Medicína pro praxi, 2007, číslo 2

reklama

Slovo úvodem

Anti-aging medicína

MUDr. Monika Golková

Med. Pro Praxi 2007; 2: 47

Přehledové články

Role praktického lékaře v léčbě závislosti na tabáku

MUDr. Eva Králíková CSc, MUDr. Ludmila Pohlová, MUDr. Lenka Štěpánková

Med. Pro Praxi 2007; 2: 52-55

Závislost na tabáku je chronické onemocnění, které vyžaduje léčbu od krátké intervence k intenzivní a dlouhodobé podpoře. Současná farmakoterapie zahrnuje kromě známého nikotinu a bupropionu nový lék, vyvinutý cíleně k léčbě závislosti na tabáku: vareniklin. Vareniklin je parciální agonista α4β2 acetylcholin – nikotinových receptorů, které jsou typické pro silně závislé kuřáky, a neobsahuje nikotin. Praktický lékař by měl věnovat pozornost každému kuřákovi v rámci svých časových možností, dlouhodobě jej sledovat, navrhnout eventuální farmakoterapii a případně zájemce o intenzivnější léčbu doporučit do specializovaného centra.

Strukturu modifikující léky osteoartrózy

MUDr. Marta Olejárová CSc

Med. Pro Praxi 2007; 2: 56-60

Osteoartróza je nejčastější onemocnění periferních kloubů, při kterém dochází k degenerativní přestavbě kloubní chrupavky s reakcí ostatních kloubních tkání. Cílem terapie OA je zmírnit symptomy OA (bolest, ztuhlost, zhoršení funkce) a zabránit další morfologické progresi onemocnění. Strukturu modifikující léky osteoartrózy (OA) jsou definovány jako léky, které jsou schopny zabránit vzniku OA nebo zastavit či zpomalit její progresi. Strukturální efekt je třeba prokázat pomocí některé ze zobrazovacích metod v dlouhodobé, randomizované, dvojitě slepé, klinické studii. Nejčastěji jsou zatím využívány pro tyto účely různé modifikace analýzy klasického...

Diabetes mellitus a zažívací potíže

MUDr. Vladimír Kojecký Ph.D

Med. Pro Praxi 2007; 2: 61-63

Zažívacími obtížemi trpí osoby s diabetem více než běžná populace. Nejčastěji jde o potíže dysmotilitního charakteru, dále o průjem a zácpu. Při jejich vzniku hraje u diabetiků roli i výše glykémie, kvalita kompenzace diabetu, změněná viscerální senzitivita, neuropatie střevního nervového systému, léčba biguanidy a další. Předpokladem úspěšného ovlivnění potíží je dobrá korekce diabetu, dieta má význam aditivní. V přehledu jsou uvedeny možnosti farmakoterapie horních zažívacích obtíží, průjmu a zácpy u diabetiků.

Kašel: diagnostika a léčba v ambulanci praktického lékaře

MUDr. Ján Dindoš

Med. Pro Praxi 2007; 2: 64-69

Kašel je normální obranný reflex, charakteristický svým prudkým a usilovným výdechem, jehož cílem je očistit dýchací cesty od cizích těles a cizorodých látek. Symptomem se stává, když přetrvává. Pak se jeho obranný význam mění v komplikaci, která nutí pacienta, aby vyhledal svého praktického lékaře. Dle četnosti výskytu se považuje kašel za jeden z nejčastějších symptomů, pro který pacient vyhledá svého lékaře. Tato situace platí pro celý svět, Českou republiku nevyjímaje. Často je ale také podceňovaným příznakem závažného onemocnění, jehož rozpoznání je právě úkolem praktického lékaře. Nejednou je na rozpoznání příčiny kašle nutná mezioborová spolupráce...

Kardiovaskulární onemocnění a hypolipidemická léčba

MUDr. Michal Vrablík Ph.D

Med. Pro Praxi 2007; 2: 70-72

Hypolipidemika jsou standardní součástí léčby nemocných se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem. Riziko stanovujeme vyhonocením co největšího počtu rizikových faktorů s pomocí algoritmů (např. SCORE). Odhad rizika lze zpřesnit při využití moderních metod neinvazivní detekce aterosklerózy. Rozhodnutí o hypolipidemické farmakologické léčbě závisí na míře rizika a koncentraci sérových lipidů. V první řadě se intervence zaměřuje na dosažení cílových hladin LDL-c, dalšími cíli jsou normalizace hladiny triglyceridů a zvýšení koncentrací HDL-c. Řada nemocných bude profitovat z péče specializovaných pracovišť, která povedou léčbu vysokými dávkami či kombinací...

Mezioborové přehledy

Úloha praktického lékaře v diagnostice, terapii a prevenci kožních defektů ischemické etiologie

MUDr. Jan Stryja

Med. Pro Praxi 2007; 2: 73-75

Cílem sdělení je poskytnout komplexní pohled na diagnostiku, terapii a prevenci kožních defektů u pacientů postižených obliterující aterosklerózou dolních končetin. Vyzdvihujeme význam správného načasování jednotlivých fází v diagnostice i léčbě a na vlastním souboru dokládáme význam správné lokální terapie kožních defektů.

Co je dobré vědět o hygieně dutiny ústní I.

doc. MUDr. Lenka Roubalíková Ph.D

Med. Pro Praxi 2007; 2: 76-79

Práce zdůrazňuje klíčovou roli zubního plaku v etiologii zubního kazu a parodontopatií a podává přehled pomůcek k zajištění každodenní hygieny dutiny ústní.

Hyperpigmentace u žen středního věku

MUDr. Martina Bienová Ph.D, MUDr. Renata Kučerová Ph.D

Med. Pro Praxi 2007; 2: 80-82

Přehledný článek se týká melaninových hyperpigmentací, které se mohou vyskytnout u žen středního věku. Podle etiologie a podle rozsahu postižení jsou jednotlivé klinické jednotky rozděleny do tří základních skupin na vrozené lokalizované, získané lokalizované a získané difúzní hyperpigmentace. Je rovněž zmíněna etiopatogeneze a léčebné možnosti hyperpigmentací.

Demence - 1. část: diagnostika a diferenciální diagnostika

doc. MUDr. Vladimír Pidrman Ph.D

Med. Pro Praxi 2007; 2: 83-88

Autor popisuje základní klinickou diagnostiku u demencí, následně uvádí diferenciální diagnostiku nejčastějších případů, které mohou vést k nejasnostem. V závěru shrnuje zásady správného diagnostického postupu.

Sdělení z praxe

Primární prevence kardiovaskulárních onemocnění v praxi - kazuistiky dvou pacientů s vysokým rizikem

doc. MUDr. Eliška Sovová Ph.D., MBA, MUDr. Olga Císařová, MUDr. Jiří Ostřanský, MUDr. Marek Richter, prof. MUDr. Jan Lukl CSc

Med. Pro Praxi 2007; 2: 89-90

Primární prevence kardiovaskulárních onemocnění je základem současné kardiologie. Na příkladu dvou pacientů ukazujeme nutnost cílené a aktivní prevence, zejména u osob se zjištěným vysokým rizikem. První kazuistika je věnována pacientce, která po zjištění vysokého rizika nebyla adekvátně léčena a zemřela náhle na akutní infarkt myokardu v šedesáti letech věku. Druhý čtyřicetiletý pacient se stanoveným vysokým rizikem se také adekvátně neléčil a po několikaletém symptomatickém období byla u něj pro bolesti na hrudi provedena koronarografie se závažným nálezem řešeným plastikou koronární cévy a implantací stentu.


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.