Medicína pro praxi, 2008, číslo 10

reklama

Slovo úvodem

Světový den výživy

doc. MUDr. Zdeněk Wilhelm CSc

Med. Pro Praxi 2008; 5(10): 351

Přehledové články

Klinická charakteristika, diagnostika, prevence a léčba rezistentní hypertenze

prof. MUDr. Jaroslav Šimon DrSc

Med. Pro Praxi 2008; 5(10): 354-357

Rezistentní hypertenze je obecně se vyskytující klinický fenomén ve všeobecné i specializované praxi. Prevalence není přesně známa, platí, že je častější u starších osob, obézních a u osob s metabolickým syndromem. Je třeba odlišit občasná zvýšení TK z psychosomatických příčin a při anxiózních a panických epizodách. Při trvalé rezistenci je nutné provést ambulatorní monitorování TK a intenzivně pátrat po sekundární příčině hypertenze. Intervenci je nutné zahájit snahou o úpravu životního stylu. Při farmakologické léčbě se volí troj- až čtyřkombinace léků podle doporučených postupů a zaměřuje se na podání diuretik v dostatečné dávce. V některých případech...

Kašel v primární praxi

MUDr. Petr Papoušek, MUDr. Vladimír Koblížek, MUDr. Tereza Dobešová, et al

Med. Pro Praxi 2008; 5(10): 358-361

Přístup k pacientovi s kašlem začíná anamnézou a vyšetřením. Ačkoliv má časový průběh a charakter kašle malou diagnostickou hodnotu, anamnesticky je důležité určit, zda pacient užívá ACE inhibitor, zda je kuřák nebo má vážné projevy život ohrožující nebo systémové choroby. Potom se u akutního kašle rozliší, zda je příčina život ohrožující, nebo méně nebezpečná. U chronického kašle se nejdříve vyloučí nejčastější příčiny. Lékař doporučí nekouřit, je-li to aktuální. První linii léčby chronického kašle představuje antihistaminikum 1. generace a lokální dekongescens na „zadní rýmu“. Specialista vyloučí CHOPN, astma a bronchitis s eozinofilií...

Monitoring glykemického stavu - základní kámen kontroly kompenzace diabetu v ordinaci PL

prof. MUDr. Jaroslav Rybka DrSc

Med. Pro Praxi 2008; 5(10): 362-367

Zavedení monitoringu glykemického stavu (samostatné kontroly diabetu) nám umožňuje mapovat obraz denních aktuálních hladin glukózy a je součástí „selfmanagementu diabetu“ – moderního přístupu v komplexní léčbě, kde nemocný s diabetem hraje významnou aktivní roli nejen ve sledování parametrů kompenzace, ale sám i adekvátně reaguje na naměřené hodnoty úpravou terapie. Zlepšením kompenzace diabetu se tak snižuje riziko rozvoje akutních i pozdních komplikací diabetu. Monitoring glykemického stavu je postaven zvláště na stanovení glykemie nalačno, glykemie postprandiální a glykovaného hemoglobinu. Proto je těmto vyšetřením věnována...

Funkční onemocnění GIT - syndrom dráždivého tračníku

MUDr. Jitka Prokešová, MUDr. Arona Ševčíková

Med. Pro Praxi 2008; 5(10): 368-371

Funkční poruchy GIT jsou častým onemocněním v ordinacích praktických lékařů. Jejich výskyt kolísá s věkem a jejich vyšetřování a léčba jsou velice časově i finančně náročné. Pacienti si opakovaně stěžují na změny charakteru stolic, často se nedaří vystopovat žádnou zřejmou souvislost. Vyšetřování musí být pečlivé, protože nelze pominout možnost odhalení závažného patologického nálezu. Terapie těchto onemocnění je multikomponentní. Zahrnuje jak přístup nefarmakologický (změny dietetických a režimových opatření), tak i medikamentózní. Spolupráce pacienta a praktického lékaře je velice obtížná, vyžaduje u pacienta compliance. U lékaře pak trpělivost,...

Infekční mononukleóza

MUDr. Jana Kleinerová Ph.D

Med. Pro Praxi 2008; 5(10): 372-374

Infekční mononukleóza je běžně rozšířené onemocnění způsobené ubikvitárně se vyskytujícím IV. herpetickým virem – virem Epstein-Barrové. Postihuje především děti a mladistvé. EBV vyvolává široké spektrum onemocnění. Většinou se manifestuje typickou triádou: bolestmi v krku, teplotou a lymfadenopatií. Ve většině případů bývá i lehké postižení jater. Prognóza onemocnění je dobrá, ale u části pacientů se mohou objevit komplikace.

Pracovnělékařské služby a zdravotní způsobilost k práci u železničních profesí

doc. MUDr. Milan Tuček CSc

Med. Pro Praxi 2008; 5(10): 375-377

Pracovnělékařské služby jako lékařská část služeb zdraví při práci jsou definovány jako komplex preventivních lékařských prohlídek, prohlídek pracovišť, konzultací a poradenství zajišťovaných zdravotnickými pracovníky (pracovními lékaři a sestrami/ošetřovateli). Autor popisuje současnou situaci v posuzování zdravotní způsobilosti k práci u železničních profesí v České republice v kontextu s mezinárodními doporučeními s převedením směrnic EU týkajících se zdraví a bezpečnosti při práci do národní legislativy.

Mezioborové přehledy

Roztroušená skleróza a úloha praktického lékaře

MUDr. Dana Horáková

Med. Pro Praxi 2008; 5(10): 378-383

Roztroušená skleróza (RS) je chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému (CNS) postihující převážně mladé osoby mezi 20.– 40. rokem života. Přirozený průběh onemocnění je v úvodu nejčastěji atakovitý s relapsy a remisemi. Průměrně po 10–20 letech přechází u většiny pacientů do sekundární progrese s pozvolným nárůstem neurologického deficitu. Etiologie onemocnění není přesně známá, velmi pravděpodobně jde o kombinaci genetické dispozice a různých podnětů zevního prostředí (infekce, nedostatek vitaminu D …). V patogenezi je nepochybná účast autoimunitního zánětu, který dominuje v úvodu, s různým podílem...

Bolesti hlavy a sexualita

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina CSc

Med. Pro Praxi 2008; 5(10): 383-384

Bolest hlavy je příznakem, se kterým se lékaři všech oborů ve své praxi setkávají velice často. Tento příznak má také své sexuologické souvislosti, na které se autor snaží upozornit. Cefalea může být projevem závažné neurologické patologie, může však být také doprovodem hormonálních změn, sexuálních dysfunkcí a poruch nálady, jakož i stresujících stavů, které souvisejí s partnerským sexuálním nesouladem, a/nebo s nedostatky v sexuálních funkcích.

Fotosenzitivní potenciál léčiv pro zevní i celkové použití

doc. MUDr. Dagmar Ditrichová CSc

Med. Pro Praxi 2008; 5(10): 385-387

Cílem práce je upozornit na problematiku fotosenzitivního potenciálu řady léčiv pro lokální i celkovou aplikaci. Je uveden přehled nejčastějších léků vyvolávajících kožní fototoxické a fotoalergické reakce (antibiotika a chemoterapeutika, nesteroidní antiflogistika, di­uretika, léky kardiovaskulárního systému, cytostatika, hormony, umělá sladidla, psoraleny aj.). Je popsán klinický obraz fotosenzitivních reakcí, základní vyšetřovací postupy a léčba této specifické skupiny nežádoucích účinků farmakoterapie.

Nádory pankreatu

MUDr. Jan Hlavsa, MUDr. Martin Man, prof. MUDr. Zdeněk Kala CSc, et al

Med. Pro Praxi 2008; 5(10): 388-392

Autoři předkládají přehledový článek popisující problematiku současné diagnostiky a léčby nádorů pankreatu. Zaměřují se na popis nějčastějších pankreatických nádorů – duktálního adenokarcinomu, nádorů cystických, neuroendokrinních, lymfomů a pankreatických metastáz nádorů jiných lokalizací. Zdůrazňují význam chirurgické léčby, která je s výjimkou lymfomů, považována za jedinou kurativní léčebnou modalitu. Poukazují na výrazně horší prognózu duktálního adenokarcinomu oproti ostatním pankreatickým nádorům. Zdůrazňují nutnost multidisciplinárního přístupu a centralizace péče do specializovaných center s dostatečným personálním a technologickým...

Zlomeniny proximálního femuru a jejich řešení

MUDr. Petr Hoza, MUDr. Tomáš Hála, MUDr. Jaroslav Pilný Ph.D

Med. Pro Praxi 2008; 5(10): 393-397

Zlomeniny proximálního femuru patří v ortopedii a traumatologii k nejčastějším diagnózám. Setkáváme se s nimi prakticky denně. Podle odhadů utrpí v Českém republice tuto zlomeninu až 15 tisíc lidí ročně, a to především ženy v 7.– 8. deceniu, zlomenina vždy znamená velkou zátěž pro pacienta, přináší s sebou riziko mnoha komplikací. Jejich důsledkem je vysoká mortalita srovnatelná například s mortalitou cévních mozkových příhod. Do jednoho roku po zlomenině umírá každý pátý pacient. Zlomeniny proximálního femuru jsou tedy problémem nejen medicínským, ale i sociálním a ekonomickým.

Výživa u …

Výživa u poruch polykání

MUDr. Zuzana Grofová

Med. Pro Praxi 2008; 5(10): 399-400

Poruchy polykání představují pro pacienty závažná rizika v podobě dehydratace, aspirací a aspiračních pneumonií; významným důsledkem je podvýživa. Některé poruchy lze speciálními technikami rehabilitovat a umožnit pacientovi obnovit dostatečný perorální příjem. Nutriční péče je základní součástí léčby. Podle typu dysfagie lze využít perorální nutriční doplňky, modulová dietetika, enterální výživu sondou nebo PEGem. Cenná je konzultace nutričních terapeutů a individualizace nutričního režimu. Velmi důležitý je výběr správné konzistence stravy, kterou dokáže pacient spolknout. Někdy je nutno zahustit tekutiny, jindy změkčit, zvlhčit nebo rozmixovat stravu...

Informace

Preventivní péče je v rukách praktických lékařů

Med. Pro Praxi 2008; 5(10): 401-402

Praha – Kongres praktických lékařů a sester časopisu Medicína pro praxi přilákal již popáté přes 300 účastníků z celé republiky i ze Slovenska. Pořadateli této akce se staly III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Interní klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha, a společnost SOLEN, s. r. o, kteří se snažili připravit atraktivní dvoudenní program pro poučení i pobavení. Posuďte sami, zda se jim to povedlo.


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.