Medicína pro praxi, 2007, číslo 9

reklama

Slovo úvodem

Vyjádření České onkologické společnosti ČLS JEP ke zkresleným informacím o přežití onkologicky nemocných v České republice

prof. MUDr. Jiří Vorlíček CSc, Jitka Abrahámová, doc. RNDr. Ladislav Dušek Ph.D

Med. Pro Praxi 2007; 4(9): 335

Přehledové články

Obézní pacient v ordinaci praktického lékaře

MUDr. Robin Urbánek

Med. Pro Praxi 2007; 4(9): 338-340

Obezita je závažné chronické metabolické onemocnění vznikající v důsledku pozitivní energetické bilance. Výrazně se na ní podílí nedostatečná pohybová aktivita a zvýšený příjem energeticky bohaté potravy. Představuje závažný rizikový faktor řady civilizačních chorob. V roce 1997 byla světovou zdravotnickou organizací (WHO) vyhlášena za pandemické onemocnění. V České republice má nadměrnou hmotnost 52 % obyvatel. Současná síť specializovaných center a ambulancí pro léčbu obezity nedostačuje. Je třeba, aby se této nemoci věnovali kromě nich všeobecní internisté a zejména i praktičtí lékaři. Důležité je podrobné anamnestické vyšetření, somatické...

Screening sporadického kolorektálního karcinomu v ČR

prof. MUDr. Přemysl Frič DrSc, doc. MUDr. Miroslav Zavoral Ph.D, MUDr. Bohumil Seifert, MUDr. Petr Pokorný, MUDr. Štěpán Suchánek

Med. Pro Praxi 2007; 4(9): 343-345

Česká republika zaujímá vedoucí postavení ve světových statistikách incidence kolorektálního karcinomu (KRCA). V ČR ročně onemocní kolem 8 000 osob a asi 5 000 na tuto chorobu zemře. Tyto ztráty jsou zbytečné, neboť KRCA patří k nejlépe léčitelným nádorům, pokud se zjistí v časném stadiu. Screening KRCA byl zahájen v ČR pilotními studiemi v roce 1979. V letech 1985–1991 a 1997–1998 se uskutečnily dvě otevřené prospektivní studie zahrnující více než 120 000 probandů a studie nákladů a finančního užitku (cost-benefit). Populační screening probíhá od 1. 7. 2000 v rámci preventivních prohlídek u bezpříznakových jedinců od...

Novinky v léčbě postmenopauzální osteoporózy

MUDr. Jiří Jenšovský

Med. Pro Praxi 2007; 4(9): 346-347

Vzhledem k pandemickému výskytu osteoporózy v celosvětově stárnoucí populaci se do popředí zájmu dostávají otázky adherence (kompliance a perzistence) k terapii. Jedná se typicky o chronickou chorobu a jednou z možností, jak významně zvýšit adherenci k terapii, jsou nové formy léků podávané v delších časových intervalech. V léčbě osteoporózy je zatím nejnovějším postupem z tohoto hlediska podávání 150 mg ibandronátu v 1 tbl. měsíčně. Léčba je velmi dobře tolerována a prokázala významný efekt ve snižování rizika vertebrálních fraktur. V budoucnosti se budeme jistě stále častěji setkávat i s infuzní léčbou osteoporózy, např. právě ibandronátem...

Nová doporučení (guidelines) pro léčbu diabetes mellitus 2. typu

prof. MUDr. Jindřiška Perušičová DrSc

Med. Pro Praxi 2007; 4(9): 349-351

V roce 2006 byla publikována dvoje nová doporučení („guidelines“) pro léčbu a vedení DM 2. typu (podle IDF i ADA a EASD). Nefarmakologická opatření (životní styl) je stále nenahraditelnou a trvalou součástí léčby. Mezi perorálními antidiabetiky je lékem první volby metformin u všech diabetiků 2. typu (s výjimkou kontraindikací). Sulfonylurea a glinidy jsou léky druhé volby a glitazony jsou doporučovány do kombinované léčby. Inzulin je možnou a vhodnou léčbou s nutností adekvátní edukace a principem časného zahájení.

Mezioborové přehledy

Úloha praktického lékaře v onkologické prevenci

MUDr. Marika Bělešová M.P.H

Med. Pro Praxi 2007; 4(9): 352-357

Zhoubná nádorová onemocnění představují závažný celospolečenský problém, a proto je onkologická problematika stále silněji v popředí zájmu nejen v oblasti výzkumu a v klinických aplikacích vlastního oboru klinické onkologie, radioterapie, chirurgie i imunoterapie, ale přesahuje tyto hranice a stává se výrazně mezioborovou problematikou.

Parodontitida - onemocnění ohrožující chrup

doc. MUDr. Ivo Dřízhal CSc

Med. Pro Praxi 2007; 4(9): 358-360

Chrup je nejvíce ohrožován dvěma chorobami – zubním kazem a parodontitidou, obecně nepřesně označovanou jako parodontóza. Dle studií porovnávajících důvod extrakcí se opakovaně prokázalo, že obě choroby v podmínkách střední Evropy mají roli podobnou, jsou příčinnou extrakcí zubů každá přibližně v 50 %, jiné příčiny (úraz, neprořezané zuby a další) jsou důvodem extrakcí v zanedbatelném procentu případů.

Panická porucha v somatické medicíně

doc. MUDr. Ján Praško CSc

Med. Pro Praxi 2007; 4(9): 361-367

Panická porucha se projevuje náhlými záchvaty úzkosti s četnými vegetativními příznaky. Většina postižených má strach z nebezpečné tělesné nemoci, a proto vyhledává zejména somatické lékaře. Některé somatické diagnózy bývají u pacientů s panickou poruchou častější. Jde zejména o kardiovaskulární onemocnění, vředovou chorobu, poruchy štítné žlázy, plicní choroby, epilepsii a vestibulární onemocnění, která mohou jednak panickou poruchu svými příznaky připomínat, jednak s ní být komorbidní. Panická porucha může být léčena léky nebo psychoterapií. SSRI, SNRI a kognitivně behaviorální terapie patří mezi léčby první volby. Účinná jsou také tricyklická antidepresiva,...

Laboratorní diagnostika diabetes mellitus a diabetické nefropatie

MUDr. Tomáš Šálek

Med. Pro Praxi 2007; 4(9): 369-370

Diabetes mellitus je velký medicínský, sociální a ekonomický problém v zemích s takzvaným západním životním stylem. Tento životní styl je charakteristický nízkou pohybovou aktivitou s postupným vznikem obezity a nakonec vznikem diabetes me­llitus 2. typu s následnými diabetickými komplikacemi, které vedou ke zkrácení života i zhoršení jeho kvality. Včasná diagnostika diabetu a prediabetu může zabránit vzniku těchto komplikací nebo je oddálit.

Prevence profesionálního stresu a syndromu vyhoření

MUDr. Karel Nešpor CSc

Med. Pro Praxi 2007; 4(9): 371-373

Shrnujeme příčiny a následky profesionálního stresu v lékařské praxi včetně syndromu vyhoření, návykových nemocí a rizik, které představuje nadměrná zátěž lékařů pro jejich pacienty. Podáváme také přehled způsobů, jak profesionálnímu stresu předcházet. Patří sem kvalitní síť mezilidských vztahů, zvládnutí potřebných dovedností včetně komunikačních, relaxační techniky, střední míra zátěže, dobré vnímání sebe sama, pestrost práce, kontakty s kolegy, realistické nároky na sebe, kvalitní zájmy a záliby, dostatek spánku a dostatek nealkoholických tekutin, tělesná cvičení, schopnost vyhledat odbornou pomoc, smích a humor, spiritualita, schopnost nacházet...

Sloupek hygienika

Očkování proti chřipce

MUDr. Růžena Haliřová

Med. Pro Praxi 2007; 4(9): 375-378

Cílem článku je oživení znalostí o epidemiologii chřipky a jednoho z důležitých preventivních protiepidemických opatření tohoto akutního virového onemocnění, zvláště pro rizikové pacienty, ke kterým patří v předchřipkovém období každoroční aktivní imunizace – očkování. Příspěvek poskytuje přehled vakcín používaných v ČR, doporučení koho očkovat a stručnou orientaci ohledně způsobu podání vakcín, dávkování vakcín a indikace a kontraindikace očkování.

Hot-line

Co je lékem první volby u hypertenze v roce 2007?

prof. MUDr. Jiří Vítovec CSc, prof. MUDr. Jindřich Špinar CSc., FESC

Med. Pro Praxi 2007; 4(9): 380-381

Podáváme přehled 5 základních skupin antihypertenziv, thiazidových diuretik, betablokátorů, antagonistů vápníkových kanálů, inhibitorů angiotenzin konvertujícího enzymu a antagonistů receptorů pro angiotenzin II. U jednotlivých antihypertenziv jsou zmíněny stavy vhodné pro jejich podávání, kontraindikace a stavy nevhodné pro jejich podávání. Přehled vychází z ESH/ESC doporučení 2007.


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.