích

MUDr. Lucie Růžičková-Jarešová, MUDr. Alena Machovcová MBA

Med. Pro Praxi 2007; 4(10): 427-428

Stárnutí je nedílnou součástí našeho života a postihuje každého jedince. Je dáno genetickou predispozicí, hormonálními vlivy, věkem, nedostatkem vitaminů, vody, stopových látek a působením zevních faktorů. Z těchto faktorů nejvíce na kůži působí UV záření (tzv. photoaging), kouření, klima.

Ve zkratce

Infekce močového ústrojí u žen

MUDr. Vladislav Klemenc, doc. MUDr. Roman Zachoval Ph.D

Med. Pro Praxi 2007; 4(10): 432-434


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.