Medicína pro praxi, 2007, číslo 7

reklama

Slovo úvodem

Internet v ordinaci

MUDr. Cyril Mucha

Med. Pro Praxi 2007; 4(7): 287

Přehledové články

Novinky v léčbě chronických virových hepatitid

prof. MUDr. Petr Husa CSc

Med. Pro Praxi 2007; 4(7): 291-294

Infekce viry hepatitidy B (HBV) a hepatitidy C (HCV) patří mezi vůbec nejčastější virové infekce u lidí a představují i v současné době velmi závažný zdravotnický problém. Chronické hepatitidy B a C jsou v celosvětovém měřítku nejčastějšími příčinami jaterní cirhózy a hepatocelulárního karcinomu, které jsou zatíženy významnou mortalitou. Konečná stadia infekce HBV a HCV jsou nejčastějšími indikacemi pro transplantaci jater. V současnosti je ve Spojených státech a řadě zemí západní Evropy schváleno pro léčbu chronické hepatitidy B celkem 6 účinných léků – pegylovaný interferon alfa-2a, konvenční interferon alfa, lamivudin, adefovir dipivoxil,...

Cholecystolitiáza

MUDr. Jitka Prokešová, MUDr. Jiří Dolina Ph.D, MUDr. Radoslav Hrivnák

Med. Pro Praxi 2007; 4(7): 295-297

Cholecystolitiázou se označuje přítomnost konkrementů ve žlučníku. Jedná se o onemocnění velmi časté, které může probíhat asymptomaticky, nebo se manifestuje biliární symptomatologií. Mezi suverénní diagnostickou metodu patří ultrazvukové vyšetření břicha. Při léčbě komplikací spojených s přítomností žlučníkových kamenů je možno volit dočasně konzervativní přístup, nicméně jedinou radikální terapií je chirurgická cholecystektomie. Nejpoužívanější a nejšetrnější používanou metodou je laparoskopická cholecystektomie s minimem nežádoucích účinků a rychlejší rekonvalescencí pacienta.

Infekce diabetické rány

MUDr. Jana Horáčková, MUDr. Marie Kusalová, prof. MUDr. Luboš Sobotka CSc, doc. MUDr. Alena Šmahelová Ph.D, MUDr. Pavel Čermák CSc, MUDr. Jan M. Horáček Ph.D, Leontina Voráčková

Med. Pro Praxi 2007; 4(7): 298-300

Syndrom diabetické nohy je závažnou komplikací diabetu. Problém infekce diabetické rány a antibiotické terapie je často diskutovanou otázkou. Antibiotika jsou na jedné straně důležitou zbraní vůči komplikacím ohrožujícím končetinu nebo jedince, na druhé straně jsou často nadměrně užívána v nesprávných indikacích, což podporuje vznik rezistence bakterií, zvyšuje finanční náklady a představuje riziko nežádoucích účinků antibiotika. Proto je důležité vymezení pojmu infekce, pochopení její patofyziologie a volba správného managementu léčby infekce. Infekce rány diabetické nohy se liší od infekcí jiných lokalizací a od infekcí ran jedinců bez diabetu, její...

Novinky v terapii CHOPN

MUDr. Jaromír Zatloukal

Med. Pro Praxi 2007; 4(7): 301-304

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je jednou z nejčastějších příčin mortality a chronické morbidity. Její prevalence trvale roste a zvyšují se její ekonomické důsledky. V poslední době však dochází k výraznému zlepšení možností terapie. Zvyšuje se účinnost nových léků k odvykání kouření, které je nejvýznamnějším rizikovým faktorem pro vznik CHOPN. Některé nové farmakologické postupy v léčbě CHOPN mohou zastavit progresi choroby. Ukázalo se, že velmi dobrým přínosem je nefarmakologická léčba, především různé formy rehabilitace a dlouhodobá domácí oxygenoterapie (DDOT). Základním předpokladem úspěšné léčby CHOPN nadále zůstává správná diagnostika...

Novinky v očkování

MUDr. Petr Kümpel

Med. Pro Praxi 2007; 4(7): 306-308

Autor podává krátký přehled vybraných novinek v aktivní profylaxi, dostupné v České republice. Informace se týkají aktualizace očkovacího kalendáře s hlavními změnami, platnými pro praktické lékaře od 1. ledna 2007. Pozornost je věnována možnostem aktivní ochrany proti pneumokokovým infekcím, planým neštovicím a rotavirovým nákazám. Stručně jsou uvedeny principy očkování proti papilomavirovým infekcím, které jsou nezbytným předpokladem rozvoje určitých nádorových onemocnění, zejména nádoru děložního čípku.

Alergická rýma

MUDr. Ester Seberová

Med. Pro Praxi 2007; 4(7): 310-314

Alergická rýma je nejčastějším projevem alergického onemocnění na horních dýchacích cestách. Negativně ovlivňuje kvalitu života pacientů a je závažným rizikovým faktorem pro vznik bronchiálního astmatu. U všech pacientů s trvalými nosními obtížemi je proto nutné důkladné vyšetření dýchacích cest včetně vyloučení projevů astmatu. Léčba alergické rýmy je komplexní a dlouhodobá, nezřídka celoživotní. Vedle farmakoterapie zahrnuje i režimová opatření a v indikovaných případech specifickou alergenovou imunoterapii.

Mezioborové přehledy

Lymfedém a jeho léčba

MUDr. Jana Štrinclová

Med. Pro Praxi 2007; 4(7): 316-319

Problematika onemocnění mízního systému v praxi se začala v České republice rozvíjet teprve v posledních desetiletích minulého století, kdy vznikla první lymfocentra a byla založena Lymfologická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Od té doby jsou pravidelně pořádána sympozia a vzdělávací kurzy pro lymfoterapeuty. Primárně se opustily radikální chirurgické přístupy, které byly nahrazeny efektivní komplexní fyzikální léčbou.

Dermatomykózy

MUDr. David Stuchlík

Med. Pro Praxi 2007; 4(7): 320-324

Říše hub je velmi rozmanitá – z více než 150 000 dosud popsaných druhů je pro člověka jen asi 180 druhů patogenních. Ve sdělení je hlavní pozornost věnována mykotickým onemocněním kůže, jedné z nejčastějších chorob léčených v ambulanci nejen kožního lékaře. Pro diagnózu je důležitý klinický obraz podpořený mykologickým vyšetřením. V další části se sdělení zabývá dělením dermatomykóz dle anatomické lokalizace a možnostmi léčení. V závěru článku se autor věnuje prevenci k zabránění recidiv onemocnění.

Roztroušená skleróza a mateřství

MUDr. Dana Horáková

Med. Pro Praxi 2007; 4(7): 326-328

Roztroušená skleróza (RS) mozkomíšní je chronické onemocnění centrálního nervového systému postihující především mladé pacienty, častěji ženy v reprodukčním věku, které zvažují těhotenství. Data z kontrolovaných studií ukazují stabilizaci nemoci během gravidity, zvýšené riziko atak je během prvních 6 měsíců po porodu. V tomto období je vhodné zajištění preventivní medikací (optimálně intravenozními imunoglobuliny, které umoňují kojení). Vlastní porod může být veden fyziologickou cestou, není námitek proti epidurální anestezii. Většina medikamentů užívaných pro léčbu RS by měla být vysazena před plánovaným početím a nebo nejpozději v době zjištěné gravidity....

Ve zkratce

Léčba drobných úrazů v ordinaci praktického lékaře

doc. MUDr. Jiří Herman Ph.D

Med. Pro Praxi 2007; 4(7): 329-330


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.