Medicína pro praxi, 2008, číslo 9

reklama

Slovo úvodem

Mezinárodní den seniorů

MUDr. Iva Holmerová Ph.D

Med. Pro Praxi 2008; 5(9): 291

Přehledové články

Jak zlepšit kontrolu hypertenze v primární péči?

MUDr. Jan Peleška CSc

Med. Pro Praxi 2008; 5(9): 294-298

Zjednodušení diagnostického a léčebného postupu v rámci platných doporučení a na podkladě předatelných zkušeností specialisty na hypertenzi by mělo vést k úspoře času. Ten by měl praktický lékař věnovat zlepšení komunikace s pacientem, aby dosáhl jeho větší spoluúčasti při léčbě hypertenze. Pacientova spolupráce by spočívala hlavně v domácím měření TK a v dialogu s lékařem nad hodnotami TK v průběhu dne a jejich případném vztahu i k mírným nežádoucím účinkům léčby. Předpokladem je však masové používání domácího měření TK. Nejpozději do 3 měsíců by měl každý hypertonik (i s nízkým kardiovaskulárním rizikem) zahájit farmakoterapii především léky s největší...

Listerióza

MUDr. David Jilich, MUDr. Ladislav Machala

Med. Pro Praxi 2008; 5(9): 299-300

Listeria monocytogenes je ubikviterní saprofytická bakterie, která u oslabených osob může způsobit těžké onemocnění. Přes dobrou citlivost původce onemocnění k antibiotikům je u rizikových pacientů prognóza listeriózy velmi vážná. K přenosu infekce dochází především při konzumaci kontaminované potravy. V ČR byl v posledních dvou letech pozorován významný nárůst výskytu listeriózy s řadou fatálních případů, zdrojem nákazy byl ve většině případů měkký zrající sýr.

Chřipka - stále aktuální a nová

doc. MUDr. Roman Chlíbek Ph.D

Med. Pro Praxi 2008; 5(9): 301-304

Chřipka je jedno z nejčastějších infekčních onemocnění. Každý rok je možné označit rokem chřipky. Její dopady postihují v podobě zdravotních potíží nejenom nemocného jedince, ale v sociální oblasti populaci na celém světě. Chřipkové epidemie typické pro zimní měsíce roku jsou známé svou explozivností a typickým šířením. Zpočátku bývá nejvyšší nemocnost mezi dětmi, zvláště pak mezi mladšími školáky. Mortalita této věkové skupiny je extrémně nízká. Tyto nemocné děti pak relativně snadno přenáší onemocnění dále v populaci a infikují zejména vlastní rodiče. Starší část populace je obvykle poslední cílovou skupinou chřipky, ovšem je hlavní rizikovou skupinou...

Zásady léčby pacientů s metabolickým syndromem

MUDr. Tomáš Štulc Ph.D

Med. Pro Praxi 2008; 5(9): 305-307

Metabolický syndrom se v posledních letech stává celosvětově závažným zdravotním problémem; vyskytuje se velmi často a výrazně zvyšuje riziko kardiovaskulárních chorob. Celkový počet kardiovaskulárních příhod, které způsobí, je proto obrovský a správná péče o pacienty s metabolickým syndromem má z odborného i společenského hlediska zásadní význam. Hlavními součástmi metabolického syndromu jsou abdominální akumulace tuku, inzulinová rezistence, dyslipidémie a arteriální hypertenze; všechny tyto složky také musíme při jeho léčbě účinně ovlivnit. Společným základem léčby jsou dietní a režimová opatření; dále je nutné důsledně korigovat především dyslipidémii...

Přínos dechových testů v gastroenterologii

MUDr. Ivona Prokopcová, MUDr. Hana Dujsíková, MUDr. Martina Mišejková, et al

Med. Pro Praxi 2008; 5(9): 308-309

Hlavní charakteristikou dechových testů je rychlá, neinvazivní funkční diagnostika hojně využívaná v gastroenterologii a hepatologii. Nejvíce užívané sety zahrnují celou řadu dechových testů založených zejména na měření koncentrace uhlíku 13C ve vydechovaném vzduchu (2). Dechové testy jsou jednoduchou alternativou v diferenciální diagnostice. Za nejpoužívanější se považují testy detegující H. pylori, dále testy pankreatické exokrinní dysfunkce, testy k monitoraci bakteriálního přerůstání, testy k hodnocení jaterní funkce, malabsorpce živin, především tuků, měření evakuace žaludku a tak potažmo hondnocení motility. Těm nejrozšířenějším je věnován tento...

Farmakologická prevence chronického srdečního selhání

MUDr. Filip Málek

Med. Pro Praxi 2008; 5(9): 310-312

Farmakologická prevence chronického srdečního selhání zahrnuje terapii stavů a onemocnění spojených s vysokým rizikem vzniku strukturálního srdečního poškození a následného rozvoje srdečního selhání. Primární prevence srdečního selhání se týká především nemocných s arteriální hypertenzí a/nebo s ischemickou chorobou srdeční. Dále rozvoji srdečního selhání brání podle současných poznatků léčba nemocných se srdečním onemocněním ve stadiu asymptomatické srdeční dysfunkce. Důkazy máme pro léčbu inhibitory angiotenzin-konvertujícího enzymu u pacientů se srdeční dysfunkcí různé etiologie a pro betablokátory u pacientů po infarktu myokardu. Agresivní terapie...

Diabetická nefropatie

MUDr. Petr Bouček

Med. Pro Praxi 2008; 5(9): 313-316

Diabetická nefropatie (DN) dnes ve vyspělých zemích představuje hlavní příčinu vzniku chronického selhání ledvin. Ve svém přirozeném průběhu přechází DN od incipientní nefropatie s mikroalbuminurií do stadia manifestní nefropatie s proteinurií, hypertenzí a postupně narůstající renální insuficiencí. Při rozvoji DN dochází u nemocných obvykle také ke zhoršení metabolického vyrovnání diabetu a urychlení vývoje dalších mikrovaskulárních komplikací včetně diabetické retinopatie a neuropatie. Postižení ledvin je i významným rizikovým faktorem pro vznik aterosklerotických komplikací, které jsou odpovědné za vysokou mortalitu nemocných s DN. Klíčovými preventivně-léčebnými...

Diagnostika a terapie poruch funkce štítné žlázy - část II

MUDr. Jana Brunová CSc

Med. Pro Praxi 2008; 5(9): 317-323

Onemocnění štítné žlázy jsou po diabetes mellitus druhou nejčastější endokrinní chorobou v populaci a počty diagnostikovaných případů v ordinacích praktických lékařů stále stoupá. Nejčastěji se lékař setkává s pacienty s příznaky poruch funkce štítné žlázy ve smyslu hyper- a hypotyreózy a s pacienty se zvětšenou štítnou žlázou – strumou. Tento článek je zaměřen na postupy při diagnóze tyroidální dysfunkce a na její léčbu, která v nekomplikovaných případech může být poskytována praktickým lékařem nebo internistou.

Kardiovaskulární rehabilitace u diabetiků s ischemickou chorobou srdeční

MUDr. Hana Svačinová Ph.D

Med. Pro Praxi 2008; 5(9): 324-326

Je známo, že ve vyspělých zemích je ischemická choroba srdeční (ICHS) u pacientů s diabetes mellitus (DM) nejčastější příčinou smrti. Diabetici mají 2–4krát vyšší riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění ve srovnání s jedinci bez diabetu. Průběh akutních koronárních syndromů u diabetiků bývá doprovázen větším počtem komplikací než u nediabetiků, zároveň má i horší prognózu. Diabetes mellitus u pacientů s ICHS představuje významné přídatné riziko, zahrnující sníženou schopnost adaptace kardiovaskulárního systému na zátěž, která vyplývá z dysfunkce levé komory, z přítomnosti diabetické kardiovaskulární autonomní neuropatie (KAN) a dalších abnormalit,...

Mezioborové přehledy

Kontaktní dermatitidy

MUDr. Alena Machovcová MBA

Med. Pro Praxi 2008; 5(9): 327-330

Kontaktní dermatitidy jsou častá kožní onemocnění, která postihují celou populaci. Jsou vyvolána působením exogenních látek na kůži za spolupůsobení dalších faktorů. Klinický obraz bývá rozmanitý. Diagnóza je kombinací anamnestických údajů, klinického obrazu a provedených vyšetření. Prevencí vzniku kontaktních dermatitid je dodržování zásad ochrany kůže při práci, používání ochranných krémů a vhodná volba zaměstnání vzhledem k jiným dermatózám (např. atopickému ekzému).

Farmakologie nespavosti

MUDr. Miroslav Moráň

Med. Pro Praxi 2008; 5(9): 331-334

V krátkém přehledu jsou uvedeny základní charakteristiky nespavosti, jejich možné příčiny, stručný přehled léčebných možností, podrobněji jsou rozvedeny možnosti farmakologie nespavosti, její rozdělení podle typů insomnie z různých pohledů.

Dusičnany v potravinách

Mgr. Martin Forejt Ph.D

Med. Pro Praxi 2008; 5(9): 335-336

Dusičnany se na naší Zemi vyskytují zcela přirozeně, v posledních desítiletích se však jejich výskyt v přírodě uměle zvýšil díky přímým zásahům člověka (zvýšené osídlení krajiny, chemizace zemědělství). Konzumace dusičnanů v malém množství není pro člověka zdravotně nebezpečná. Příjem vyššího množství dusičnanů z vody nebo potravin však může vést u člověka k vyšší produkci dusitanů v zažívacím traktu a po jejich sloučení se sekundárními aminy i k tvorbě karcinogenních nitrosaminů. Vyšší konzumace dusičnanů může mít negativní vliv také na trávení a vstřebávání živin, metabolizmus vitaminu A, funkci štítné žlázy, poruchy činnosti mozku a srdce. Závažným...

Zásady přípravy pacienta k odběru krve a preanalytická část laboratorního vyšetření

prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc

Med. Pro Praxi 2008; 5(9): 337-340

Pro laboratorní vyšetření pacienta je nutné jeho správné poučení o faktorech, které mohou laboratorní vyšetření ovlivnit. Patří sem fyzická aktivita, strava, pitný režim, léky, kouření, konzumace alkoholu a další. Biologické faktory jsou ovlivnitelné (dieta, fyzická námaha a další) nebo neovlivnitelné (věk, pohlaví, biologické rytmy). Mezi nejčastější odběry patří odběr tzv. nalačno v ranních či dopoledních hodinách. Pacient nemá cca 10–12 hod. jíst, naopak se doporučuje vypít ráno 2–3 dl vody. Příprava pacienta a správně provedený odběr krve, uchování a transport vzorku do laboratoře patří do tzv. preanalytické fáze laboratorního...

Vliv multivitaminového doplňku stravy na imunitní odpověď a nemocnost způsobenou infekcemi u osob ve věku 50 až 65 let

doc. MUDr. Karel Urbánek Ph.D

Med. Pro Praxi 2008; 5(9): 341

Klinická studie

Klinické požiadavky na diagnostiku hĹbkovej venóznej trombózy

RNDr. Peter Musil, Mgr. Petra Némethová, MUDr. Tatiana Varadyová, et al

Med. Pro Praxi 2008; 5(9): 343-347

Venózna tromboembólia je závažný medicínsky, sociálny a ekonomický problém. Krvné zrazeniny sú pri hĺbkovej venóznej trombóze (HVT) a pľúcnej embólii (PE) najväčším neočakávaným „zabijakom“ hospitalizovaných pacientov vo vyspelých krajinách. Testovanie hladiny D-diméru v spojení s klinickým hodnotením je už integrálnou súčasťou diagnostiky na prítomnosť krvnej zrazeniny. Ale vzhľadom k tomu, že väčšina súčasných kvantitatívnych dostupných D-dimér testov sa robí v laboratóriu, je toto testovanie obmedzené na nemocničné kliniky. Analýza súčasnej medicínskej praxe a prístupných testov indikuje, že praktickí lekári v primárnej starostlivosti...

Výživa u …

Výživa při léčbě nádorů

MUDr. Zuzana Grofová

Med. Pro Praxi 2008; 5(9): 348-349

Nutriční stav pacienta významně ovlivňuje celkový výsledek protinádorové léčby. U nádorových onemocnění je velmi častá podvýživa, která vzniká z několika příčin. Často je první známkou nemoci a v průběhu léčby se ještě dále prohlubuje. Opakované a pravidelné hodnocení nutričního stavu pacienta je nutné. K tomu byly vypracovány nutriční standardy pro použití v onkologických ambulancích, které je třeba zavést do praxe. Nutriční péče zahrnuje u onkologických pacientů stanovení nutričního stavu, kvalifikovanou dietní radu, používání modulových dietetik, přípravků enterální výživy k popíjení i podávání sondou, méně často též výživu parenterální. Včasná...

Informace

Odborníci prezentují nejnovější výzkum bezpečnosti a účinnosti Aspirinu

Mgr. Hana Reichelová

Med. Pro Praxi 2008; 5(9): 350


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.