Medicína pro praxi, 2008, číslo 5

reklama

Slovo úvodem

Světový den dárcovství krve

MUDr. Dana Galuszková

Med. Pro Praxi 2008; 5(5): 187

Přehledové články

Zdravotní problémy spojené s dopravou

doc. MUDr. Jiří Vaništa CSc, prof. MUDr. Jiří Beran CSc

Med. Pro Praxi 2008; 5(5): 190-192

Cestování do vzdálených zemí nepřináší pouze jedinečné zážitky v exotickém prostředí ale i určitá zdravotní rizika. Již doprava letadlem, lodí či automobilem může způsobit zdravotní obtíže jako kinetózu, pásmovou nemoc, žilní trombózu cestovatelů a zdravotní poruchy během pobytu v letadle. V práci je uveden stručný návod prevence těchto onemocnění.

Nealkoholická steatohepatitida - součást metabolického syndromu

MUDr. Veronika Příbramská, MUDr. Helena Trumpešová

Med. Pro Praxi 2008; 5(5): 193-195

Metabolický syndrom představuje v současné době často diskutovanou jednotku v interní medicíně. Jeho součástí je vedle obezity, hyperlipidémie a inzulinové rezistence nealkoholické ztukovatění jater (NAFLD – nonalcoholic fatty liver disease). Tato jednotka zahrnuje několik podjednotek – prostou steatózu, steatohepatitidu (NASH) a cirhózu. Nealkoholická steatohepatitida je charakterizována steatózou jater s elevací sérových transamináz, neprokážeme však předchozí abúzus alkoholu. Je nebezpečná možným rozvojem ve fulminantní jaterní selhání nebo v jaterní cirhózu. Proto je nutno na tuto jednotku myslet již při preventivních prohlídkách zejména...

Autoimunitní endokrinopatie

MUDr. Pavlína Hrdá, prof. MUDr. Ivan Šterzl CSc

Med. Pro Praxi 2008; 5(5): 196-199

Autoimunitní endokrinopatie patří mezi orgánově specifická autoimunitní onemocnění. Na jejich vzniku se účastní řada faktorů: genetická predispozice, zevní etiologické příčiny a poruchy regulace v mikroprostředí cílového orgánu. Přestože v patogenezi autoimunitních endokrinopatií sehrává roli především buňkami zprostředkované poškození cílových orgánů, diagnostickým a prediktivním markerem jsou orgánově specifické autoprotilátky. Ty se mohou vyskytovat řadu let před klinickou manifestací choroby. Autoimunitním zánětem může být postižena kterákoliv žláza s vnitřní sekrecí. Výskyt autoimunitních endokrinopatií může být jak izolovaný, tak může docházet...

Indikace k provedení renální biopsie

doc. MUDr. Romana Ryšavá CSc, prof. MUDr. Miroslav Merta CSc

Med. Pro Praxi 2008; 5(5): 200-202

Renální biopsie (RB) nativních ledvin je indikována z celé řady důvodů, mezi něž patří především potřeba určit přesnou diagnózu renálního postižení či stanovit stupeň a rozsah postižení ledvinné tkáně. Vyhodnocení aktivních (potenciálně reverzibilních) a chronických (ireverzibilních) změn nám pak pomůže v rozhodování o typu a agresivitě léčby. Naprostou většinu RB lze provést perkutánní technikou, jen výjimečně se uchylujeme k ostatním způsobům odběru renální tkáně jako jsou otevřená, laparoskopická či transjugulární RB. Histologický materiál se standardně zpracovává třemi způsoby, a sice imunofluorescencí (IF), světelnou mikroskopií (SM) a elektronovou...

Toxoplazmóza v klinické praxi - hrozba nebo mýtus?

MUDr. Markéta Geleneky

Med. Pro Praxi 2008; 5(5): 203-204

Toxoplazmóza patří mezi celosvětově rozšířená parazitární onemocnění. Prevalence v ČR se pohybuje kolem 25–35 %. Většinou probíhá bezpříznakově, u imunokompetentních pacientů není rizikem. Problémem je u gravidních, pokud dojde k primoinfekci po otěhotnění či bezprostředně před ním, a to pro možnost vzniku kongenitální toxoplazmózy u narozeného dítěte. Taktéž u pacientů se sníženou obranyschopností může být hrozbou, pokud nedojde ke včasné léčbě. Diagnostika a terapie patří do rukou specialistů, na onemocnění je však nutno pomýšlet již v ordinacích praktických lékařů. Včas verifikovaná a dobře zaléčená infekce má až na výjimky dobrou prognózu.

Mezioborové přehledy

Chronická denní bolest hlavy, diagnostika a léčba

MUDr. Ingrid Niedermayerová

Med. Pro Praxi 2008; 5(5): 205-207

Chronická denní bolest hlavy (CDH) tvoří heterogenní skupinu, zahrnující jednak primární a jednak sekundární bolesti hlavy (BH), způsobené různými organickými příčinami. Primární CHD vzniká chronifikací migrény, tenzní BH či cluster headache. Často se sdružuje s nadužíváním analgetik nebo jiné akutní medikace, s depresí a anxietou. Léčba je závislá na základním typu BH a přítomných komplikacích. Těžší stavy je nutno řešit za hospitalizace.

Diferenciální diagnostika a léčba bolestí zad

MUDr. Ivan Vrba

Med. Pro Praxi 2008; 5(5): 208-212

Bolest zad v oblasti bederní krajiny (BZ) je definována bolestí, svalovým napětím a ztuhlostí, která je umístěna pod dolním okrajem žeber a nad gluteálními rýhami a vyskytuje se s bolestí vyzařující do dolních končetin nebo bez ní. Máme mnoho klasifikačních dělení. Základní dělení BZ je na akutní a chronické bolesti zad, dále pak na specifické (max. 10 % případů) a nespecifické (bez zjištěného zdroje bolesti – skoro až 90 % případů). Také je velmi důležité rozlišení mezi vlastními BZ a bolestmi přenesenými z nepáteřních zdrojů. V současnosti je nejvhodnější dělení na tzv. diagnostickou triádu (závažná onemocnění zad, kořenové bolesti,...

Léčba urologických infekcí

MUDr. Marie Belejová Ph.D

Med. Pro Praxi 2008; 5(5): 214-217

Za běžných okolností nejsou v urogenitálním traktu přítomna žádná infekční agens. Infekce močových cest u žen probíhají většinou pod obrazem nekomplikované, ale často recidivující infekce. Naopak u mužů je to onemocnění méně frekventní, zato se téměř vždy komplikuje přechodem na pohlavní orgány. Z hlediska farmakoterapie je důležitá lokalizace infekce (sliznice nebo parenchym) a citlivost etiologického agens na chemoterapeutika. Při výskytu komplikací bývá farmakoterapie doplněna intervencí urologa.

Lidský papilomavirus

MUDr. Martina Poršová, MUDr. Jaroslav Porš, MUDr. Ivan Kolombo FEBU, et al

Med. Pro Praxi 2008; 5(5): 218-223

Infekci lidským papilomavirem (human papilomavirus – HPV) řadíme mezi sexuálně přenosné infekce (STD). Lidský papilomavirus je zodpovědný za vznik řady epiteliálních lézí, a to především v anogenitální oblasti. Nejznámější jsou condylomata accuminata. Některé typy HPV mohou způsobit vznik dysplastických slizničních změn a následných malignit urogenitálního traktu (karcinom děložního čípku, anální karcinom, karcinom penisu, uretry a vulvy). Diagnostika viditelných lézí je snadná již podle jejich makroskopického vzhledu. Subklinické léze si můžeme ozřejmit pomocí testu s kyselinou octovou. Nejspolehlivější diagnostickou metodou je metoda PCR (polymerázová...

Ve zkratce

Inkontinence moči

MUDr. Libor Zámečník FEBU

Med. Pro Praxi 2008; 5(5): 227-230

Pro sestry

Cestovní flebotrombóza

MUDr. Dalibor Musil Ph.D

Med. Pro Praxi 2008; 5(5): 224-226

Výrazný celosvětový nárůst osobní letecké, automobilové a vlakové dopravy přináší také některá zdravotní rizika. Jedním z nich je tromboembolická nemoc vzácně se objevující během cestování na dlouhé vzdálenosti. Článek rozebírá rizika vzniku cestovní trombózy a praktické možnosti účinné prevence tohoto onemocnění.


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.