Medicína pro praxi, 2007, číslo 5

reklama

Slovo úvodem

Dejte mi čas

prof. RNDr. Stanislav Komenda DrSc

Med. Pro Praxi 2007; 5: 191

Přehledové články

Statíny - majú dominantné miesto v kardiovaskulárnej prevencii? Lipidy znižujúce a pleiotropné účinky statínov

doc. MUDr. Daniel Pella PhD, MUDr. Viola Vargová PhD, MUDr. Ján Fedačko, MUDr. Richard Raši PhD

Med. Pro Praxi 2007; 5: 195-199

Posledné dekády znamenali zásadný pokrok v pochopení vzťahu medzi lipidovými poruchami a prevenciou kardiovaskulárnych chorôb. Nové hypolipemiká a určenie nových terapeutických cieľov značne expandovali možnosti liečby. Statíny získali pozíciu základných a najefektívnejších liekov na zníženie hladín sérového cholesterolu a kardiovaskulárnych príhod tak u pacientov s koronárnou chorobou srdca, ako aj bez nej. Od objavu prvého statínu pred 30 rokmi sa stala táto skupina liekov základným pilierom hypolipemickej terapie. V posledných rokoch sa zistilo, že mnoho pozitívnych účinkov statínov nie je možné vysvetliť jednoducho len znížením aterogénnych lipidov....

Lymeská borrelióza

MUDr. Lenka Krbková CSc

Med. Pro Praxi 2007; 5: 200-203

Lymeská borrelióza je způsobena v Evropě nejméně třemi genospecies komplexu Borrelia burgdorferi sensu lato, vektorem je klíště obecné. Kožním projevem je erythema migrans v místě sání klíštěte, projevující se zarudnutím s centrálním výbledem. Borreliový lymfocytom má podobu hmatného uzlíku na uchu, bradavce prsní či skrotu, nejčastěji u dětí. Chronická kožní forma acrodermatitis chronica atrophicans se vyskytuje pouze u dospělé populace. Klinické manifestace centrálního a periferního nervového systému se projevují při časné diseminované infekci, často ještě paralelně s erythema migrans. Postižení zahrnuje Garin-Bujadoux-Bannwarthův syndrom, aseptickou...

Terapie diabetické neuropatie

MUDr. Jindřich Olšovský

Med. Pro Praxi 2007; 5: 204-208

Autor se zabývá přehledně problematikou diabetické neuropatie. Na základě klasifikace, klinických projevů a diagnostiky ukazuje možnosti terapie diabetické neuropatie. Tu tvoří jednak přístupy kauzální a jednak symptomatické.

Vředová choroba žaludku a duodena

MUDr. Ivona Krejčí

Med. Pro Praxi 2007; 5: 209-210

Vřed je slizniční defekt, zasahující nejméně pod muscularis mucosae. Vyskytuje se v trávící trubici všude tam, kde je přítomna volná kyselina chlorovodíková (HCl), tj. v jícnu, žaludku, duodenu. Takový vřed označujeme jako peptický vřed. Hlavní příčinou je zánět sliznice (gastritis) vyvolaná mikrobem Helicobacter pylori (H. pylori). Často se setkáváme s ulceracemi způsobené jinými činiteli: lékové, stresové, endokrinní, hepatogenní. Hlavní léčebné úsilí je zaměřeno na snížení sekrece HCl a eradikaci H. pylori. Žaludeční vřed je nejčastěji lokalizován v malé křivině žaludku, vřed duodena se vyskytuje typicky v bulbu (3).

Chronické srdeční selhání

doc. MUDr. Petr Heinc Ph.D

Med. Pro Praxi 2007; 5: 211-216

Chronické srdeční selhání je závažné onemocnění s velmi špatnou prognózou v okamžiku stanovení diagnózy. Článek se zabývá patofyziologií, neurohumorálními mechanizmy a diagnostikou chronického srdečního selhání s následným rozborem účinné farmakoterapie a podstatou i indikacemi resynchronizační léčby v případě selhání farmakoterapie.

Úskalí potravinové alergie v praxi

MUDr. Jaroslava Braunová

Med. Pro Praxi 2007; 5: 217-218

Problematika potravinové alergie se stává stále častějším tématem nejrůznějších seminářů, sympozií a kongresů. Je tomu tak proto, že dochází celosvětově nejen k nárůstu počtu reakcí na potravinové alergeny, ale i proto, že tyto reakce jsou co do svého průběhu stále závažnější a bezprostředně ohrožující pacienta na životě. Neléčená potravinová alergie výrazně ovlivňuje kvalitu života pacienta, někdy vede až k omezení jeho společenského uplatnění nehledě na ekonomický dopad tohoto problému. Toto vše je základním podnětem k intenzivnímu výzkumu jak kauzální, tak preventivní léčby.

Proč cestovní medicína

MUDr. Jan Rutsch

Med. Pro Praxi 2007; 5: 219-221

Stále není jasný termín „Cestovní medicína“, náplň oboru je mnohde rovněž obsahově neohraničena. Cestování je obecně spojeno se zdravotními riziky. Jak tato rizika eliminovat na akceptovatelnou míru je uvedeno v článku.

Mezioborové přehledy

Chirurgické řešení chronické žilní insuficience

MUDr. Jan Marušiak Ph.D, MUDr. Josef Štrincl, MUDr. Zdeněk Rambousek, MUDr. Alexandr Škaryd

Med. Pro Praxi 2007; 5: 222-227

Ve svém sdělení autoři seznamují se současným stavem problematiky chirurgického řešení chronické žilní insuficience. Vycházejí přitom z poslední metodiky klasifikace tohoto závažného onemocnění (CEAP) a problematiku chirurgického řešení rozdělují na chirurgii povrchního žilního systému, chirurgickou léčbu spojek (perforátorů) a možnosti chirurgického řešení v případě onemocnění hlubokého systému (problematika refluxu a obstrukce). Zdůrazňují nutnost komplexního přístupu ke každému pacientovi a vyzdvihují význam kompresivní a medikamentózní terapie spolu s nezbytností přijetí režimových opatření jako celoživotní strategie v léčbě chronického stadia...

Bércový vřed

MUDr. Blanka Žuffová-Kunčová

Med. Pro Praxi 2007; 5: 228-232

Autorka článku shrnuje základní informace o diagnóze „ulcus cruris“. Uvádí definici onemocnění a základní statistická data o výskytu nemoci v populaci. Zabývá se klasifikací onemocnění dle etiologie a klinického obrazu. Podrobněji rozebírá řadu faktorů místních i systémových, které hojení chronické ulcerace ovlivňují s důrazem na multidisciplinární přístup k léčbě chronické rány. V závěru se zaměřuje na diagnostiku bércového vředu v ambulanci praktického lékaře.

Sekundární prevence ischemických cévních mozkových příhod - přehled současných možností

MUDr. Jiří Neumann, MUDr. Ondřej Škoda

Med. Pro Praxi 2007; 5: 233-236

Cerebrovaskulární nemoci patří mezi častá onemocnění s vysokou medicínskou, společensko-ekonomickou a sociální závažností. Incidence a prevalence ischemických cévních mozkových příhod (CMP) je v naší republice stále vysoká a v posledních letech je pozorován vzrůstající trend. CMP jsou tak velmi vhodné pro prevenci. Jsou známy rizikové faktory a možnosti jejich ovlivnění včetně medikamentózních a intervenčních postupů. K optimalizaci následné péče a preventivních opatření je vhodné dispenzarizovat pacienty po CMP ve specializovaných cerebrovaskulárních poradnách, které mimo jiné úzce spolupracují s praktickými lékaři. Autoři podávají stručný přehled...

Medicína s poučením

Poznatky starých Egypťanov o pôrode

doc. PhDr. Ivica Gulášová Ph.D

Med. Pro Praxi 2007; 5: 237-239

Autorka približuje úroveň zdravotnej starostlivosti o rodičku v starom Egypte. Ako uvádza, poznatky z tejto oblasti medicíny boli v starom Egypte oproti iným medicínskym odborom na najnižšej úrovni. Rodiacej žene pomáhali štyri pomocnice, z ktorých každá mala svoje poslanie – úlohu pri pôrode. Povolanie pôrodných asistentiek bolo v starom Egypte považované za nečisté a zrejme z toho dôvodu bolo i nízko ohodnotené. Ďalej autorka popisuje tri druhy pôrodov ktoré sú zachytené v lekárskych listoch. Osobitnú pozornosť venuje komplikovaným pôrodom egyptských bohov. Príspevok je sondou do histórie medicíny, vývoja poznatkov a skúseností z pôrodníctva,...

Informace

Léto přivítalo praktické lékaře již v květnu

Mgr. Hana Reichelová

Med. Pro Praxi 2007; 5: 240-241

Olomouc – Horké letní počasí provázelo ve dnech 24. – 25. května 2007 účastníky V. kongresu praktických lékařů časopisu Medicína pro praxi. Tři sta lékařů a zdravotních sester zaplnilo klimatizovaný sál Regionálního centra Olomouc, i když při interaktivních přednáškách se možná trochu zapotili. Tento anonymní způsob umožňující ověřit si své znalosti a pozornost je vždy vítaným zpestřením přednášek. Záštitu nad celou akcí převzala II. interní klinika FN u sv. Anny v Brně, organizace se ujala společnost SOLEN.


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.