Medicína pro praxi, 2008, číslo 3

reklama

Slovo úvodem

Gerontoonkologie - nový směr v onkologii

MUDr. Jaroslava Barkmanová

Med. Pro Praxi 2008; 5(3): 95

Lidé nad 65 let tvoří asi 15 procent obyvatel ČR. Podle propočtů by jich v roce 2030 měla být bezmála čtvrtina a v roce 2050 třetina společnosti, tedy přes tři miliony. Život se navíc prodlužuje. V polovině století by v ČR mělo žít půl milionu lidí nad 85 let. Se změnami v oblasti geriatrické demografie úzce souvisí i narůstající incidence malignit pacientů vyššího věku (nad 65 let věku – výskyt 50 % nádorů). Pacienti nad 70 let tvoří více než polovinu klientely onkologických ambulancí i lůžkových oddělení, neboť věk je jedním z hlavních rizikových faktorů vývoje většiny malignit. Tak, jak se zlepšují možnosti léčby a procento přeživších pacientů,...

Přehledové články

Chronická renální insuficience společným pohledem praktického lékaře a nefrologa

MUDr. Soňa Štěpánková, MUDr. Stanislav Šurel, MUDr. Jitka Řehořová

Med. Pro Praxi 2008; 5(3): 98-100

tudie z posledních let popisují dramatický narůst výskytu chronických onemocnění ledvin s jejich selháváním – každý 10. člověk má některou z forem ledvinného postižení. Pacienti s chronickým onemocněním ledvin mají 10násobně vyšší riziko úmrtí na infarkt myokardu či mozkovou příhodu. Jednoduché vyšetření moči, krve a krevního tlaku mohou poukázat na časné známky ledvinného onemocnění. Pokud je onemocnění ledvin odhaleno včas, jsme schopni léčbou a režimovými opatřeními jeho progresi zpomalit či dokonce zastavit. Časné zjištění a léčba chronického onemocnění ledvin nejenže zpomalí či zastaví jeho progresi do nezvratného ledvinného selhání, ale...

Umíme předcházet vzniku kardiovaskulárních onemocnění?

MUDr. Michal Vrablík Ph.D

Med. Pro Praxi 2008; 5(3): 101-104

Prevence chorob oběhového systému intervencí rizikových faktorů zaznamenala podstatné úspěchy. Přesto jsou kardiovaskulární choroby nejčastější příčinou přijetí k hospitalizaci i úmrtnosti ve vyspělém světě. Současné možnosti předcházení komplikací aterosklerózy lze využívat lépe. Cestou k dalšímu zlepšení výsledků preventivních programů je snaha o maximální ovlivnění co největšího počtu rizikových faktorů. Důsledná léčba dyslipidémie, arteriální hypertenze, poruchy glukózového metabolizmu, protrombogenního stavu a dalších ovlivnitelných faktorů u všech rizikových osob může přinést další pokles incidence kardiovaskulárních příhod a v konečném důsledku...

Klíšťová meningoencefalitida

MUDr. Chmelík Václav

Med. Pro Praxi 2008; 5(3): 105-108

Klíšťová meningoencefalitida je zánětlivé onemocnění centrální nervové soustavy. Je endemická v mnoha oblastech Evropy a Asie. Ohniska se vyskytují na celém území České republiky. V poslední době jich přibývá zřejmě následkem změn klimatu. Nákaza od klíštěte je podmíněna aktivitou člověka v přírodě a zde dochází rovněž ke změnám: zvláště starší lidé jsou exponováni přírodním ohniskům více než v minulých desetiletích. Výsledkem je prudký nárůst lidských onemocnění. Klíšťová encefalitida probíhá u většiny nemocných ve dvou fázích. Druhá fáze je spojena s postižením centrální nervové soustavy: meningitidou, závažnější encefalitidou a méně často s encefalomyelitidou....

Současný pohled na diagnostiku a léčbu systémové sklerodermie a Sjögrenova syndromu

doc. MUDr. Radim Bečvář CSc

Med. Pro Praxi 2008; 5(3): 109-112

Systémová sklerodermie (SSc) je generalizované onemocnění pojivové tkáně nejasného původu, které se projevuje fibrózou a sklerotizací kůže, stěny cév a parenchymu viscerálních orgánů. Postihuje častěji ženy v mladším a středním věku. Postižení pohybového ústrojí signalizují myalgie, artralgie, artritidy a třecí šelesty šlachových pouzder. Postižení trávicího traktu je časté a objevuje se ve všech jeho částech. Plicní postižení mívá formu intersticiálního procesu nebo plicní hypertenze. Postižení srdce se manifestuje dušností, poruchami rytmu a převodními bloky. Nejsou k dispozici žádné léky s účinkem na průběh SSc a tedy léčba je převážně symptomatická....

Xenobiotika jako alternativa hormonální substituce u žen v klimakteriu

MUDr. Marie Vrzáňová, MUDr. Jana Heresová CSc

Med. Pro Praxi 2008; 5(3): 113-116

Fytoestrogeny (FE) jsou přirozené aktivní látky obsažené v rostlinách, u vyšších živočichů a u člověka jsou charakterizovány afinitou k estrogennímu receptoru (ER). Chemickou strukturou jsou fytoestrogeny vzdálené estrogenům, společným rysem je fenolové jádro v molekule, které umožňuje vazbu na ER s následnou metabolickou aktivitou a vylučováním podobně jako endogenní estrogeny. Nejznámější skupinou fytoestrogenů jsou izoflavony, kumestany, flavony, lignany a další, liší se svými estrogenními vlastnostmi. Rizika HST u žen v klimakteriu jsou prokazatelná, FE vytváří možnosti alternativní léčby u žen, které estrogeny nemohou užívat.

Infekce nervového systému vyvolané herpetickými viry

MUDr. Hana Roháčová Ph.D

Med. Pro Praxi 2008; 5(3): 117-118

Onemocnění nervového systému vyvolaná některými z infekčních agens jsou poměrně častá. Jejich tíže kolísá od relativně lehkých průběhů až po stavy ohrožující život nebo vedoucí dokonce ke smrti postiženého. Škála vyvolavatelů je velmi široká a zahrnuje jak viry, tak bakterie, parazity či mykotická agens. Jedněmi z možných patogenů z říše virů jsou viry herpetické, které jsou v lidské populaci běžné a řada z nich osidluje člověka již ve velmi raném věku. Onemocnění jimi vyvolaná mohou být jak projevem primoinfekce tak reaktivace viru.

Syndrom diabetické nohy - závažná komplikace diabetes mellitus

MUDr. Pavlína Piťhová

Med. Pro Praxi 2008; 5(3): 119-122

Syndromem diabetické nohy označujeme destruktivní postižení tkání dolních končetin pacientů s diabetes mellitus distálně od kotníku, jehož následkem jsou rozsáhlé ulcerace, gangrény a v krajních případech i nutnost amputace končetiny. Jedná se o závažný medicínský i společenský problém a o jednu z nejdražších komplikací diabetes mellitus. Léčba syndromu diabetické nohy vyžaduje dlouhodobou hospitalizaci a rehabilitaci, pacienti často potřebují domácí péči a sociální služby. Onemocnění nohou se vyskytuje 17–50krát častěji u dia­betiků ve srovnání s nediabetiky. Syndromem diabetické nohy je postiženo v průběhu svého života 15–25 % diabetiků,...

Mezioborové přehledy

Praktický lékař a nespavost

MUDr. Martin Pretl CSc

Med. Pro Praxi 2008; 5(3): 123-126

Nespavost patří dlouhodobým k problémům sužujícím lidstvo. Čísla dokládající výskyt, zdravotní i sociální důsledky jsou varující. Ke stanovení diagnózy je nutná důkladná anamnéza s vyloučením organické příčiny nespavosti. V terapii nespavosti se v první linii uplatňují základy behaviorální terapie (spánková hygiena) v kombinaci s hypnotiky III. generace, při delším trvání je obvykle nutný zásah specialisty – somnologa.

Předstírané poruchy a simulace

doc. MUDr. Ján Praško CSc, MUDr. Dagmar Seifertová CSc

Med. Pro Praxi 2008; 5(3): 128-132

U předstírané (faktitivní) poruchy i u simulace pacient své příznaky z různých důvodu předstírá a dělá to vědomě. U faktitivních poruch je cílem získání zdravotní péče a zájmu zdravotníků. Důležité je včasné rozpoznání poruchy, aby se předešlo nepotřebným vyšetřením, nákladné terapii či iatrogenním komplikacím. Citlivý psychoterapeutický přístup může postiženému pomoci. Přímá konfrontace zpravidla smysl nemá. Doporučovány jsou postupy dialekticko-behaviorální terapie podobně jako u hraniční poruchy osobnosti. U simulací pacient příznaky nemoci předstírá z vědomě zištných důvodů jako jsou ekonomické výhody (finanční náhrada, invalidní důchod) nebo vyhýbání...

Medicína s poučením

Úroveň zdravotnej starostlivosti o novorodenca v starom Egypte

doc. PhDr. Ivica Gulášová Ph.D

Med. Pro Praxi 2008; 5(3): 137-138

Fyziologický a nekomplikovaný pôrod ešte zďaleka nezaručoval pokojnú a zdravú budúcnosť novorodenca v starom Egypte. Aj preklenutie najkritickejšieho – prvých dní po pôrode neznamenalo ešte istú budúcnosť novorodenca, ktorý bol vystavený infekčným chorobám v dôsledku hygienického štandardu v starom Egypte. Autorka popisuje spôsoby akými starí Egypťania pristupovali k starostlivosti o mŕtve telo i živého novorodenca. Poukazuje na sociálne rozdiely, ktoré boli zreteľné i v tejto oblasti. Ženy v starom Egypte začali rodiť v pätnástich rokoch, čo napriek vysokej novorodeneckej úmrtnosti nemalo negatívny vplyv na počet detí v rodinách i na demografický...

Pro sestry

Antikoagulační léčba u nemocného s hlubokou žilní trombózou

Michaela Malá DiS, Hana Kneřová DiS, Marie Kratochvílová

Med. Pro Praxi 2008; 5(3): 133-135

Hluboká žilní trombóza (HŽT) je součástí širšího pojmu tromboembolická nemoc. Její roční incidence se pohybuje kolem jednoho případu na 1 000 nemocných, přičemž incidence narůstá s věkem. Je to dáno prodloužením délky lidského života a zlepšením diagnostických metod. Stále častěji je možné se setkávat s tímto onemocněním ve všech lékařských oborech. HŽT je nebezpečná pro riziko závažných komplikací plicní embolii a chronickou žilní insuficienci. Příčin tohoto onemocnění je mnoho, mezi hlavní patří hyperkoagulace krve, krevní stáza a poškození žilní stěny. Riziko trombózy významně stoupá s věkem, může však postihnout i velmi mladé lidi.


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.