Medicína pro praxi, 2007, číslo 6

reklama

Slovo úvodem

Vyhnanci

MUDr. Karel Nešpor CSc

Med. Pro Praxi 2007; 6: 247

Přehledové články

Celiakie v ambulantní praxi

doc. MUDr. Pavel Kohout Ph.D

Med. Pro Praxi 2007; 6: 250-252

Celiakie je autoimunitní onemocnění, které je u postiženého jedince přítomností lepku v potravě a vede k poškození tenkého střeva s následnou malabsorpcí. Prevalence celiakie je v České republice 1:200–250. Neléčená celiakie může vést ke komplikacím, jako je například anémie, osteoporóza s možností vzniku zlomenin, vyšší frekvence infekčních či nádorových onemocnění. Diagnóza celiakie je snadná, pokud se na ni pomýšlí. Spočívá ve vyšetření sérologických markerů celiakie (ke screeningu je užíváno vyšetření protilátek proti tkáňové transglutamináze) a odběru bioptického vzorku sliznice tenkého střeva (distálního duodena či proximálního ilea)....

Arteriální hypertenze

MUDr. Milena Dolejšová, doc. MUDr. Jan Filipovský CSc

Med. Pro Praxi 2007; 6: 253-255

Vysoký výskyt arteriální hypertenze je zdravotním problémem téměř ve všech rozvinutých zemích. Včasná diagnostika a následně dobrá kompenzace hypertenze zůstává jedním ze základních cílů léčby, a to zejména u hypertoniků s přidruženými chorobami jako je diabetes mellitus, ischemická choroba srdeční, onemocnění ledvin, cévní mozková příhoda apod.

Vliv prostředí na imunitní systém

MUDr. Mgr. Jitka Petanová CSc

Med. Pro Praxi 2007; 6: 256-258

Imunitní systém člověka je ovlivňován četnými faktory působícími v jeho vnějším i vnitřním prostředí. Změnami humorální a buněčné imunity se kromě klinické imunologie a alergologie zabývají také obory ekoimunologie, imunotoxikologie a psychoneuroimunologie. Tento příspěvek přibližuje některé z poznatků provedených studií.

Dysmotilita horní části zažívacího traktu u diabetu

MUDr. Vladimír Kojecký Ph.D

Med. Pro Praxi 2007; 6: 259-261

Diabetes mellitus ovlivňuje činnost řady orgánů. Zažívací trakt není výjimkou. Spektrum poruch je pestré. Výrazné patologie zjišťované při instrumentálních vyšetřeních jsou často asymptomatické. Za nejvýznamnější je považována gastroparéza a dysmotilita tenkého střeva. Léčba zahrnuje normalizaci glykémie, úpravu dietního režimu, prokinetika, antidiaroika. V posledních letech jsou zkoušena analoga některých gastrointestinálních hormonů.

Vitaminy ve vztahu ke kardiovaskulárním onemocněním

doc. MUDr. Pavol Hlúbik. CSc

Med. Pro Praxi 2007; 6: 262-264

Vitaminy představují chemicky heterogenní skupinu sloučenin, které mají esenciální charakter ve výživě člověka. Kromě vitaminu D je lidský organizmus plně odkázán na jejich příjem ze stravy. Vitaminy hrají důležitou roli v řadě biochemických reakcí, podílejí se na zabezpečení fyziologických funkcí prakticky všech tkání lidského organizmu. V podmínkách regionu střední Evropy se můžeme setkat s hyposaturací některých vitaminů v závislosti na životních a pracovních podmínkách, dále v závislosti na způsobu stravování, na životním stylu. Vitaminy lze zařadit do skupiny látek s pozitivním ovlivněním zdravotního stavu v případě adekvátního příjmu, současně...

Mezioborové přehledy

Kocovina po intoxikaci alkoholem

MUDr. Karel Nešpor CSc

Med. Pro Praxi 2007; 6: 265-267

Vzhledem k vysoké spotřebě alkoholu je alkoholová kocovina častým problémem. Shrnujeme zde rizika kocoviny, její příznaky a mechanizmus, jakým k nim dochází. Při léčbě kocoviny je třeba doplnit šetrným způsobem tekutiny, minerály a glycidy. Vhodné mohou být i vitaminy skupiny B. Naopak je třeba se vyhnout dalšímu alkoholu, benzodiazepinům, černé kávě a nesteroidním antirevmatikům (ta zvyšují riziko krvácení do trávicí trubice a toxicitu alkoholu pro játra). Kocovina může zastírat příznaky úrazu hlavy nebo jiné zdravotní komplikace či naopak napodobovat průběh jiné nemoci. Naltrexon může patrně poněkud zmírnit účinky alkoholu a pomoci závislým na alkoholu...

Tonzilitidy a jejich možné komplikace

MUDr. Pavel Smilek Ph.D

Med. Pro Praxi 2007; 6: 268-272

Autor pojednává o etiologii, symptomatologii, diagnostice a léčbě akutních a chronických tonzilitid. Dále jsou popsány komplikace tonzilitid, které mohou být místní (peritonzilární flegmóna a absces, retro- a laterofaryngeální flegmóna a absces, abscedující lymfadenitida, flegmóna spodiny dutiny ústní) a celkové (tonzilogenní sepse a revmatická horečka), jejich symptomatologie a léčba. Závěrem je uvedena kazuistika nemocné s retrotonzilárním abscesem, který byl komplikován rozvojem parafaryngeálního abscesu a mediastinitidy. Nemocná byla léčena antibiotiky a chirurgicky drenáží abscesů na krku a kolární mediastinotomií. Tonzilitida je běžné onemocní,...

Účinky UV záření na kůži a fotoprotekce

doc. MUDr. Karel Ettler CSc

Med. Pro Praxi 2007; 6: 273-275

V přehledu jsou charakterizovány akutní a chronické účinky UV záření na lidskou kůži. Jsou zmíněny přirozené faktory ochrany, které ve svém komplexu dotvářejí fototyp jedince. Mimo kůži jsou ještě ohroženy oči. Ve fotoprotekci kůže se uplatňuje ochrana oděvem a ochranné prostředky nanášené na kůži – sunscreeny. Dle obsahu filtru se rozlišují chemické a fyzikální sunscreeny. Jsou zde popsány i podmínky, za kterých je vhodné je používat, včetně prostředků po opalování. Stručně je zmíněna i systémová fotoprotekce.

Sdělení z praxe

Zkušenosti s enzymoterapií v rámci komplexní léčby urogenitálních infekcí Chlamydia trachomatis

MUDr. Miroslav Förstl, MUDr. Ivo Kalousek Ph.D, MUDr. Pavel Navrátil CSc, MUDr. Vlasta Štěpánová, MUDr. Miroslav Fajfr

Med. Pro Praxi 2007; 6: 276-278

Do našeho sledování bylo zařazeno 32 pacientů (16 mužů a 16 žen z heterosexuálních párů) s nově zjištěnou akutní nekomplikovanou chlamydiovou urogenitální infekcí. Diagnostika byla provedena ve výtěrech z močové trubice mužů a z močové trubice i hrdla děložního žen pomocí přímého průkazu antigenu Chlamydia trachomatis komerční imunofluorescenční metodou. Všichni pacienti byli léčeni azitromycinem (AZT) v dávkách 1 × 500 mg/den po 3 dny, polovina párů navíc užívala jako podpůrnou léčbu ještě Wobenzym (W) v dávkách 3 × 5 tbl/den po 14 dní. Za 4 týdny po dobrání antibiotik byly provedeny u každého kontrolní výtěry....

Ve zkratce

Alergie, anafylaxe, anafylaktický šok

MUDr. Jaroslava Braunová

Med. Pro Praxi 2007; 6: 279-281

V posledních letech zcela mimořádným způsobem přibývá alergických reakcí na podněty, se kterými se běžně setkáváme ve svém životě. Jedná se o velmi závažné reakce, často pacienta ohrožující bezprostředně na životě. Vzhledem k faktorům, které tyto reakce vyvolávají, patří znalost zaléčení alergické, resp. anafylaktické reakce mezi základní znalosti lékařů jakékoliv specializace. Stejně tak je nutná i velmi podrobná edukace pacienta v zaléčení sama sebe – v rámci zvládnutí akutní reakce při opakovaném setkání s vyvolávajícím alergenem.


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.