Medicína pro praxi, 2009, číslo 1

reklama

Suplementum

Repetitorium Bolest

Med. Pro Praxi 2009; 6(1):

Slovo úvodem

Slovo úvodem

Med. Pro Praxi 2009; 6(1): 3

Přehledové články

Zácpa - aktuální přístup k diagnostice a léčbě

Constipation - current approach to diagnosis and treatment

MUDr. Jan Martínek Ph.D

Med. Pro Praxi 2009; 6(1): 6-13

Primární zácpu rozdělujeme na syndrom líného střeva a zácpu terminální. Pacienti s terminální zácpou mají potíže s vyprazdňováním stolice. Je-li tato způsobena paradoxní kontrakcí svalů dna pánevního a svěračů, hovoříme o anismu. Je-li terminální zácpa způsobena anatomickou obstrukcí, hovoříme o syndromu ODS (obstrukční defekační syndrom). Anismus se léčí fyzioterapií, syndrom ODS se léčí chirurgicky. U pacientů se syndromem líného střeva je prodloužen čas střevního tranzitu. V současnosti je často jediným možným řešením těžké zácpy dlouhodobé užívání laxativ. V případě stimulačních laxativ (např. Guttalax®) existuje mýtus, že tato laxativa...

Chřipka

Influenza

MUDr. Jaroslav Kapla Ph.D

Med. Pro Praxi 2009; 6(1): 14-16

Chřipka je vysoce nakažlivé infekční onemocnění s epidemickým až pandemickým charakterem šíření. Původcem onemocnění je virus, který se vyskytuje jako typ A, B nebo C. Zdrojem nákazy je člověk, k přenosu dochází vzdušnou cestou nebo kontaminovanými předměty a vnímavost populace je všeobecná. Onemocnění probíhá obvykle jako horečnatý stav s bolestmi hlavy, kloubů, svalů, zimnicí a kašlem. Nejčastější komplikací je zánět plic. V diagnostice se uplatňují rychlé testy k detekci antigenu, využívá se i PCR a sérologie. Léčba je symptomatická, k dispozici jsou i antivirotika typu M2 inhibitorů a inhibitorů neuraminidázy. Základem prevence chřipky je každoroční...

Studie ADVANCE - větev léčby glykémie: význam intenzivní intervence hyperglykémie pro rozvoj vaskulárních komplikací diabetu

ADVANCE Study - glucose control arm: importance of intensive hyperglycaemia intervention for development of vascular diabetic complications

MUDr.. Marcela Szabó

Med. Pro Praxi 2009; 6(1): 17-21

Studie ADVANCE hodnotí klinický dopad intenzivní léčby krevního tlaku a hyperglykémie u diabetiků 2. typu na výskyt makrovaskulárních a mikrovaskulárních komplikací diabetu. Výsledky větve zabývající se významem kompenzace tlaku krve na výskyt komplikací diabetu byly zveřejněny řadou časopisů již loni. Větev zabývající se hyperglykémií prokázala statisticky významné snížení mikrovaskulárních komplikací (zejména nefropatie) a statisticky nevýznamné snížení makrovaskulárních příhod v intenzivně léčené skupině v porovnání se skupinou léčenou standardně.

Trombóza a zhoubné nádory

Thrombosis and sarcomas

MUDr. Petr Kessler

Med. Pro Praxi 2009; 6(1): 22-24

V článku jsou formulována doporučení pro klinickou praxi: 1. pacient s idiopatickou tromboembolickou nemocí (TEN) by měl být vyšetřen s cílem zjistit známky zhoubného národu (ZN). Vyšetření by mělo zahrnovat anamnézu, fyzikální vyšetření, sonografii břicha a pánve, rtg plic, u mužů PSA, u žen gynekologické vyšetření a mammografii. Další vyšetření (endoskopie, CT) by mělo být provedeno cíleně při podezření na ZN. 2. V pooperační profylaxi TEN lze použít nízkomolekulární heparin (LMWH), nefrakcionovaný heparin (UFH) 3× denně 5 000 U nebo fondaparinux. V našich podmínkách je preferován LMWH. Po velkých onkologických operacích je doporučena profylaxe po...

Aktuální stav kontroly tabáku v ČR

Current tobacco control in the Czech Republic

MUDr. Eva Králíková CSc

Med. Pro Praxi 2009; 6(1): 25-29

Tabákové výrobky nejsou normálním spotřebním zbožím: polovině svých pravidelných uživatelů zkrátí život o 15 let. Proto je třeba systematicky snižovat jejich spotřebu. Je vždy třeba komplexní přístup celé společnosti a to nejen v jednotlivých zemích, ale globálně – stejně jako je globální tabáková epidemie. Kontrola tabáku zahrnuje vysoké daně, ochranu před pasivním kouřením, vzdělávací kampaně, naprostý zákaz reklamy na tabákové výrobky, velká zdravotní varování na krabičkách a dostupnou léčbu. Kromě snížení morbidity a mortality způsobené kouřením by tato opatření znamenala ekonomický přínos pro stát. Každý lékař by měl v tomto smyslu podle...

Diagnostika a léčba spondylartritid

Diagnosis and treatment of spondylarthritides

MUDr. Šárka Forejtová

Med. Pro Praxi 2009; 6(1): 30-33

Spondylartritidy představují skupinu zánětlivých revmatických onemocnění s častým postižením axiálního skeletu. V posledních době bylo prokázáno, že jejich výskyt je vyšší, než se dříve předpokládalo. Také bylo ověřeno, že diagnóza spondylartritid bývá často stanovena se značným zpožděním. Byla proto vypracována řada nových diagnostických postupů, která by umožňovala stanovovat diagnózu spondylartritid dříve. Nově byla definována například zánětlivá páteřní bolest, do diagnostických algoritmů bylo začleněno použití magnetické rezonance atd. Článek se věnuje dnešnímu dělení spondylartritid, podrobně pak popisuje klinický obraz i léčbu ankylozující spondylitidy...

Antibiotická léčba respiračních infekcí

Antibiotic therapy of respiratory infections

MUDr. Václava Bártů

Med. Pro Praxi 2009; 6(1): 34-37

Infekce horních a dolních cest dýchacích patří mezi nejčastější onemocnění v dětském i dospělém věku. I když řada z nich je virové etiologie, často jsou léčena antibiotiky. Ta je však třeba rezervovat pro bakteriální infekty. Při volbě optimálního antibiotika je nutné vycházet jednak ze znalosti lokální bakteriologické situace pracoviště včetně znalostí o stupni rezistence a jednak z národních a mezinárodních doporučení v léčbě jednotlivých diagnóz. Základní požadavek na zvolený preparát je jeho účinnost, bezpečnost a kvalita, která vede k potlačení bakteriální infekce. Úvodní, zpravidla empirická terapie může být v případě, že se podaří původce...

Mezioborové přehledy

Herpes zoster

Herpes zoster

prof. MUDr. Alena Pospíšilová CSc

Med. Pro Praxi 2009; 6(1): 38-41

Herpes zoster je akutní virové onemocnění, které se v klasickém klinickém obraze projevuje unilaterálním výsevem herpeticky uspořádaných puchýřnatých projevů, vztahujícím se k určitému dermatomu, odpovídající oblasti kožní inervace z jednoho spinálního nebo kraniálního senzorického ganglia. Příčinou onemocnění je Varicella-zoster-virus (VZV), identický pro varicellu a herpes zoster, patřící do skupiny humánních herpetických virů. Ačkoliv varicella a herpes zoster jsou vyvolány stejným virem, mají značně rozdílný klinický obraz. Varicella představuje primoinfekci VZV s tvorbou protilátek, herpes zoster vzniká reaktivací latentního VZV v senzorických...

Sdělení z praxe

Slušný násilník vyprovokovaný slušnou ženou

PhDr. Tereza Soukupová

Med. Pro Praxi 2009; 6(1): 44-45

Domácí násilí bývá převážně chápáno jako vztah pachatele-muže a oběti-ženy, tedy jako mezilidská interakce s jednoznačně rozdělenými rolemi. V praxi se však setkáváme s případy, které se tomuto běžnému očekávání vymykají a které nás nutí přehodnotit takovýto jednoduchý model domácího násilí. Předkládaná kazuistika ilustruje komplexnost vzniku a vývoje domácího násilí a přináší širší pohled na kontext, ve kterém se domácí násilí odehrává.

Informace a komentáře

Klinické a farmakoekonomické aspekty bakteriální imunomodulace

MUDr. Dalibor Jílek CSc

Med. Pro Praxi 2009; 6(1): 53-54

Výživa u …

Výživa ve stáří

MUDr. Zuzana Grofová

Med. Pro Praxi 2009; 6(1): 42-43

Správná výživa ve stáří podporuje kvalitu života seniorů, jejichž počty v posledních letech stále stoupají. Jedná se jak o seniory zdravé, tak staré pacienty s nejrůznějšími chorobami, kteří podstupují více či méně agresivní typy terapie. Dobrý nutriční stav jednoznačně zlepšuje výsledky léčby včetně rehabilitace a resocializace seniora. Doporučené dávky energie (25 kcal/kg) a bílkovin (1,2 g/kg) se při zátěži zvyšují až na 30–35 kcal/kg a u bílkovin na 1,5 g/kg. Modifikce podle individuálního stavu jsou vhodné. Pominout nelze ani příjem vitaminů, minerálních látek, vlákniny a tekutin. Pokud není možné pokrýt energetické a nutriční nároky...

Pro sestry

Vyšetřovací metoda - PET/CT

PET/CT

Lubomír Tichý DiS

Med. Pro Praxi 2009; 6(1): 46-49

Článek popisuje základní principy zobrazovací metody PET/CT, dává orientační přehled indikací k vyšetření, stručně popisuje jeho průběh a zaměřuje se zvláště na pochopení správné přípravy k vyšetření.

Inkontinence moči a jednorázové absorpční pomůcky

Urinary incontinence and one-time absorption accessories

Nataša Sochorová

Med. Pro Praxi 2009; 6(1): 50-52

Inkontinence moči je definována podle Mezinárodní společnosti pro inkontinenci (ICS) jako jakýkoliv nedobrovolný únik moči. Vyskytuje se u žen i mužů, u dětí, dospělých i ve stáří.


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.