Medicína pro praxi, 2009, číslo 2

reklama

Suplementum

Repetitorium Alergie

Med. Pro Praxi 2009; 6(2):

Slovo úvodem

Etiketa - součást našeho profesionálního chování

prof. MUDr. Vladimír Mihál CSc

Med. Pro Praxi 2009; 6(2): 59

Přehledové články

Rizika a prevence tromboembolické choroby

Risk factors and prevention of the venous thromboembolism

MUDr. Dalibor Musil Ph.D

Med. Pro Praxi 2009; 6(2): 61-65

Tromboembolická nemoc je jednou z hlavních příčin smrti v průmyslových zemích. Článek přehledně popisuje rizika tromboembolické nemoci v různých oblastech medicíny a ukazuje možnosti účinné prevence.

Probiotika a prebiotika v profylaxi a terapii poruch GIT a v prevenci karcinogeneze

Probiotics and prebiotics in the prophylaxis and therapy of GIT disorders and in the prevention of carcinogenesis

PharmDr. Miloslav Hronek Ph.D

Med. Pro Praxi 2009; 6(2): 66-68

Probiotika jsou baktérie mléčného kvašení, především rodů Lactobacillus a Bifidobacterium, které mají prospěšný vliv na svého hostitele bez ohledu na jejich nutriční hodnotu. Jsou běžnou součástí fermentovaných mléčných výrobků, po jejichž konzumaci se stávají součástí přirozené střevní mikroflóry. Ochraňují svého hostitele před kolonizací patogenními mikroorganizmy, stimulují imunitní systém, mají metabolické účinky a zvyšují utilizaci vápníku, fosforu a železa. Prebiotika jsou především oligosacharidy, které vytvářejí vhodné nutriční prostředí pro kolonizaci probiotik. Obě skupiny jsou používány především v terapii různých typů diarrhoické dyspepsie....

Zdravotníci a nemoci z povolání v České republice

Health care professionals and occupational diseases in the Czech Republic

MUDr. Zdenka Fenclová CSc

Med. Pro Praxi 2009; 6(2): 69-71

Autoři předkládají přehled hlášených nemocí z povolání v odvětví ekonomické činnosti zdravotní a sociální péče a veterinární činnosti v České republice v letech 1996–2007. Od roku 2001 patří zdravotnictví mezi odvětví s nejvyšším počtem diagnostikovaných nemocí z povolání. Na vysokém počtu hlášených onemocnění se podílela zejména přenosná a parazitární onemocnění a profesionální dermatózy. Z infekčních onemocnění byly na prvních třech místech svrab, virové hepatitidy a tuberkulóza. Profesionální dermatózy, astmata a alergické rinitidy byly nejčastěji vyvolány dezinfekčními prostředky, obsahujícími glutaraldehyd. Mezi nejvíce postižené profesní skupiny...

Hypertenze u chronické renální insuficience

Hypertension in chronic renal insufficiency

prof. MUDr. Václav MONHART CSc

Med. Pro Praxi 2009; 6(2): 73-76

Hypertenze provázející onemocnění ledvin patří mezi nejčastější sekundární hypertenze. Chronická onemocnění ledvin postihují kolem 10 % populace. Současný výskyt různě závažné chronické renální insuficience (CHRI) a hypertenze se předpokládá u 4 % dospělých jedinců. V patogenezi hypertenze u CHRI se nejvíce uplatňuje porucha kontroly objemu extracelulární tekutiny a nerovnováha mezi vazokonstrikčními a vazodilatačními působky. Cílem léčby hypertenze u CHRI je dosažení cílové hodnoty krevního tlaku < 130/80 mm Hg, zpomalení progrese chronického onemocnění ledvin, ovlivnění již přítomných orgánových komplikací hypertenze a léčení ostatních rizikových...

Potravní doplňky v klinické praxi

Dietary supplements in clinical practice

doc. MUDr. Eliška Sovová Ph.D., MBA

Med. Pro Praxi 2009; 6(2): 77-81

Optimální složení výživy se správným poměrem základních živin (bílkovin, sacharidů a tuků) a dostatečným obsahem vitaminů, minerálů a dalších antioxidačních látek je základním kamenem prevence všech civilizačních onemocnění. Antioxidanty obsažené v potravě snižují výskyt jak kardiovaskulárních, tak i nádorových onemocnění. Pozitivní vliv suplementace vitaminů (vitamin C, vitamin E, kyselina listová) ve formě tablet v prevenci civilizačních onemocnění ale nebyl v žádné studii potvrzen. Suplementaci vitaminy a minerály lze doporučit při jejich možné karenci a době jejich zvýšené potřeby. Ostatní látky, u kterých existují klinické studie, které se...

Mezioborové přehledy

Vekom podmienená degenerácia makuly

Age related macular degeneration

prof. MUDr. Andrej Černák DrSc

Med. Pro Praxi 2009; 6(2): 81-84

Vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM) je najčastejšie ochorenie vo vyspelých krajinách, ktoré vedie k strate videnia. Nad 75 rokov ňou trpí až 30 % populácie. Rizikové faktory sú: vek, familiárny výskyt, rasová predispozícia, slnečné žiarenie, nedostatok antioxidantov, fajčenie, hypertenzia a obezita. Ochorenie sa prejavuje v dvoch základných formách: suchej a vlhkej. Liečba suchej formy pozostáva v podávaní látok, ktoré posilňujú obranné mechanizmy zhubných účinkov svetla ako antioxidantov, minerálov a 3-omega mastných kyselín. Pri vlhkej forme je najpoužívanejšia a najefektívnejšia liečba pomocou anti VEGF látok. Dôležitá je prevencia, ktorá má...

Erythema nodosum

Erythema nodosum

MUDr. Andrea Hradiská

Med. Pro Praxi 2009; 6(2): 85-89

Erythema nodosum je najčastejšou septálnou panikulitídou. Môže sa vyskytovať izolovane alebo môže byť súčasťou celej rady ochorení ako sú infekcie, sarkoidóza, idiopatické zápaly čreva, malignity, autoimunitné ochorenia, lieky a tehotenstvo. Erythema nodusum je považované za oneskorenú hypersenzitívnu reakciu na rozličné antigénne stimuly. Incidencia erythema nodosum je 1–5 na 100 000 obyvateľov za rok. Ženy vo veku 15–40 rokov sú postihnuté častejšie. Prejavuje sa akútnym výsevom erytematóznych, bolestivých podkožných nodulov v pretibiálnej oblasti bilaterálne. Uzly sa postupne menia k žltému až zelenému sfarbeniu čo môže pripomínať...

Léčba nespavosti

Pharmacology of insomnia

PharmDr. Kateřina Vašutová

Med. Pro Praxi 2009; 6(2): 90-95

Problémy se spánkem postihují téměř polovinu populace ve vyspělých zemích. Léčba těchto obtíží není jednoduchá a vyžaduje komplexní přístup k jednotlivým pacientům. Kromě farmakoterapie jsou velmi důležitá režimová opatření spočívající v dodržování zásad spánkové hygieny a psychoterapie. Lékárníci tvoří první z článků zdravotnického systému, který se dostává do kontaktu s těmito pacienty. Je proto nezbytné, aby byli farmaceuti velmi dobře obeznámeni nejen s léčbou nespavosti, ale i s možnými příčinami jejího vzniku a na základě svých odborných znalostí byli schopni pacientovi doporučit vhodný postup při léčbě a řešení nespavosti.

Ve zkratce

Neodkladná resuscitace

MUDr. Olga Klementová Ph.D

Med. Pro Praxi 2009; 6(2): 104-110

Demence a deprese ve vyšším věku

MUDr. Iva Holmerová Ph.D

Med. Pro Praxi 2009; 6(2): 111-114

Výživa u …

Výživa při obezitě

Nutrition in obesity

MUDr. Zuzana Grofová

Med. Pro Praxi 2009; 6(2): 97-99

Obezita je definována jako zmnožení tukové tkáně s následných vzestupem indexu tělesné hmotnosti (BMI, body mass index). Vzniká pozitivní energetickou bilancí. Při hubnutí je třeba nastolit negativní energetickou bilanci, a to zvýšením výdeje pohybovou aktivitou a snížením příjmu energie ve stravě. Výživa hraje při léčbě obezity základní roli. Důležitý je pravidelný režim jídla i příjmu tekutin, konzumace potravin s nízkou energetickou denzitou, zvýšení příjmu nízkotučných bílkovin a omezení celkového příjmu tuků, zejména živočišných.

Pro sestry

Hypertenze

Hypertension

Mgr. Veronika Peňázová

Med. Pro Praxi 2009; 6(2): 100-103

Článek popisuje přehlednou formou nejdůležitější aspekty hypertenze, její diagnostiku a léčbu. V závěru se zaměřuje na péči z pohledu sester.

Test

Autodidaktický test č. 2/2009

Med. Pro Praxi 2009; 6(2): 96


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.