Medicína pro praxi, 2008, číslo 4

reklama

Slovo úvodem

Jarní ozvučení

prof. RNDr. Stanislav Komenda DrSc

Med. Pro Praxi 2008; 5(4): 143

Za standardních poměrů teplotních a vlhkostních bývají květnové dny doprovázeny specifickou zvukovou kulisou – motorové kosy, rotační elektrické i palivově motorové, jakož i strunové se zakusují do trávy, bujně se rozrůstající a houstnoucí ve falešném vědomí, že žádné násilí nemůže její rozlet zastavit. No, konečně, zastavit jej opravdu nemůže; co může, je však jeho regulace, jak co do výšky, tak i hustoty porostení.

Přehledové články

Hypokalémie u renálních tubulopatií

doc. MUDr. Romana Ryšavá CSc, MUDr. Jana Reiterová Ph.D

Med. Pro Praxi 2008; 5(4): 146-149

Hypokalémie je jedna z nejčastějších iontových poruch u interně nemocných pacientů, která může mít v případě pozdního rozpoznání letální důsledky z důvodu vzniku maligní arytmie. V naprosté většině případů je hypokalémie získaná v důsledku poruch příjmu draslíku do organizmu či zvýšením jeho ztrát stolicí či močí (často iatrogenně navozená podáváním diuretik). Vrozené poruchy vedoucí k hypokalémii (endokrinní onemocnění – primární hyperaldosteronizmus, Cushingův syndrom/nemoc, renální tubulární poruchy – Bartterův, Gitelmanův a Liddleův syndrom) představují jen něco kolem 1 % ze všech příčin hypokalémie. O hypokalémii hovoříme v...

Farmakologická léčba fibrilace síní

doc. MUDr. Petr Heinc Ph.D

Med. Pro Praxi 2008; 5(4): 150-154

Fibrilace síní je nejčastější setrvalou arytmií a nezávislým rizikovým faktorem pro vznik CMP v důsledku tromboembolizmu. Je podána strategie léčby a doporučení farmakologické léčby kontroly frekvence, kontroly rytmu a prevence tromboembolie.

Horní dyspeptický syndrom - je vše jasné a jednoduché ?

MUDr. Eva Charvátová

Med. Pro Praxi 2008; 5(4): 155-156

Horní dyspepsie je onemocnění velmi časté, ve světě jím trpí čtvrtina populace. Naprostá většina pacientů s tímto onemocněním je nejdříve vyšetřena praktickým lékařem. Diagnostika v ordinaci praktického lékaře je často velmi obtížná. Zvláště, pokud se jedná o obtíže, které mohou mít různou etiologii. Zásadní záležitostí praktického lékaře je optimálně zvolený diagnostický postup a vhodná terapeutické opatření.

Funkční stav v pokročilém stáří a genetická dispozice k dlouhověkosti

MUDr. Michaela Šnejdrlová, MUDr. Zdeněk Kalvach CSc

Med. Pro Praxi 2008; 5(4): 157-160

Vzhledem k polymorbiditě, křehkosti, typické pro vyšší věk, a z nich vyplývajícího funkčního omezení (disability) je nutno geriatrické pacienty hodnotit komplexně; tzv. CGA (comprehensive geriatric assessment) sestává z běžného klinického vyšetření doplněného o hodnocení výkonnosti, vyšetření kineziologické a v neposlední řadě i o podrobnější sociální šetření. Velmi podstatnou složkou vyšetření a dlouhodobé péče o křehkého seniora je hodnocení soběstačnosti a sebeobsluhy, schopnosti samostatně obstarávat obvyklé potřeby. Délka života obecně je dána kombinací genetických předpokladů – genotypu (podílejícího se cca 25 %) a vlivů prostředí,...

Chronický únavový syndrom

MUDr. Martin Nouza CSc

Med. Pro Praxi 2008; 5(4): 160-163

Chronický únavový syndrom je stále, po více než 20 letech studia, předmětem kontroverzních postojů. Dnes se domníváme, že se jedná o neheterogenní skupinu stavů s různými příčinami a relativně stejným projevem a klinickým obrazem. Z této skupiny je třeba diagnosticky vyloučit příčiny s jasným původem (infekce, záněty, primárně psychické problémy) a ty kauzálně léčit. Všechny pacienty je však třeba sledovat a poskytnout jim potřebný, empatický, vysoce erudovaný přístup.

Komplexní léčba a prevence osteoporózy - postavení a význam pohybové aktivity a léčebné rehabilitace

Mgr. Jana Němcová, MUDr. Jaroslav Korsa

Med. Pro Praxi 2008; 5(4): 165-168

Osteoporóza je progresivní systémové onemocnění skeletu charakterizované úbytkem kostní tkáně a poruchami mikroarchitektury kosti s následným zvýšením kostní fragility a tendencí ke zlomeninám (klasifikace WHO 1991) (2). Vzhledem k prodlužujícímu se věku populace má její výskyt vzestupný trend. Stává se tedy nejen problémem zdravotním a sociálním, ale i ekonomickým. V současné době trpí tímto onemocněním v České republice okolo 700 000 lidí. Nejzávažnějším problémem vzhledem k četnosti výskytu a komplikací je osteoporóza involuční (postmenopauzální a senilní). Důležitá je včasná diagnostika (osteodensitometrie) a komplexní terapie – dietní...

Mezioborové přehledy

Herpetické kožní infekce a jejich léčba

MUDr. Radek Litvik

Med. Pro Praxi 2008; 5(4): 170-175

Kožní a slizniční onemocnění vyvolané herpetickými viry patří mezi jedny z nejčastějších kožních onemocnění. Název vznikl z řeckého herpeton (had) a z historické představy, že se jedna vezikulární morfa rozšiřuje plazivě od druhé. Lidské herpetické viry vyvolávají mnoho pestrých projevů, mají schopnost přežívat v latentním stadiu v lidském těle a mohou se reaktivovat. Z hlediska lidské patologie mají význam zejména viry herpes simplex 1 a 2 a virus varicella-zoster (10).

Nealkoholové drogy - co může udělat praktický lékař

MUDr. Karel Nešpor CSc

Med. Pro Praxi 2008; 5(4): 176-178

Praktický lékař se s lidmi závislými na psychoaktivních látkách setkává častěji, než by odpovídalo jejich zastoupení v populaci. Mnozí závislí neodpovídají vzhledem ani věkem obvyklým představám. Podáváme přehled některých zdravotních rizik drogové závislosti a některé typické příznaky. Popisujeme také krátkou intervenci v ordinaci praktického lékaře a zvládání akutních stavů.

Výživa u …

Výživa u akutní a chronické pankreatitidy

MUDr. Zuzana Grofová

Med. Pro Praxi 2008; 5(4): 179-180

Slinivka břišní je orgán s exokrinní a endokrinní funkcí. Tématem sdělení jsou stavy, s nimiž jsou spojeny poruchy funkce exokrinní. Jedná se především o dvě velké skupiny zánětlivých onemocnění, tedy akutní a chronickou pankreatitidu. Tyto dvě skupiny se odlišují v nutriční intervenci. V určitých situacích je potřebná i umělá výživa enterální nebo parenterální či kombinace obou.

Informace

Kongres pro praktické lékaře se stává příjemnou, každoroční tradicí

Mgr. Hana Reichelová

Med. Pro Praxi 2008; 5(4): 181-182

Olomouc – V přítmí sálu Regionálního centra Olomouc panuje soustředěné ticho, které je občas přerušeno cvaknutím propisovací tužky. Na pódiu právě řečník končí svoji přednášku a vyzývá publikum k diskuzi. Padá jedna otázka za druhou. Takto intenzivně konzultuje svoje zkušenosti z praxe bezmála 450 praktických lékařů a sester na kongrese časopisu Medicína pro praxi již po šesté. Na jejich četné dotazy jim odpovídají specialisté z různých oborů interní medicíny.


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.