Medicína pro praxi, 2009, číslo 4

reklama

Slovo úvodem

Uč se, hochu, moudrým býti - nebo bití ?

prof. MUDr. Pavel Barták CSc

Med. Pro Praxi 2009; 6(4): 179

Přehledové články

Pravidla dispenzarizace diabetika

Rules for surveillance of diabetic patients

MUDr. František Musil Ph.D

Med. Pro Praxi 2009; 6(4): 182-186

Diabetes mellitus je skupinou etiopatogeneticky heterogenních onemocnění, jejichž základním rysem je hyperglykemie. U diabetu 1. typu je přítomen absolutní deficit inzulinu způsobený autoimunitním zánětem, který postihuje B-buňky pankreatu. Při dispenzarizaci diabetika 1. typu se snažíme co nejtěsněji napodobit fyziologickou sekreci inzulinu (bazál–bolus) pomocí intenzifikovaného inzulinového režimu nebo inzulinové pumpy. U diabetu 2. typu je vedle inzulinové rezistence pravidelně přítomna také porucha sekrece inzulinu s relativním deficitem inzulinu. Při dispenzarizaci diabetika 2. typu je třeba opakovaně hodnotit vzájemný poměr inzulinové...

Nealkoholická steatóza jaterní: Má smysl se jí zabývat?

Non-alcoholic fatty liver disease: Why to consider it?

MUDr. Dagmar Jackuliaková, prof. MUDr. Helena Vaverková CSc, prof. MUDr. Vlastimil Ščudla CSc

Med. Pro Praxi 2009; 6(4): 187-190

Nealkoholická steatóza jaterní v širším pojetí (NAFLD) je celosvětově nejrozšířenější příčinou chronické elevace jaterních enzymů při absenci alkoholového abúzu (resp. při denním příjmu alkoholu, který nepřesahuje 20 g čistého alkoholu). Pro stanovení diagnózy je nutno vyloučit jakékoliv jiné onemocnění jater. Jedná se o komplexní pojem zahrnující v sobě několik klinických podjednotek – prostou steatózu jaterní, nealkoholickou steatohepatitidu, jaterní fibrózu, jaterní cirhózu – ta může progredovat do jaterního selhání. Jindy se na jejím podkladě rozvine hepatocelulární karcinom. NAFLD je často spojena s inzulinovou rezistencí a se...

Současné možnosti diagnostiky srdečního selhání v ambulantní praxi

Present possibilities for heart failure diagnosis in ambulatory care

MUDr. Jan Krupička, MUDr. Tomáš Janota CSc

Med. Pro Praxi 2009; 6(4): 191-194

Nemocných se srdečním selháním (SS) v posledních letech stále přibývá, a to nejen díky prodloužení průměrné délky života, ale také díky zlepšení technik a postupů při léčbě akutních koronárních syndromů. Vzhledem k dlouhodobé náročnosti terapie a špatné prognóze pokročilých stadií SS je kladen důraz na správnou a včasnou diagnostiku a to zejména v běžné ambulantní praxi. Základní diagnostický postup založený zejména na anamnéze a objektivním vyšetření zůstává již desetiletí nezměněn. S pokrokem v laboratorních vyšetřeních a zobrazovacích metodách se však objevují nové možnosti, které usnadňují a zrychlují diagnostiku SS. Jde zejména o objev natriuretických peptidů,...

Poruchy výživy - příčiny, diagnostika a terapeutické možnosti v terénní praxi

Nutrition disorders - causes, diagnosis, and therapeutic options in field practice

MUDr. Mgr. Drahomíra Vrzalová

Med. Pro Praxi 2009; 6(4): 195-196

Včasná diagnostika poruch výživy v ambulantní sféře, správně odebraná anamnéza, podpořená fyzikálním i laboratorním vyšetřením a zajištění adekvátní léčby ve spolupráci s lékaři nutričních ambulancí vede ke zkvalitnění péče o nemocné.

Mnohočetný myelom - časná diagnostika

Multiple myeloma - early diagnosis

MUDr. Jan Straub, prof. MUDr. Zdeněk Adam CSc, MUDr. Evžen Gregora, prof. MUDr. Roman Hájek, CSc, MUDr. Petr Kessler, MUDr. Vladimír Maisnar Ph.D, prof. MUDr. Vlastimil Ščudla CSc, MUDr. Miroslava Schützová, doc. MUDr. Ivan Špička, CSc

Med. Pro Praxi 2009; 6(4): 197-199

Mnohočetný myelom (MM) patří mezi časté hematologické malignity. Prognóza pacientů se stále zlepšuje. Závisí však na včasnosti diagnózy. Proto Česká myelomová skupina (CMG) v roce 2007 iniciovala program včasného záchytu MM – Program CRAB, který má za hlavní cíl informovat lékaře prvního kontaktu, jak včas rozpoznat příznaky MM. Na základě vstupního vyhodnocení bylo zjištěno, že v roce 2007 bylo 46,5 % pacientů diagnostikováno pozdě. Mnoho pacientů mělo vstupně irreverzibilní postižení (21 % pacientů mělo při diagnóze neurologický deficit, 36,8 % pacientů mělo patologickou frakturu a 8,6 % bylo v době diagnózy léčeno hemodialýzou pro renální...

Ošetření nejčastějších úrazů v ordinaci praktického lékaře

Management of most cammon trauma in General practitioner´s ambulance

MUDr. Jiří Moláček

Med. Pro Praxi 2009; 6(4): 200-201

Snahou autora je nastínit stručný přehled nejběžnějších úrazů se kterými se nemocný může dostavit do ambulance praktického lékaře. Postup při jejich primárním ošetření a upozornění na některé komplikované stavy, které mohou být nezkušeným lékařem podceněny.

Sdělení z praxe

Cushingův syndrom jako projev generalizovaného karcinoidu žaludku

Cushing‘s syndrome as a manifestation of generalized gastric carcinoid

MUDr. Hana Sýkorová

Med. Pro Praxi 2009; 6(4): 203-205

Cushingův syndrom vzniká autonomní nadprodukcí glukokortikoidů. Dělí se na primární, který je způsoben nadprodukcí glukokortikoidů adenomem, karcinomem nebo hyperplázií nadledvin. Sekrece ACTH je potlačena. V případě sekundárního Cushingova syndromu jde o primární nadprodukci ACTH v hypothalamo-hypofyzární oblasti nebo ektopicky. Hladina ACTH je normální nebo vysoká. Ektopická nadprodukce je méně častá, nejčastěji je zdrojem malobuněčný karcinom plic, thymom, méně často karcinoidy a další malignity. Incidence karcinoidů je od 0,7–2,1/100 tisíc obyvatel. Přestože se častěji vyskytují v oblasti trávicího traktu než v oblasti plic a bronchů, bývají...

Ve zkratce

Trendy v léčbě břišních a tříselných kýl

The trends in abdominal and groin hernia treatment

MUDr. Jan Doležel, Ph.D, MUDr. Petr Vlček, Ph.D, doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D, MUDr. Václav Jedlička, Ph.D, MUDr. Jiří Jeřábek

Med. Pro Praxi 2009; 6(4): 209-213

Problematikou léčby břišních a zejména tříselných kýl se zabývalo lidstvo již v době před Kristem. Konzervativní léčbu kýlním pásem následovaly operace pro uskřinuté kýly. Postupně získávané anatomické znalosti vyvrcholily v 19. století kompletním popisem tříselného kanálu. S prohlubujícími se operačními zkušenostmi, rozvojem anestezie a technickým pokrokem se postupně vyvíjely operační postupy. Nejmarkantněji jsou viditelné při operacích tříselné kýly. Zde můžeme sledovat vývoj léčebné strategie od kýlního pásu, přes prefunikulární plastiky, anuloplastiky, retrofunikulární plastiky, beznapěťové plastiky s použitím umělého materiálu, až po laparoskopické plastiky...

Výživa u …

Vláknina

Fiber

MUDr. Zuzana Grofová

Med. Pro Praxi 2009; 6(4): 206-208

Vláknina je velmi důležitá součást naší stravy, které člověk původně konzumoval značné množství. V průběhu věků svou stravu člověk od vlákniny čistil, nyní se k jejímu požívání opět vrací pro její blahodárné účinky. Vlákninu tvoří nevstřebatelné sacharidy pocházející z rostlin. Jedná se o některé polysacharidy a oligosacharidy, které nelze v zažívacím traktu člověka rozštěpit. Působením střevních bakterií lze vlákninu fermentovat. Krátké mastné kyseliny, které tímto způsobem vznikají, mohou být energeticky využity v játrech. Vláknina reguluje činnost střevní a příznivě ovlivňuje celkový zdravotní stav. Je přidávána i do mnohých přípravků enterální...

Pro sestry

Sekundární prevence kolorektálního karcinomu z pohledu endoskopické sestry

Secondary prevention of colorectal cancer from the perspective of an endoscopy nurse

Lenka Pracná

Med. Pro Praxi 2009; 6(4): 214-216

Česká republika má první místo v celosvětových statistikách ve výskytu onemocnění na kolorektální karcinom (KR-CA) a trvale se zvyšuje. Bohužel toto onemocnění bývá často diagnostikováno až v pokročilém stadiu i když je velmi dobře léčitelné a prevencí ovlivnitelné. V roce 2000 byl zahájen národní program sekundární prevence KR-CA v České republice, který je jednou z priorit českého zdravotnictví. KR-CA je závažným zdravotním problémem naší populace a sekundární prevence by měla vést ke snížení tak vysoké mortality a morbidity této choroby.

Primární ošetření amputačních poranění horní končetiny

The primary treatment of amputation injuries of the upper limb

Bc. Kateřina Jeřábková, DiS, prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc, doc. PhDr. Miroslava Kyasová Ph.D

Med. Pro Praxi 2009; 6(4): 217-219

Článek je zaměřen na problematiku poranění rukou a replantace prstů. Popisuje průběh transportu pacienta do zdravotnického zařízení, správné ošetření a uložení amputátu a postižené končetiny. Cílem článku je zvýšit informovanost zdravotníků a přispět ke zkvalitnění péče v této oblasti.

Informace

Konference Sestra v praxi procvičila znalosti i dovednosti

Bc. Lenka Šeflová, Jiří Šefl

Med. Pro Praxi 2009; 6(4): 220-221

Olomouc – Loňský první ročník konference Sestra v praxi byl velmi zdařilý, proto byl 12. června tohoto roku připraven ročník druhý. Na kongres se do Olomouce sjelo víc jak čtyři sta zdravotních sester a fyzioterapeutů. V hlavním sále se konaly přednášky ve čtyřech blocích a dopoledne paralelně s nimi bylo možno navštívit workshopy ve dvou menších sálech. Velký zájem vzbudil workshop Resuscitace KAR FN Olomouc, kde bylo k dispozici hned několik modelů, na kterých si četní zájemci zkoušeli kardiopulmonální resuscitaci a tracheální intubaci. Součástí workshopu bylo i předvedení masážní desky pro neinvazivní podporu srdeční funkce „AutoPulse“,...

Test

Autodidaktický test 4/2009

Med. Pro Praxi 2009; 6(4): 222


Medicína pro praxi

Vážená paní, pane,
upozorňujeme Vás, že webové stránky, na které hodláte vstoupit, nejsou určeny široké veřejnosti, neboť obsahují odborné informace o léčivých přípravcích, včetně reklamních sdělení, vztahující se k léčivým přípravkům. Tyto informace a sdělení jsou určena výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tedy osobám oprávněným léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat (dále jen odborník).
Vezměte v potaz, že nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob, pokud byste získané informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy nebo léčebného postupu, ať už ve vztahu k sobě osobně nebo ve vztahu k dalším osobám.

Prohlašuji:

  1. že jsem se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jsem odborníkem ve smyslu zákona č.40/1995 Sb. o regulaci reklamy v platném znění a jsem si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník vstupem na tyto stránky vystavovala.


Ne

Ano

Pokud vaše prohlášení není pravdivé, upozorňujeme Vás,
že se vystavujete riziku ohrožení svého zdraví, popřípadě i zdraví dalších osob.