Medicína pro praxi, 2008, číslo 2

reklama

Slovo úvodem

Světový den ledvin (World Kidney Day)

MUDr. Soňa Štěpánková

Med. Pro Praxi 2008; 5(2): 51

Mezinárodní federace nadací pro nemoci ledvin (IFKF – International Federation of Kidney Foundation) a Mezinárodní nefrologická společnost (ISN – International Society of Nephrology) vyhlásily letos již potřetí druhý březnový čtvrtek Světovým dnem ledvin (WKD). Letos připadá na 13. března. Česká republika je jednou z bezmála 70 zemí světa, které se Světového dne ledvin aktivně účastní. Iniciátorem projektu je Česká nefrologická společnost (ČNS) a Česká nadace pro nemoci ledvin...

Přehledové články

diagnostika a léčba venózní tromboembolické nemoci

MUDr. Bohdan Kadlec, doc. MUDr. Jana Skřičková CSc

Med. Pro Praxi 2008; 5(2): 54-58

Venózní tromboembolická nemoc patří mezi běžná onemocnění, postihující 7 z 10 000 obyvatel každoročně. Je významnou příčinou morbidity a mortality, a to zejména u starších lidí. Terapie se řídí závažností onemocnění a zahrnuje léčbu antikoagulační a antitrombotickou, trombolytickou, léčbu intervenční a chirurgickou.

Jsme ohroženi pandemií chřipky?

MUDr. Martina Havlíčková CSc

Med. Pro Praxi 2008; 5(2): 60-61

Společnost byla, je a bude trvale ohrožena různými virovými infekcemi. Příkladem překonání druhové bariéry spojené s šířením zcela nového viru, který měl všechny vlastnosti pandemického patogenu, představuje SARS coronavirus. Chřipkový virus vzhledem ke své plastičnosti a zvířecímu rezervoáru umožňuje vznik nových variant, které jsou v 10–50letých intervalech příčinou chřipkových pandemií. Na podkladě zkušeností ze 3 pandemií ve 20. století se vytváří pod záštitou Světové zdravotnické organizace pandemické plány, které pomohou zmírnit dopad této výjimečné situace na společnost.

Nefrotický syndrom - patogeneze, diagnostika, komplikace, léčba

prof. MUDr. Vladimír Tesař DrSc

Med. Pro Praxi 2008; 5(2): 62-64

Nefrotický syndrom je charakterizován velkou proteinurií (u dospělého alespoň 3,5 g/24 hodin) s následnou hypoproteinémií, hypalbuminémií, hypercholesterolémií (event. i hypertriglyceridémií) a otoky. Nefrotický syndrom ohrožuje nemocné závažnými komplikacemi (infekce, tromboembolické příhody, akcelerovaná ateroskleróza, proteinová malnutrice), perzistující (terapeuticky neovlivněný či neovlivnitelný) nefrotický syndrom je spojen s vysokým rizikem progrese onemocnění do chronického selhání ledvin. Časná diagnostika (většinou s nutností histologického vyšetření vzorku renální tkáně získaného renální biopsií) a terapie může riziku komplikací a progrese...

Geriatrická křehkost - významný klinický fenomén

MUDr. Zdeněk Kalvach CSc, MUDr. Iva Holmerová Ph.D

Med. Pro Praxi 2008; 5(2): 66-69

Článek podává informace o klinicky významném konceptu geriatrické křehkosti, postihující asi 7 % seniorů, a o jí podmíněných geriatrických syndromech. Tento koncept umožňuje lepší klinický popis a lepší zdůvodněnost medicínského intervenování starých lidí – geriatrických pacientů, u nichž rychlost a intenzita funkčního zhoršování i míra jím podmíněných důsledků překračují běžné involuční změny, aniž by byla přítomna vysvětlující choroba. Je zdůrazněn rozdíl mezi fyziologickým stárnutím a patologickým rozvojem křehkosti vztaženým k nepřiměřenému poklesu potenciálu zdraví. Jsou uvedeny hlavní klinické diagnostické markery, zásady intervence a literární...

Mezioborové přehledy

Hormonální substituční terapie a kardiovaskulární systém

MUDr. Tomáš Fait

Med. Pro Praxi 2008; 5(2): 70-73

Názory na vztah hormonální substituční terapie a kardiovaskulárního systému se vyvíjejí. Původní představy o protektivním vlivu hormonální terapie v primární i sekundární prevenci ischemické choroby srdeční byly po zveřejnění výsledků studií HERS a WHI vystřídány obavami z vysokého rizika. Teprve recentní reanalýzy dosavadních studií přinesly racionální pohled, který dle teorie terapeutického okna potvrzuje neutrální až hraničně protektivní vliv hormonální substituce při jejím časném, indikovaném a individuálním podání. Riziko tromboembolické nemoci je obdobné jako při podávání jiných sexagenů s výhodou dlouhé anamnézy umožňující vyčlenění rizikové skupiny.

Předoperační vyšetření a indikace k antirefluxní chirurgii u GERD

MUDr. Vladimír Procházka, MUDr. Jitka Prokešová, MUDr. Tomáš Svoboda, prof. MUDr. Zdeněk Kala CSc

Med. Pro Praxi 2008; 5(2): 75-77

V éře laparotomicky prováděných operací byli k chirurgické léčbě refluxní choroby jícnu indikováni zejména pacienti se selháním konzervativní terapie a s komplikacemi refluxní choroby. Moderní konzervativní léčba inhibitory protonové pumpy a prokinetiky je velmi účinná při vyléčení ezofagitidy a zlepšení kvality života u většiny pacientů. U části pacientů je tuto léčbu nutné brát dlouhodobě bez možnosti byť jen krátkého vysazení. Proto je nyní laparoskopická antirefluxní chirurgie nejčastěji indikována jako alternativa dlouhodobé nebo doživotní konzervativní léčby. Nejlepší výsledky má operační léčba u mladších, interně zdravých pacientů, kteří mají...

Parazitární kožní choroby a jejich léčba

MUDr. Jitka Urbánková

Med. Pro Praxi 2008; 5(2): 78-80

Kožní choroby parazitární (epizoonózy) jsou skupinou onemocnění, u kterých jsou kožní změny vyvolány parazity vegetujícími na kůži nebo v jejím okolí. Nebezpečí spočívá v porušení kožního krytu a otevření cesty další infekci, zejména virózám a riketsiózám, ale i běžné pyogenní infekci (7). U epizoonóz v užším slova smyslu žije parazit na kůži (např. vši), mezi epizoonózy v širším slova smyslu řadíme kožní projevy vyvolané živočichy, kteří na kůži nežijí (např. poštípání hmyzem) (1). Důležité jsou hygienické poměry – nedostatečná péče o tělo a malý životní prostor mají na parazity příznivý vliv.

Prevence, diagnostika a léčba hemoroidů

doc. MUDr. Jaroslav Čermák CSc

Med. Pro Praxi 2008; 5(2): 81-83

Hemoroidy jsou nejčastějším onemocněním na světě. V mládí bývají vzácné, s věkem jich přibývá a můžeme říci, že polovina lidí nad 50 let trpí tímto onemocněním. Vyskytovaly se ve všech civilizacích, u všech ras a národů. Postihují stejně muže i ženy, některé statistiky uvádění větší výskyt u mužů.

Právní problematika

Citlivé osobní údaje v ordinaci praktického lékaře

JUDr. MUDr. Lubomír Vondráček, JUDr. Vladimíra Dvořáková

Med. Pro Praxi 2008; 5(2): 89-90

Autoři předkládají praktické poznámky k problému citlivých údajů o pacientovi v ordinaci praktického lékaře pro dospělé.

Výživa u …

Výživa u diabetes mellitus

MUDr. Zuzana Grofová

Med. Pro Praxi 2008; 5(2): 84-85

Bez ohledu na typ diabetu zůstává dietní režim základním předpokladem úspěšné léčby. Cílem dietních opatření je udržování vyrovnaných hladin glykémií a správného spektra lipidů. Obézní diabetik typu II zlepší svůj zdravotní stav mírnou redukcí hmotnosti a cvičením. Diabetik s nedostatečným perorálním příjmem může a má být živen uměle. Dnes jsou dostupné všechny formy umělé výživy (perorální nutriční doplňky, enterální výživa, parenterální výživa) ve vhodné formě i pro diabetiky.

Pro sestry

Inkontinence, problém nejen zdravotní, ale i společenský

Bohumila Jančová

Med. Pro Praxi 2008; 5(2): 87-88

V tomto příspěvku bych se chtěla věnovat nejen problematice vhodného výběru a používání absorpčních pomůcek při inkontinenci moči, ale hlavně pochopení a pomoci ze strany personálu, kterého by se mělo každému člověku s tímto problémem dostat.


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.