Medicína pro praxi, 2008, číslo 6

reklama

Slovo úvodem

Světový den první pomoci

MUDr. Olga Klementová Ph.D

Med. Pro Praxi 2008; 5(6): 235

Přehledové články

Kardiovaskulární důsledky diabetes mellitus a jejich prevence

MUDr. Martin Prázdný CSc., Ph.D

Med. Pro Praxi 2008; 5(6): 240-244

Diabetes mellitus obou typů je závažný rizikový faktor pro rozvoj cévních komplikací, ať už se jedná o komplikace makrovaskulární nebo mikrovaskulární. Zároveň se stále vzrůstající prevalencí diabetu 2. typu nejen v České republice, ale i v celém světě, se objevují nové léčebné postupy a léky, které mají za cíl ovlivnit pozitivně kompenzaci diabetu a redukovat kardiovaskulární riziko. Jednotlivé skupiny perorálních antidiabetik se od sebe podstatně liší mechanizmem účinku i možností ovlivnění prognózy pacienta. Odlišně působí i různé typy inzulinu. Navíc v diabetologii pro některé situace ve vztahu ke kardiovaskulárním komplikacím postrádáme důkazy...

Tuberkulóza - infekční choroba v 21. století

MUDr. Václava Bártů

Med. Pro Praxi 2008; 5(6): 245-248

Tuberkulóza (TB) je infekční onemocnění, které se šíří především vzdušnou cestou kapénkovou nákazou a je vyvoláno Mycobacterium tuberculosis complex. Celosvětově ročně onemocní TB 9 miliónů osob a téměř 2 milióny z nich na toto onemocnění zemře (9). Diagnostika se opírá na vyhodnocení klinického stavu, rentgenového nálezu, tuberkulínového kožního testu. Zlatý standard diagnostiky představuje bakteriologické vyšetření sputa či jiného biologického materiálu s průkazem acidorezistentních tyček, kultivací a druhovou identifikací mykobakteriálního kmene. V léčbě se používá kombinace léků s antimykobakteriálním efektem, které se podávají jednorázově a kontrolovaně...

Výšková nemoc - praktické aspekty diagnostiky a léčby

prof. MUDr. Jan Bultas. CSc

Med. Pro Praxi 2008; 5(6): 251-253

Pobyt ve vysokohorském prostředí s sebou nese určitá rizika, jedním z nich je výšková nemoc. Mírnou formou, která postihne téměř každého při pobytu nad 4 tisíce metrů nad mořem, je akutní výšková nemoc. Tato forma projevující se bolestmi hlavy, nevolností, nechutenstvím a nespavostí většinou po krátké aklimatizaci odezní. Závažnějšími projevy je vznik plicního a mozkového edému. Vzhledem k tomu, že stále více lidí cestuje do exotických krajů, stává se i diagnostika a léčba těchto stavů aktuálnější. Léčba a profylaxe výškové nemoci prodělala během posledních let pokrok. Indikace inhibitorů karboanhydrázy, zejména acetazolamidu, se přesunula k prevenci...

Diagnostika a terapie poruch funkce štítné žlázy - část I

MUDr. Jana Brunová CSc

Med. Pro Praxi 2008; 5(6): 254-257

Onemocnění štítné žlázy jsou po diabetes mellitus druhou nejčastější endokrinní chorobou v populaci a počty diagnostikovaných případů v ordinacích praktických lékařů stále stoupá. Nejčastěji se lékař setkává s pacienty s příznaky poruch funkce štítné žlázy ve smyslu hyper- a hypotyreózy a s pacienty se zvětšenou štítnou žlázou – strumou. Tento článek je zaměřen na postupy při diagnóze tyroidální dysfunkce a na její léčbu, která v nekomplikovaných případech může být poskytována praktickým lékařem nebo internistou.

Místo probiotik v léčbě (nejen) gastrointestinálních chorob

MUDr. Oldřich Stibůrek, MUDr. Veronika Příbramská, prof. MUDr. Jan Lata CSc

Med. Pro Praxi 2008; 5(6): 258-260

Historie využívání probiotik člověkem sahá daleko do minulosti. Lidské střevo je osídleno mikroorganizmy, jejichž počet daleko přesahuje množství samotných buněk našeho těla a správné složení této mikroflóry hraje velmi důležitou roli. Probiotika svým lokálním i systémovým působením pozitivně ovlivňují řadu orgánů a jejich funkcí a navíc jde o přípravky velmi bezpečné s minimem nežádoucích účinků. Existuje velmi široká škála nejrůznějších probiotických preparátů. Jejich konkrétní účinky ovšem lze často obtížně exaktně pozorovat a hodnotit, což plyne z faktu, že se nejedná o přesně definované chemické látky, ale živé (mikro)organizmy.

Mezioborové přehledy

Současné možnosti léčby hemoroidální nemoci

MUDr. Zbyněk Jech

Med. Pro Praxi 2008; 5(6): 262-264

Hemoroidální nemoc (HN) je ve vyspělých státech nejčastějším benigním onemocněním anorekta. Předpokladem úspěšné léčby HN je normalizace anatomických a fyziologických poměrů anorekta s následným vymizením příznaků. Optimální léčebná metoda je volena podle rozsahu postižení hemoroidů. Semiinvazivní a operační metody používané k léčbě HN, doplněné v posledních letech o dopplerem navigovanou ligaci hemoroidálních arterií a staplerovou hemoroidopexi, umožňují při správném provedení efektivní a bezpečnou léčbu HN provázenou minimem bolesti a nízkým počtem závažných komplikací.

Kontraindikace pro rekreační potápění z pohledu praktického lékaře

prof. MUDr. František Novomeský PhD, MUDr. Michal Palkovič PhD

Med. Pro Praxi 2008; 5(6): 265-269

Rekreační potápění se v posledních dvou desítiletích v České i Slovenské republice stalo významnou aktivitou volného času. V obou státech je vycvičeno a registrováno několik tisíc potápěčů, stovky z nich každoročně vyjíždějí na potápěčské destinace po celém světě. Vytvořila se tak rozsáhlá skupina osob s někdy i dosti vysokou hyperbarickou expozicí. Praktický lékař se obvykle dostane do kontaktu s potápěním ve dvou situacích: při žádosti o posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče o potápěčský výcvik, nebo při průběžném posouzení zdravotní způsobilosti již certifikovaného potápěče. Práce je zaměřena na poskytnutí základního přehledu zdravotních kontraindikací...

Péče o pacienty se závažným chronickým onemocněním v ordinaci praktického lékaře

MUDr. Bohumil Skála Ph.D

Med. Pro Praxi 2008; 5(6): 270-273

Paliativní péče je nedílnou součástí léčebné péče. Pacienti v závažném stavu nebo v terminálním stavu svého onemocnění musí mít jistotu, že kvalita života bude maximálně zachována. Stejnou jistotu musí mít i jejich okolí. Péče poskytovaná v domácím prostředí je – jak je deklarováno opakovaně – ekonomičtější, a pro pacienta a jeho rodinu jistě v mnoha případech i přijatelnější. Odvolávat se na cenu péče, cenu léků je sice častým argumentem, ale přesto lze s touto myšlenkou úspěšně diskutovat. Pokusili jsme se definovat některé obecné zásady paliativní péče a současně na číslech z jedné ordinace i ukázat na skutečné náklady na pacienta se...

Laboratorní diagnostika dědičných metabolických poruch

MUDr. Sylvie Šťastná CSc., MBA

Med. Pro Praxi 2008; 5(6): 274-276

Dědičné metabolické poruchy (DMP) jsou stovky onemocnění s různými symptomy, typy dědičnosti a stupněm léčitelnosti. DMP by měly být běžnou součástí diferenciální diagnostiky jakéhokoliv onemocnění v jakémkoliv věku. Mnoho pacientů však diagnóze DMP uniká. Každá DMP by měla být vždy potvrzena na laboratorní úrovni v rámci tzv. selektivního screeningu. Diagnostika DMP je dostupná na úrovni metabolitů, enzymů/transportních proteinů, tkáně nebo DNA.

Bolesti ramenního kloubu

MUDr. Pavel Přikryl

Med. Pro Praxi 2008; 5(6): 277-278

Ramenní kloub je v lidském těle v mnoha směrech unikátním kloubem a jeho onemocnění je poměrně časté. I když se nejedná o kloub nosný, je rameno velmi potřebné a zatěžované při celé řadě činností, sportů i pracovních aktivit. Jeho afekce bývají značně bolestivé a omezující. Článek popisuje nejčastější typy postižení ramene, včetně jejich možností nápravy. Zaměřuje se nejen na afekce léčitelné v ordinaci praktického lékaře, ale i na závažná postižení vyžadující operační léčbu ortopedem či traumatologem. V této oblasti je moderní a velice efektivní trend provedení zákroku artroskopicky, tedy operace pod kontrolou tenké kamery zavedené do kloubu. Artroskopie...

Výživa u …

Výživa u hojení ran

MUDr. Zuzana Grofová

Med. Pro Praxi 2008; 5(6): 279-280

Pacient s chronickou nebo obtížně se hojící ránou musí mít ve stravě dostatek energie i proteinů pro udržování tělesné hmotnosti, dobré kondice a hojení rány. Není-li pacient schopen se uživit perorálním příjmem, je nutno zvolit speciální postupy. Preferenčně se jedná o zlepšení nebo obohacení p. o. příjmu přídavky, moduly, perorálnímu nutričními doplňky nebo mechanickou úpravou stravy. Pokud je toto nedostatečné či nerealizovatelné, volíme různé typy enterální výživy. Je-li enterální výživa nemožná, přistupujeme k umělé výživě parenterální.

Pro sestry

Operační léčba zlomenin končetinového skeletu na traumatologickém oddělení FN Olomouc

Bc. Jiřina Faltýnková, MUDr. Pavel Dráč Ph.D

Med. Pro Praxi 2008; 5(6): 281-283

Informace

Konference sestra v praxi zaujala hned 1. ročníkem

Bc. Lenka Šeflová

Med. Pro Praxi 2008; 5(6): 285-286


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.