Medicína pro praxi, 2009, číslo 3

reklama

Suplementum

Léto v ordinaci praktického lékaře

Med. Pro Praxi 2009; 6(3):

Slovo úvodem

Spiritus

JUDr. MUDr. Igor Ulč, Ph.D

Med. Pro Praxi 2009; 6(3): 119

Přehledové články

Endokrinně podmíněná hypertenze v primární péči. Část první - primární hyperaldosteronizmus

The endocrine hypertension in primary care - focused od primary aldosteronism

MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D, doc. MUDr. Tomáš Zelinka, CSc, MUDr. Branislav Štrauch, Ph.D, doc. MUDr. Robert Holaj, CSc, MUDr. Jan Rosa, prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc

Med. Pro Praxi 2009; 6(3): 122-125

Endokrinně podmíněná hypertenze se řadí mezi sekundárně podmíněné formy vysokého krevního tlaku. Na rozdíl od esenciální hypertenze je v tomto případě vysoký krevní tlak způsoben konkrétní vyvolávající příčinou, která je často odstranitelná. Právě možnost úplného vyléčení je jeden z hlavních důvodů, proč bychom měli na tuto možnost v běžné praxi pomýšlet. Tato část je zaměřena na primární hyperaldosteronizmus a jeho diagnostické a terapeutické aspekty.

Farmakologická léčba postmenopauzální osteoporózy

Pharmacological treatment of postmenopausal osteoporosis

MUDr. Vít Zikán Ph.D

Med. Pro Praxi 2009; 6(3): 126-134

Cílem léčby postmenopauzální osteoporózy je snížit riziko zlomenin a zlepšit kvalitu života pacientů se zlomeninami. Riziko zlomenin je multifaktoriální a pevnost kosti ovlivňují kromě denzity kostního minerálu (BMD) i další parametry kvality kosti např. mikroarchitektura kosti nebo kvalita kostní organické matrix. Farmakologická léčba má být podle současného doporučení Světové zdravotnické organizace zvažována u pacientů s vysokým absolutním rizikem zlomeniny. U pacienta se tak zvažují i další na BMD nezávislé rizikové faktory zlomenin (jako jsou věk, prodělané zlomeniny, osteoporotická zlomenina u rodičů nebo dlouhodobá léčba glukokortikoidy)....

Probiotika v rukou praktického lékaře

Probiotics at practitioners

doc. MUDr. Pavel Kohout Ph.D

Med. Pro Praxi 2009; 6(3): 135-139

Probiotika jsou preparáty obsahující živé bakterie, které prokazatelně pozitivně ovlivňují zdravotní stav člověka, jsou-li podány v dostatečném množství. V současné době jsou probiotika podávána v různých indikacích, v ambulantní sféře i v nemocnicích, často bez větších znalostí o jejich účincích. Praktičtí lékaři by měli doporučit podání probiotik především u pacientů léčených antibiotiky, dále u pacientů se zácpou, průjmem, dyspeptickými obtížemi, chronickými infekcemi, systémovou mykózou a jejími komplikacemi, lépe v prevenci než léčbě postantibiotické dysmikrobie. V těchto indikacích jsou užívány různé kmeny bakterií (Lactobacilli, Bifidobacteria, Streptococcus...

Perorální antidiabetika v léčbě diabetes mellitus 2. typu

Oral antidiabetics in type 2 DM treatment

MUDr. Milan Flekač, Ph.D

Med. Pro Praxi 2009; 6(3): 140-143

Diabetes mellitus 2.typu (DM2) je chronické onemocnění s progredujícím charakterem, vyznačující se relativním nedostatkem inzulinu, který vede v organizmu k nedostatečnému využití glukózy projevujícímu se hyperglykemií. Léčba hyperglykemie u nemocného s DM2 zůstává součástí komplexních opatření, která zahrnují i léčbu hypertenze, dyslipidémie, obezity a dalších projevů metabolického syndromu. V současné době existuje široká paleta perorálních antidiabetik (PAD), která různou mírou zasahují sekreci inzulinu a/nebo citlivost tkání k inzulinu. Léčba PAD má být zahájena časně, tzn. současně s režimovými opatřeními u všech pacientů s DM2 již v momentě stanovení...

Alkoholové poškození jater

Alcoholic liver disease

doc. MUDr. Radan Brůha CSc, MUDr. Karel Dvořák, MUDr. Jaromír Petrtýl CSc, MUDr. Tomislav Švestka CSc

Med. Pro Praxi 2009; 6(3): 144-146

Chronická konzumace nadměrného množství alkoholu vede k poškození mnoha orgánů; jedním z nejčastěji postižených orgánů jsou játra. Mortalita na jaterní choroby je ve vyspělých zemích přímo spjata se spotřebou alkoholu. Za „bezpečné“ množství alkoholu se považuje spotřeba 30 g čistého alkoholu/den. Alkoholové poškození jater se může projevit chronickým onemocněním (steatózou, stetohepatitidou, fibrózou a jaterní cirhózou) nebo akutním poškozením (akutní alkoholová hepatitida). Zatímco steatóza je relativně benigní onemocnění, přítomnost jaterní cirhózy znamená výrazné zkrácení života. Pokročilost jaterní cirhózy je dána přítomností komplikací...

Kombinační léčba ACE-I a AT1 blokátory v nefrologii

Combination treatment of ACE inhibitors and angiotensin receptors blockers in nephrology

MUDr. Soňa Štěpánková, MUDr. Jitka Řehořová, MUDr. Jakub Ševčík, MUDr. Stanislav Šurel, MUDr. Assadullah Zharfbin

Med. Pro Praxi 2009; 6(3): 147-149

ACE inhibitory (ACE-I) a AT1 blokátory (sartany) patří již několik let mezi základní léky používané u chronického onemocnění ledvin. Bylo prokázáno, že obě lékové skupiny se výraznou měrou podílí na zpomalení progrese renální insuficience, a to nejenom zlepšením kompenzace systémové hypertenze, ale i přímým renoprotektivním účinkem. Data z jednotlivých studií potvrzují, že ACE-I a sartany jsou co do účinnosti, tak i bezpečnosti zcela srovnatelné. V tomto jsou výsledky „kardiologicky“ zaměřených studií prakticky identické jako výsledky studií s primárním sledovaným cílem „nefrologickým“. Pokud jde ale o očekávaný přínos kombinované...

Mezioborové přehledy

Možnosti léčby chronické bolesti

Possibilities of treatment of chronic pain

MUDr. Jan Lejčko

Med. Pro Praxi 2009; 6(3): 150-154

Chronická bolest je velmi častý zdravotní problém. Je to bolest, jejíž trvání obvykle přesahuje dobu tří měsíců a standardní léčba je neúčinná. 40 až 60 % pacientů s chronickou bolestí nemá náležitou úlevu od bolesti. Klíčovým krokem je zhodnocení bolesti a jejího dopadu na funkční stav a úroveň psychosociálních vztahů. Zásadní význam má multidisciplinární přístup. Nezbytné je nasazení více léčebných metod současně. Opioidy jsou v důsledku opiofobie nedostatečně využívanou léčebnou modalitou. Povědomí o možnostech léčby chronické bolesti a o bariérách, jež brání dosažení její náležité kontroly, jsou důležité nejen pro algeziology, ale rovněž pro...

Současné možnosti léčby kožních a slizničních mykóz

Current therapy of skin and mucosal mycoses

doc. RNDr. Vladimír Buchta CSc, doc. MUDr. Radovan Slezák CSc, doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D, MUDr. Marie Košťálová, Ph.D, Mgr. Marcela Vejsová, doc. PharmDr. Martin Doležal Ph.D

Med. Pro Praxi 2009; 6(3): 155-164

Infekce kůže a slizničních povrchů patří k nejčastěji se vyskytujícím onemocněním vyvolaným parazitickými houbami, zvláště pokud jde o dermatofytózy, onychomykózy a vulvovaginální kandidózu. Terapie těchto mykotických infekcí vychází z etiologického agens, rozsahu postižení a celkové dispozice pacienta. V případě lokálních infekcí je k dispozici široká škála antifungálních preparátů, zejména ze skupiny azolových antimykotik, které zaručují vysoké procento úspěšnosti léčby. Pokud mykóza zasahuje rozsáhlejší plochy nebo hrozí průnik do hlubších tkání nebo krevního řečiště, doporučuje se podávání systémových antifungálních preparátů. Postavení griseofulvinu v...

Diabetes mellitus a ischemická cévní mozková příhoda

Diabetes mellitus and ischaemic stroke

MUDr. Jiří Neumann

Med. Pro Praxi 2009; 6(3): 165-166

V České republice žije více než 700 000 nemocných s diabetes mellitus (DM), z nichž více než 90 % je klasifikováno jako diabetici 2. typu. Vaskulární komplikace DM 2. typu jsou v současnosti častou příčinou morbidity i mortality diabetických pacientů. DM je jedním z onemocnění, které má úzký vztah k ischemické cévní mozkové příhodě (CMP). U osob s DM je prevalence ischemické CMP trojnásobná proti nediabetické populaci a rovněž mortalita diabetiků s iktem je 3× vyšší. Nedostatečná kompenzace DM je přímo úměrná riziku vzniku ischemické CMP. DM také nepříznivě ovlivňuje samotný průběh ischemické CMP a zvyšuje pravděpodobnost větších a závažnějších následků...

Péče o pacienta po kloubní náhradě kyčle

Care of a patient following hip replacement

MUDr. Pavel Přikryl, MUDr. Jiří Selucký, MUDr. Jana Fialová

Med. Pro Praxi 2009; 6(3): 167-168

Totální endoprotéza (TEP) kyčle je v dnešní době rozšířenou a velice efektivní operací. Aby proběhla bez zbytečných komplikací a byla opravdu razantním přínosem do kvality života pacienta, musí příprava, operace samotná i její doléčení splňovat poměrně přísná kritéria. Každé ortopedické pracoviště má v tomto určitá specifika, nicméně obecně platná pravidla jsou jasně dána a pokusíme se je zde nastínit.

Ve zkratce

Ischemická choroba dolních končetin

MUDr. Miroslav Chochola CSc

Med. Pro Praxi 2009; 6(3): 172-173

Výživa u …

Přehled přípravků enterální výživy pro domácí použití

An overview of enteral nutrition preparations for home use

MUDr. Zuzana Grofová

Med. Pro Praxi 2009; 6(3): 169-171

S rozvojem výzkumu a farmaceutického průmyslu došlo k pokroku prakticky ve všech oborech medicíny. Klinická výživa není výjimkou. Díky značnému množství různých přípravků enterální výživy je dnes živení pacienta v domácím prostředí nejen možné, ale také poměrně jednoduché. Perorální nutriční doplňky představují nutričně definované přípravky určené k popíjení, které mají v malém objemu vysoký obsah energie a živin. Formule určené do sond a stomií zase umožňují pobyt doma pacientům, kteří by jinak museli být ve zdravotnickém či ošetřovatelském zařízení. Tím se enterální výživa podílí i na zvýšení kvality života nemocných.

Informace

Praktičtí lékaři jsou nejdůležitější součástí zdravotnického systému

Med. Pro Praxi 2009; 6(3): 174

Olomouc – Kongres praktických lékařů a sester časopisu Medicína pro praxi přilákal již posedmé téměř 600 účastníků z celé republiky i ze Slovenska. Ve dnech 23.– 24. dubna 2009 se sešli všichni, kteří se chtěli obohatit o nové poznatky ze specializovaných oborů, jako jsou kardiologie, ortopedie, psychiatrie a další. Pořadateli této akce se stali II. interní klinika Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně, Spolek lékařů ČLS JEP Olomouc a společnost SOLEN s. r. o, kteří se snažili připravit atraktivní dvoudenní program pro poučení i pobavení.

Test

Autodidaktický test 3/09

Med. Pro Praxi 2009; 6(3): 164


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.