Medicína pro praxi, 2007, číslo 12

reklama

Slovo úvodem

Strasti a slasti práce s lékaři

Mgr. Iva Daňková

Med. Pro Praxi 2007; 4(12): 491

Přehledové články

Omega-3 mastné kyseliny a kardiovaskulární onemocnění

MUDr. Michal Vrablík Ph.D

Med. Pro Praxi 2007; 4(12): 494-496

Omega-3 polynenasycené mastné kyseliny a jejich účinky nejen na kardiovaskulární systém přitahují pozornost odborné i laické veřejnosti již řadu let. Výsledkem jsou tisíce článků a řada monografií, které se zabývají především vlivem konzumace omega-3 mastných kyselin rybího (v menší míře i rostlinného) původu na kardiovaskulární systém. Zvýšení konzumace rybích olejů či doplňků s obsahem eikosapentaenové (EPA) a dokosahexaenové (DHA) kyseliny jsou součástí většiny odborných doporučení pro prevenci kardiovaskulárních příhod. Přes množství dat z laboratorních, experimentálních i klinických studií přetrvává řada otázek. Jaký typ a forma omega-3 mastných...

Léčba inzulinem ve vyšším věku

prof. MUDr. Milan Kvapil CSc, MUDr. Lucie Doležalová

Med. Pro Praxi 2007; 4(12): 497-500

O nejvhodnější léčbě u pacientů s diabetem 2. typu je třeba rozhodnout na základě základních znalostí – glykémie nalačno, glykémie postprandiální a glykohemoglobin. Postprandiální glykémie koreluje velmi těsně s rizikem kardiovaskulárních příhod. Léčbu inzulinem můžeme u pacientů vyššího věku s diabetem 2. typu aplikovat v několika různých režimech, které vybíráme podle všech přidružených aspektů. Současné inzulinové režimy poskytují možnost bezpečné a velmi účinné terapie.

Ateroskleróza u revmatických onemocnění

MUDr. Šárka Forejtová

Med. Pro Praxi 2007; 4(12): 501-505

Chronická zánětlivá revmatická onemocnění jsou provázena zvýšeným výskytem morbidity a mortality z kardiovaskulárních příčin. Onemocnění jsou asociována jednak s výskytem extraartikulárních manifestací jednotlivých revmatických chorob, jednak s vývojem předčasně akcelerované aterosklerózy. Akcelerace vývoje aterosklerózy u revmatiků vzniká důsledkem vlivu jak tradičních rizikových faktorů, tak i podávané medikace, především kortikoidů, a dále působením samotného zánětlivého procesu. Bylo zjištěno, že některé léky podávané za účelem snížení aktivity revmatického onemocnění (metotrexát, anti TNFα) současně snižují výskyt kardiovaskulárních příhod...

Idiopatické střevní záněty z pohledu praktického lékaře

MUDr. Petr Huvar

Med. Pro Praxi 2007; 4(12): 506-510

Idiopatické střevní záněty (ISZ) patří mezi onemocnění s poměrně nízkou incidencí i prevalencí a v ordinacích praktických lékařů představují spíše marginální skupinu. Přesto znalost jejich klinických příznaků a projevů může přispět k časné diagnóze a zabránit vzniku závažných komplikací. Podstatným společným znakem je chronicita, ekonomická náročnost léčby, trvalá potřeba dietních a režimových úprav, které mohou mít vliv na práceschopnost či invaliditu. Obecná znalost uvedených skutečností a dobrá spolupráce s gastroenterologem významně ovlivňuje kvalitu života pacientů.

Nutriční podpora v terminální péči

MUDr. Dana Hrnčiariková, MUDr. Michal Hrnčiarik, MUDr. Božena Jurašková Ph.D, MUDr. Zdeněk Zadák

Med. Pro Praxi 2007; 4(12): 511-513

Cílovou skupinou terminální péče jsou pacienti v konečném stadiu onkologických i neonkologických onemocnění (chronické kardiální selhání, chronická obstrukční choroba plicní, neurodegenerativní onemocnění aj.). V následujícím článku se zaměřujeme především na terminální onkologická onemocnění. Příčiny nádorové kachexie nejsou zcela objasněné. Na vzniku nádorové kachexie se podílí anorexie, lokální růst tumoru a patologické zvýšení metabolických procesů v organizmu. Indikace a kontraindikace nutriční podpory v terminální péči není jednoduchá a je provázena řadou etických aspektů. Vždy musíme volit individuální přístup ve spolupráci s pacientem. Nutriční...

Mezioborové přehledy

Nedoslýchavost

MUDr. Jaroslav Valvoda CSc

Med. Pro Praxi 2007; 4(12): 514-518

Nedoslýchavost různé závažnosti postihuje asi 5 % obyvatelstva, její prevalence stoupá s věkem. Převládají periferní, percepční (sensorineurální) vady sluchu. Medikamentózní léčbě jsou přístupné většinou pouze náhle vzniklé percepční poruchy sluchu. Chirurgická léčba je vyhrazena převodní nedoslýchavosti. Vrozená hluchota se vyskytuje s frekvencí asi 1 : 1000 narozených. Zprostředkovat sluch, vývoj a rozumění řeči v případě hluchoty umožňuje rehabilitace po chirugickém zavedení kochleárního implantátu. U trvalých sluchových vad je přidělení a používání vhodného sluchadla jedinou možností, jak zlepšit sluch a rozumění řeči. Digitalizace...

Vzdělávací potřeby praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v oblasti péče o duševně nemocné

MUDr. Jan Stuchlík, Mgr. Barbora Wenigová

Med. Pro Praxi 2007; 4(12): 519-520

Projekt „Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné“ (CZ. 04. 3. 07/­3. 2. 01. 03) financovaný Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy v grantovém schematu JPD3 realizuje Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví od konce roku 2006. Hlavním výstupem projektu budou vzdělávací moduly vytvořené na základě zakázky obou cílových skupin. Článek shrnuje předběžné výsledky mapování vzdělávacích potřeb praktických lékařů a ambulantních psychiatrů. Praktičtí lékaři definovali potřeby svého vzdělávání v těchto oblastech: souhrnný přehled...

Ve zkratce

Diagnostika a léčba urolitiázy

MUDr. Aleš Vidlář

Med. Pro Praxi 2007; 4(12): 528-530

Pro sestry

Chronická žilní insuficience, varixy

Mgr. Veronika Peňázová

Med. Pro Praxi 2007; 4(12): 522-526

V současné době patří žilní onemocnění podle výzkumu Světové zdravotnické organizace k vůbec nejčastějším chorobám. Představují vysoké léčebné a následné náklady, snadno nabývají chronického rázu a zhoršují se natolik, že vedou často až k invaliditě. Přesto jsou žilní nemoci stále ještě považovány spíš, za kosmetický problém a nikoli za chorobu, kterou je třeba brát vážně. Mohou však kromě nevzhledných změn na kůži, křečových žil a bércových vředů, vést v nejhorším případě k nebezpečné trombóze a následně k embolii.


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.